Bài 3 trang 138 SBT sử 12

Giải bài 3 trang 138 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy điền thời gian cho phù hợp với sự kiện trong bảng dưới đây

Đề bài

Hãy điền thời gian cho phù hợp với sự kiện trong bảng dưới đây:

Thời gian

Sự kiện

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam

 

Sản xuất lương thực đạt 21,4 triệu tấn

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng Cộng sản Việt Nam

 

Việt Nam và Hoa Kì thiết lập quan hệ ngoại giao

 

Việt Nam gia nhập ASEAN

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Quá trình thực hiện đường lối đổi mới (1986-2000)

Lời giải chi tiết

Thời gian

Sự kiện

12/1986

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam

1989

Sản xuất lương thực đạt 21,4 triệu tấn

6/1991

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng Cộng sản Việt Nam

7/1995

Việt Nam và Hoa Kì thiết lập quan hệ ngoại giao

18/7/1995

Việt Nam gia nhập ASEAN

6/1996

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam

4/2001

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài