Bài 36.2 Trang 45 SBT Hóa học 9

Giải bài 36.2 Trang 45 sách bài tập Hóa học 9. Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít hỗn hợp khí gồm CH4 và H2 ở đktc thu được 16,2 gam H2O.

Quảng cáo

Đề bài

Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít hỗn hợp khí gồm CH4 và H2 ở đktc thu được 16,2 gam H2O.

a)  Viết các phương trình hoá học.

b)  Tính thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp.

c)  Tính thể tích khí C02 tạo ra ở đktc.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết PTHH và lập hệ phương trình hai ẩn là số mol của metan và hiđro.

\(C{H_4} + 2{O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow C{O_2} + 2{H_2}O\)

\(2{H_2} + {O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2{H_2}O\)

 

Lời giải chi tiết

a) Các phương trình hóa học :

\(C{H_4} + 2{O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow C{O_2} + 2{H_2}O\)

\(2{H_2} + {O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2{H_2}O\)

Gọi x là số mol của \(C{H_4}\) => \({V_{C{H_4}}} = n.22,4 = 22,4x\)

      y là số mol của \({H_2}\) => \({V_{{H_2}}} = n.22,4 = 22,4y\)

\({V_{hh}} = {V_{C{H_4}}} + {V_{{H_2}}} \Leftrightarrow 22,4x + 22,4y = 11,2\)

\({n_{{H_2}O}} = \dfrac{{m}}{{M}} = \dfrac{{16,2}}{{18}} = 0,9(mol)\)

Phương trình hóa học :

\(C{H_4} + 2{O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow C{O_2} + 2{H_2}O\)

1 mol                      1 mol      2 mol 

x?mol                     x mol         2x mol

\(2{H_2} + {O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2{H_2}O\)

2 mol                    2 mol  

y mol                    y mol

\({n_{{H_2}O}} = 2x + y = 0,9\)

Từ (1) và (2), ta có hệ phương trình:  \(\left\{ \matrix{22,4x + 22,4y = 11,2 \hfill \cr 2x + y = 0,9 \hfill \cr} \right.\)

Giải hệ phương trình ta có: x = 0,4( mol); y= 0,1 mol 

\({V_{C{H_4}}} = 22,4.x = 22,4.0,4 = 8,96(l)\)

\(\% {V_{C{H_4}}} = \dfrac{{8,96}}{{11,2}}.100\%  = 80\% ,\% {V_{{H_2}}} = 100\%  - 80\%  = 20\% \)

c) \({n_{C{O_2}}} = 0,4(mol)\)

Thể tích của khí \(C{O_2}\) : \({V_{C{O_2}}} = 22,4.n = 22,4.0,4 = 8,96(l)\)

Loigiaihay.com

 

 • Bài 36.3 Trang 46 SBT Hóa học 9

  Giải bài 36.3 Trang 46 sách bài tập Hóa học 9. Ở điều kiện tiêu chuẩn, 2 lít hiđrocacbon A có khối lượng bằng 1 lít khí oxi. Hãy xác định công thức phân tử của A.

 • Bài 36.4 Trang 46 SBT Hóa học 9

  Giải bài 36.4 Trang 46 sách bài tập Hóa học 9. Nêu phương pháp hóa học dùng để phân biệt các khí đựng trong các bình riêng biệt sau

 • Bài 36.5 Trang 46 SBT hóa học 9

  Giải bài 36.5 Trang 46 sách bài tập Hóa học 9. Propan là hiđrocacbon có tính chất tương tự metan và có công thức phân tử C3H8

 • Bài 36.6 Trang 46 SBT Hóa học 9

  Giải bài 36.6 Trang 46 sách bài tập Hóa học 9. Khi cho metan tác dụng với clo có chiếu sáng theo tỉ lệ 1 : 1 về số mol

 • Bài 36.7 Trang 46 SBT Hóa học 9

  Giải bài 36.7 Trang 46 sách bài tập Hóa học 9. Hỗn hợp X gồm CH4 và hiđrocacbon A

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close