Giải bài 1 trang 22 vở thực hành Toán 7

Hình 1.4 mô phỏng vị trí của năm điểm A, B, C, D, E so với mực nước biển. Biết rằng độ cao (tính theo đơn vị kilômét) so với mực nước biển của mỗi điểm là 1 trong các số sau:

Quảng cáo

Đề bài

Hình 1.4 mô phỏng vị trí của năm điểm A, B, C, D, E so với mực nước biển. Biết rằng độ cao (tính theo đơn vị kilômét) so với mực nước biển của mỗi điểm là 1 trong các số sau:

\(\frac{{33}}{{12}};\frac{{79}}{{30}}; - \frac{{25}}{{12}}; - \frac{5}{6};0.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-       Ta sẽ xem mắt phẳng nước biển là độ cao 0, rồi sẽ dựa vào các điểm ở vị trí để biết độ cao so với mực nước biển.

-       So sánh bằng cách quy đồng mẫu số của chúng về 60 rồi so sánh tử số.

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\frac{{33}}{{12}} = \frac{{33.5}}{{60}} = \frac{{165}}{{60}};\)

\(\frac{{79}}{{30}} = \frac{{79.2}}{{60}} = \frac{{158}}{{60}};\)

\( - \frac{{25}}{{12}} =  - \frac{{25.5}}{{12.5}} = \frac{{ - 125}}{{60}};\)

\(\frac{{ - 5}}{6} = \frac{{ - 5.10}}{{6.10}} = \frac{{ - 50}}{{60}}\)

Nên ta có:

\(\frac{{ - 125}}{{60}} < \frac{{ - 50}}{{60}} < 0 < \frac{{158}}{{60}} < \frac{{165}}{{60}}\)

Căn cứ mô phỏng các vị trí điểm A, B, C, D, E ta được:

\(A\left( {\frac{{79}}{{30}}} \right),B\left( {\frac{{33}}{{12}}} \right),C\left( 0 \right),D\left( {\frac{{ - 25}}{{12}}} \right),E\left( {\frac{{ - 5}}{6}} \right)\)

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close