Đề kiểm tra 15 phút Hóa 10 chương 1: Nguyên tử - Đề số 2

Đề bài

Câu 1 :

Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số electron trong các phân lớp p là 8. Nguyên tử của nguyên tố B có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của A là 6. A và B là các nguyên tố:

 • A
  Al và Br          
 • B
  Al và Cl 
 • C
  Si và Cl 
 • D
  Si và Ca
Câu 2 :

Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng

 • A
  số nơtron và proton.
 • B
  số khối.            
 • C
  số proton.        
 • D
  số nơtron.
Câu 3 :

Cho cấu hình electron của các nguyên tử sau :

(X) 1s22s22p63s23p3                        

(Y) 1s22s22p63s23p64s1

(Z) 1s22s22p63s2                      

(T) 1s22s22p63s23p63d84s2

Dãy các cấu hình electron của các nguyên tử kim loại là :

 • A
  X, Y, T           
 • B
  Y, Z, T.         
 • C
  X, Y, Z.          
 • D
  X, Z, T.
Câu 4 :

Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là

 • A
  proton và nơtron.         
 • B
  proton và electron.
 • C
  electron và nơtron.      
 • D
  proton, nơtron, electron.
Câu 5 :

Cho X có cấu hình e: [Ne]3s23p4. Hỏi X thuộc nguyên tố nào?

 • A
  s
 • B
  p
 • C
  d
 • D
  f
Câu 6 :

Các electron trong cùng một lớp có mức năng lượng

 • A

  Bằng nhau      

 • B

  Gần bằng nhau    

 • C

  Không bằng nhau

 • D

  Tùy từng nguyên tố

Câu 7 :

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

 • A

  Đồng vị là những nguyên tố có cùng số proton nhưng khác số nơtron.

 • B
  Những electron ở lớp K có mức năng lượng thấp nhất.
 • C
  Đặc trưng cơ bản của nguyên tử là số đơn vị điện tích hạt nhân và số khối.
 • D
  Các electron trên cùng một phân lớp có mức năng lượng bằng nhau.
Câu 8 :

Các hạt cấu tạo của hầu hết các nguyên tử là...

 • A
  proton, nơtron và  electron.     
 • B
  proton, nơtron.
 • C
  proton và electron. 
 • D
  nơtron và electron.
Câu 9 :

Ion X2- có 18 electron. Trong ion X2-, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 17. Số khối của hạt nhân nguyên tử X là

 • A
  32. 
 • B
  35
 • C
  34
 • D
  33
Câu 10 :

Nguyên tử X có số khối nhỏ hơn 36 và có tổng các hạt là 52. X là

 • A

  Na

 • B

  K

 • C

  Cl

 • D

  Br

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số electron trong các phân lớp p là 8. Nguyên tử của nguyên tố B có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của A là 6. A và B là các nguyên tố:

 • A
  Al và Br          
 • B
  Al và Cl 
 • C
  Si và Cl 
 • D
  Si và Ca

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Viết cấu hình e của nguyên tử nguyên tố A sao cho tổng số e trong phân lớp p bằng 8.

=> ZA => A

Số hạt mang điện của B nhiều hơn số hạt mang điện của A là 6 => 2ZB – 2ZA = 6 => ZB

=> số hiệu nguyên tử của B => B

Lời giải chi tiết :

Cấu hình e của nguyên tử nguyên tố A là: 1s22s22p63s23p2

=> ZA = 14 => A là Si

Số hạt mang điện của B nhiều hơn số hạt mang điện của A là 6 => 2ZB – 2ZA = 6 hay ZB – ZA = 3

=> ZB = 17 => B là Cl

Câu 2 :

Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng

 • A
  số nơtron và proton.
 • B
  số khối.            
 • C
  số proton.        
 • D
  số nơtron.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào khái niệm nguyên tố hóa học để chọn phát biểu đúng

Lời giải chi tiết :

Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử có cùng số hiệu nguyên tử hay số proton

Câu 3 :

Cho cấu hình electron của các nguyên tử sau :

(X) 1s22s22p63s23p3                        

(Y) 1s22s22p63s23p64s1

(Z) 1s22s22p63s2                      

(T) 1s22s22p63s23p63d84s2

Dãy các cấu hình electron của các nguyên tử kim loại là :

 • A
  X, Y, T           
 • B
  Y, Z, T.         
 • C
  X, Y, Z.          
 • D
  X, Z, T.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kim loại là những nguyên tử có 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng (trừ H, He, B)

Lời giải chi tiết :

X có 5e lớp ngoài cùng => PK

Y có 1e lớp ngoài cùng => KL

Z có 2e lớp ngoài cùng => KL

T có 2e lớp ngoài cùng => KL

Câu 4 :

Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là

 • A
  proton và nơtron.         
 • B
  proton và electron.
 • C
  electron và nơtron.      
 • D
  proton, nơtron, electron.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Cấu tạo của nguyên tử:

- Hạt nhân: proton (p), nơtron (n)

- Lớp vỏ: electron (e)

Lời giải chi tiết :

Hầu hết các nguyên tử được cấu tạo nên từ các loại hạt proton (p), nơtron (n), electron (e).

Câu 5 :

Cho X có cấu hình e: [Ne]3s23p4. Hỏi X thuộc nguyên tố nào?

 • A
  s
 • B
  p
 • C
  d
 • D
  f

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Electron cuối cùng (theo phân mức năng lượng) được điền vào phân lớp nào thì nguyên tố thuộc họ đó.

Lời giải chi tiết :

Ta thấy e cuối cùng được điền vào phân lớp p nên X là nguyên tố p

Câu 6 :

Các electron trong cùng một lớp có mức năng lượng

 • A

  Bằng nhau      

 • B

  Gần bằng nhau    

 • C

  Không bằng nhau

 • D

  Tùy từng nguyên tố

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Các electron trong cùng một lớp có mức năng lượng gần bằng nhau.

Câu 7 :

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

 • A

  Đồng vị là những nguyên tố có cùng số proton nhưng khác số nơtron.

 • B
  Những electron ở lớp K có mức năng lượng thấp nhất.
 • C
  Đặc trưng cơ bản của nguyên tử là số đơn vị điện tích hạt nhân và số khối.
 • D
  Các electron trên cùng một phân lớp có mức năng lượng bằng nhau.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

A sai vì đồng vị là những nguyên tử mà hạt nhân có cùng số proton nhưng khác số nơtron.

Câu 8 :

Các hạt cấu tạo của hầu hết các nguyên tử là...

 • A
  proton, nơtron và  electron.     
 • B
  proton, nơtron.
 • C
  proton và electron. 
 • D
  nơtron và electron.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Có 3 loại hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là p, n, e

Câu 9 :

Ion X2- có 18 electron. Trong ion X2-, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 17. Số khối của hạt nhân nguyên tử X là

 • A
  32. 
 • B
  35
 • C
  34
 • D
  33

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ion X2- có 18 electron => X có 16 electron => Z = 16

Ta có: 2Z + 2 – N = 17 hay 2.16 + 2 – N = 17 => N = 17

A = Z + N = 16 + 17 = 33

Câu 10 :

Nguyên tử X có số khối nhỏ hơn 36 và có tổng các hạt là 52. X là

 • A

  Na

 • B

  K

 • C

  Cl

 • D

  Br

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Điều kiện bền của nguyên tử: số p số n 1,5.số p

Lời giải chi tiết :

Tổng hạt = p + e + n = 52 

=> 2p + n = 52 => n = 52 – 2p

Điều kiện bền của nguyên tử: số p số n 1,5.số p 

=> p ≤ 52 – 2p ≤ 1,5p

=>  $\dfrac{{52}}{{3,5}} \leqslant p \leqslant \dfrac{{52}}{3} \Rightarrow {\text{ }}14,9 \leqslant p \leqslant 17,3$

Nếu p = 15 => n = 22 => A = p + n = 37 (loại vì A < 36)

Nếu p = 16 => n = 20 => A = 36 (loại vì A < 36)

Nếu p = 17 => n = 18 => A = 35 (thỏa mãn, nguyên tố Cl)

Vậy X là Cl

close