Bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 6 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 6 sách bài tập toán 8. Làm tính nhân: 2x^2(5x^3-4x^2y-7xy-1).

Quảng cáo

Đề bài

Làm tính nhân:

\(2{x^2}\left( {5{x^3} - 4{x^2}y - 7xy + 1} \right)\). 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng phương pháp nhân đơn thức với đa thức ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng chúng lại với nhau: \(A(B+C)=AB+AC\)

Lời giải chi tiết

\(2x^2( 5x^3 - 4x^2y - 7xy + 1 )\)\(=2x^2.5x^3-2x^2.4x^2y-2x^2.7xy+2x^2.1\)\( = 10x^5 - 8x^4y - 14x^3y + 2x^2\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close