Giải bài 2 trang 22 vở thực hành Toán 7

Tính giá trị của các biểu thức sau:

Quảng cáo

Đề bài

Tính giá trị của các biểu thức sau:

a, \(\frac{{{3^{12}} + {3^{15}}}}{{1 + {3^3}}};\)

b,\(2:{\left( {\frac{1}{2} - \frac{2}{3}} \right)^2} + 0,{125^3}{.8^3} - {\left( { - 12} \right)^4}:{6^4}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-       Ở câu a, ta sẽ phân tích thành nhân tử chung rồi rút gọn

-       Ở câu b, ta sẽ thực hiện phép tính trong ngoặc rồi áp dụng các tính chất của nhân chia lũy thừa cùng cơ số, cùng số mũ.

Lời giải chi tiết

a,\(\begin{array}{l}\frac{{{3^{12}} + {3^{15}}}}{{1 + {3^3}}}\\ = \frac{{{3^{12}}.\left( {1 + {3^3}} \right)}}{{1 + {3^3}}}\\ = {3^{12}}.\end{array}\)

b,

\(\begin{array}{l}2:{\left( {\frac{1}{2} - \frac{2}{3}} \right)^2} + 0,{125^3}{.8^3} - {\left( { - 12} \right)^4}:{6^4}\\ = 2:{\left( {\frac{3}{6} - \frac{4}{6}} \right)^2} + {\left( {0,125.8} \right)^3} - \frac{{{{\left( { - 12} \right)}^4}}}{{{6^4}}}\\ = 2:{\left( {\frac{{ - 1}}{6}} \right)^2} + {1^3} - \frac{{{{12}^4}}}{{{6^4}}}\\ = 2:\frac{{{{\left( { - 1} \right)}^2}}}{{{6^2}}} + 1 - {\left( {\frac{{12}}{6}} \right)^4} = 2:\frac{1}{{{6^2}}} + 1 - {2^4}\\ = {2.6^2} + 1 - {2^4}\\ = 2.36 + 1 - 16\\ = 72 + 1 - 16\\ = 57.\end{array}\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close