Đề kiểm tra 15 phút Hóa 10 chương 3: Liên kết hóa học - Đề số 2

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Để đạt đến trạng thái bền vững theo quy tắc bát tử, nguyên tử Al cần

 • A

  nhường đi 3e. 

 • B

  nhận vào 5e.      

 • C

  nhường đi 1e.   

 • D

  nhận vào 7e.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Cấu hình e của Al: 1s22s22p63s23p1

=> nguyên tử Al cần cho 3e để đạt cấu hình bền vững của Ne (1s22s22p6)

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi nhôm và nhóm nitrat (NO3-) là: 

 • A Al(NO3)2        
 • B Al(NO3)3           
 • C Al3NO3
 • D AlNO3

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Công thức của hợp chất tạo bởi nhôm và nhóm nitrat là Al(NO3)3

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Cho dãy các chất sau: NH3, HCl, O2, Cl2, H2O, CO2. Số chất trong dãy mà phân tử không bị phân cực là

 • A 1
 • B 4
 • C 3
 • D 2

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Những chất phân tử không bị phân cực là: O2, Cl2, CO2.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Cho Na (Z=11) và Cl (Z=17). Liên kết trong phân tử NaCl là

 • A liên kết cộng hóa trị không cực      
 • B liên kết cộng hóa trị có cực
 • C liên kết ion
 • D liên kết cộng hóa trị

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Liên kết trong phân tử NaCl là liên kết ion.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Kiểu liên kết tạo nên giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung được gọi là

 • A liên kết cộng hóa trị.    
 • B liên kết ion.      
 • C liên kết hidro.             
 • D liên kết kim loại.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Liên kết cộng hóa trị được hình thành giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron dùng chung.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Số oxi hóa của nitơ trong phân tử HNO3

 • A

  +3

 • B 3+
 • C

  +5

 • D 5+

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Dựa vào quy tắc xác định số oxi hóa.

- Đặt số oxi hóa của N trong phân tử HNO3 là x

- Trong hơp chất, số oxi hóa của H và O là: +1 và -2.

- Trong một phân tử, tổng số oxi hóa của các nguyên tố bằng 0:

=> Ta có: +1 + x + (-2.3) = 0

Lời giải chi tiết:

- Đặt số oxi hóa của N trong phân tử HNO3 là x

- Trong hơp chất, số oxi hóa của H và O là: +1 và -2.

- Ta có: +1 + x + (-2.3) = 0 => x = 5

\(\mathop H\limits^{ + 1} \mathop N\limits^{ + 5} {\mathop {O_3}\limits^{ - 2} }\)

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Ion nào là ion đơn nguyên tử?

 • A NH4+
 • B NO3-
 • C Cl-
 • D OH-

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Ion đơn nguyên tử là ion được cấu tạo từ 1 nguyên tử.

Lời giải chi tiết:

Cl- là ion đơn nguyên tử.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Cấu hình e của nguyên tử X là 1s22s22p63s23p64s2, của nguyên tử Y là 1s22s22p5. Hợp chất tạo thành giữa X và Y là

 • A

  XY.          

 • B

  XY2.  

 • C

  X2Y.     

 • D

  XY3.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

+) Viết cấu hình e của mỗi nguyên tố

+) Dựa vào quy tắc bát tử => xác định số e nhường và e nhận

=> xác định công thức phân tử

Lời giải chi tiết:

X : 1s22s22p63s23p64s2 => dễ cho 2e để tạo cấu hình bền (1s22s22p63s23p6)

Y: 1s22s22p5 => dễ nhận 1e để tạo cấu hình bền

=> 2 nguyên tử Y nhận 2e của 1 nguyên tử X để tạo hợp chất bền

=> công thức phân tử: XY2

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Cho độ âm điện Ca (1,00), Cl (3,16). Liên kết trong phân tử CaCl2 thuộc loại

 • A

  liên kết cộng hóa trị có cực.   

 • B

  liên kết ion.

 • C

  liên kết cho – nhận.

 • D

  liên kết cộng hóa trị không phân cực

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

x = 3,16 – 1 = 2,16 > 1,7 => liên kết ion

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Số oxi hóa của Clo bằng +5 trong chất nào sau đây?

 • A KClO 
 • B KCl 
 • C KClO3
 • D KClO4

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Dựa vào quy tắc xác định số oxi hóa để xác định số oxi hóa của Cl trong các hợp chất

Lời giải chi tiết:

\(\mathop K\limits^{ + 1} \mathop {Cl}\limits^{ + 1} \mathop O\limits^{ - 2} ,\mathop K\limits^{ + 1} \mathop {Cl}\limits^{ - 1} ,\mathop K\limits^{ + 1} \mathop {Cl}\limits^{ + 5} \mathop {{O_3}}\limits^{ - 2} ,\mathop K\limits^{ + 1} \mathop {Cl}\limits^{ + 7} \mathop {{O_4}}\limits^{ - 2} \)

Đáp án - Lời giải
close