Quảng cáo
 • pic

  Bài 2 trang 33 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 2 trang 33 vở bài tập Địa lí 8, Điền nội dung (tăng hoặc giảm) vào sơ đồ thể hiện xu hướng thay đổi tỉ trọng của các khu vực kinh tế trong GDP của khu vực Đông Nam Á.

 • pic

  Bài 1 trang 33 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 1 trang 33 vở bài tập Địa lí 8,Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện tỉ lệ tăng trưởng kinh tế năm 2015 của một số nước Đông Nam Á theo bảng số liệu dưới đây:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 5 trang 34 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 5 trang 34 vở bài tập Địa lí 8, Ý nghĩa đúng nhất khi nói về điều kiện tự nhiên thuận lợi để trồng lúa nước ở khu vực Đông Nam Á?

 • pic

  Bài 4 trang 34 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 4 trang 34 vở bài tập Địa lí 8,

 • pic

  Bài 3 trang 34 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 3 trang 34 vở bài tập Địa lí 8, Dựa vào bảng dưới đây, hãy tính tỉ lệ sản lượng lúa, cà phê của các nước Đông Nam Á và của châu Á so với thế giới (năm 2015). Ghi kết quả vào cột trống trong bảng:

Gửi bài Gửi bài