Giải bài 2 trang 33 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 2 trang 33 vở bài tập Địa lí 8, Điền nội dung (tăng hoặc giảm) vào sơ đồ thể hiện xu hướng thay đổi tỉ trọng của các khu vực kinh tế trong GDP của khu vực Đông Nam Á.

Quảng cáo

Đề bài

Điền nội dung (tăng hoặc giảm) vào sơ đồ thể hiện xu hướng thay đổi tỉ trọng của các khu vực kinh tế trong GDP của khu vực Đông Nam Á.

XU HƯỚNG THAY ĐỔI TỈ TRỌNG CỦA CÁC NGÀNH TRONG GDP

Nông nghiệp …………..

Công nghiệp: ………….

Dịch vụ: ……………..

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức cơ cấu kinh tế Đông Nam Á - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

XU HƯỚNG THAY ĐỔI TỈ TRỌNG CỦA CÁC NGÀNH TRONG GDP


Nông nghiệp Giảm

Công nghiệp: Tăng

Dịch vụ: Tăng

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài