Everyday English – 1. Progress check - Unit 1. Home & Places - Tiếng Anh 6 – Right on!

>>>> Tải về ↓

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Everyday English – Progress check - Unit 1. Home & Places - Tiếng Anh 6 – Right on!

Quảng cáo

Đề bài

Everyday English

7. Complete the dialogue with:

(Hoàn thành hội thoại với: )

• It's great!

• Is there a balcony?

• What's your new house like?

• What's your room like?

A: Hi, Paul! 1) ______________

B: Hi, Jessie! 2) ______________ It's got a kitchen, a living room and a bathroom downstairs, and two bedrooms and a bathroom upstairs.

A: 3) ______________

B: It's not very big. There's a bed, a desk and a chair.

A: 4) ______________

B: Yes, there is.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

• It's great!: Thật tuyệt!

• Is there a balcony?: Có ban công không?

• What's your new house like?: Nhà mới của bạn trông thế nào?

• What's your room like?: Phòng của bạn trong thế nào?

Lời giải chi tiết

A: Hi, Paul! 1) What's your new house like?

B: Hi, Jessie! 2) It's great! It's got a kitchen, a living room and a bathroom downstairs, and two bedrooms and a bathroom upstairs.

A: 3) What's your room like?

B: It's not very big. There's a bed, a desk and a chair.

A: 4) Is there a balcony?

B: Yes, there is.

Tạm dịch:

A: Chào, Paul! Nhà mới của bạn như thế nào?

B: Chào, Jessie! Thật tuyệt vời! Nó có một nhà bếp, một phòng khách và một phòng tắm ở tầng dưới, và hai phòng ngủ và một phòng tắm ở tầng trên.

A: Phòng của bạn như thế nào?

B: Nó không lớn lắm. Có một cái giường, một cái bàn và một cái ghế.

A: Có ban công không?

B: Có.

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close