Trắc nghiệm Bài 3: Hai đường thẳng song song Toán 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Cho hình vẽ sau:

Em hãy chọn câu đúng nhất trong các câu sau:

 • A

  \(\widehat {AEF}\) và \(\widehat {A{\rm{D}}C}\) là hai góc đồng vị

 • B

  $\widehat {AFE}$ và \(\widehat {BAC}\) là hai góc trong cùng phía

 • C

  \(\widehat {DCA}\) và $\widehat {AFE}$ là hai góc so le trong

 • D

  \(\widehat {BAC}\) và \(\widehat {DCA}\) là hai góc đồng vị

Câu 2 :

Cho hình vẽ sau:

Biết \(\widehat {{M_3}} = \widehat {{N_2}} = {140^0}.\) Tính \(\widehat {{M_4}} + \widehat {{N_2}},\,\widehat {{M_3}} + \widehat {{N_1}}.\)

 • A

  \({115^0}\)     

 • B

  \({55^0}\)                             

 • C

  \({180^0}\)

 • D

  \({145^0}\)

Câu 3 :

Biết một cặp góc so le trong \(\widehat {{A_3}} = \widehat {{B_2}} = {35^0}\). Tính số đo của cặp góc so le trong còn lại.

 • A

  \({115^0}\)

 • B

  \({55^0}\)                             

 • C

  \({135^0}\)     

 • D

  \({145^0}\)

Câu 4 :

Cho hình vẽ sau:

Biết \(\widehat {{A_3}} = \widehat {{B_2}} = {30^0}\). Tính số đo góc \({A_4}\) và góc \({B_1}.\)

 • A

  \(\widehat {{A_4}} = \widehat {{B_1}} = {150^0}\)                       

 • B

  \(\widehat {{A_4}} = \widehat {{B_1}} = {120^0}\)

 • C

  \(\widehat {{A_4}} = {120^o};\widehat {{B_1}} = {150^0}\) \(\)

 • D

  \(\widehat {{A_4}} = \widehat {{B_1}} = {100^0}\)

Câu 5 :

Trong hình dưới đây cho biết \(\widehat {{M_4}} = \widehat {{N_2}} = {100^0}\). Tính các góc tại đỉnh \(M,N.\)

 • A

  \(\widehat {{M_1}} = \widehat {{M_3}} = \widehat {{N_1}} = \widehat {{N_3}} = {80^0};\widehat {{M_2}} = \widehat {{N_4}} = {100^0}\)

 • B

  \(\widehat {{M_1}} = \widehat {{N_1}} = {80^0};\widehat {{M_2}} = \widehat {{N_4}} = {100^0};\widehat {{M_3}} = \widehat {{N_3}} = {60^0}\)

 • C

  \(\widehat {{M_1}} = \widehat {{M_3}} = {80^0};\widehat {{N_1}} = \widehat {{N_3}} = {70^0};\widehat {{M_2}} = \widehat {{N_4}} = {100^0}\)

 • D

  \(\widehat {{M_1}} = \widehat {{M_3}} = \widehat {{N_4}} = \widehat {{N_3}} = {80^0};\widehat {{M_2}} = \widehat {{N_1}} = {100^0}\)

Câu 6 :

Cho hình vẽ sau:

Chọn phát biểu đúng.

 • A

  \(\widehat {\;{H_1}}\) và \(\widehat {\;{K_1}}\) là hai góc so le trong

 • B

  \(\widehat {\;\;{H_4}}\) và \(\widehat {\;{K_4}}\) là hai góc đồng vị

 • C

  \(\widehat {\;{H_3}}\) và \(\widehat {{K_4}}\) là hai góc so le ngoài

 • D

  \(\widehat {\;{H_4}}\) và \(\widehat {\;{K_2}}\) là hai góc so le trong.

Câu 7 :

Chọn một cặp góc đồng vị trong hình vẽ sau:

 • A

  \(\widehat {{M_1}}\) và \(\widehat {{N_4}}\) 

 • B

  \(\widehat {{M_3}}\) và \(\widehat {{N_2}}\)

 • C

  \(\widehat {{M_4}}\) và \(\widehat {{N_2}}\) 

 • D

  \(\widehat {{M_1}}\) và \(\widehat {{N_2}}\)

Câu 8 :

Chọn một cặp góc so le trong trong hình vẽ sau:

 • A

  \(\widehat {{C_3}}\) và \(\widehat {{B_1}}\)                     

 • B

  \(\widehat {{C_1}}\) và \(\widehat {{B_1}}\) 

 • C

  \(\widehat {{C_4}}\) và \(\widehat {{B_4}}\)       

 • D

  \(\widehat {{C_2}}\) và \(\widehat {{B_1}}\)

Câu 9 :

Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

 • A

  Hai góc trong cùng phía bằng nhau

 • B

  Hai góc đồng vị bằng nhau 

 • C

  Hai góc so le trong còn lại có tổng bằng \({120^0}\)                   

 • D

  Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 10 :

Cho hình vẽ sau:

Chọn câu đúng.

 • A

  \(AD//BE\)

 • B

  \(BE//CG\)

 • C

  Cả A, B đều sai          

 • D

  Cả A, B đều đúng.

Câu 11 :

Cho hình vẽ sau, biết \(a//b\) và \(\widehat {{A_1}} = {100^0}\). Tính $\widehat {{B_1}},\widehat {{B_2}}$.

 • A

  \(\widehat {{B_1}} = \widehat {{B_2}} = {100^0}\)

 • B

  \(\widehat {{B_1}} = {100^0},\,\,\widehat {{B_2}} = {80^0}\)

 • C

  \(\widehat {{B_1}} = {80^0},\,\,\widehat {{B_2}} = {100^0}\)       

 • D

  \(\widehat {{B_1}} = {100^0},\,\,\widehat {{B_2}} = {90^0}\)

Câu 12 :

Cho hình vẽ sau:

Biết \(a\,//\,b,\,\widehat {{A_1}} - \widehat {{C_1}} = {40^0}\). Tính \(\widehat {{A_2}},\,\widehat {{C_2}}\).

 • A

  \(\widehat {{A_2}} = 80^\circ ;\,\widehat {{C_2}} = 110^\circ \)

 • B

  \(\widehat {{A_2}} = 110^\circ ;\,\widehat {{C_2}} = 70^\circ \)                          

 • C

  \(\widehat {{A_2}} = 70^\circ ;\,\widehat {{C_2}} = 110^\circ \)

 • D

  \(\widehat {{A_2}} = 70^\circ ;\,\widehat {{C_2}} = 70^\circ \)

Câu 13 :

Cho hình vẽ sau, biết \(x//y\) và \(\widehat {{M_1}} = {55^0}\). Tính \(\widehat {{N_1}}\).

 • A

  \({55^0}\)

 • B

  \({35^0}\)                           

 • C

  \({60^0}\)                   

 • D

  \({125^0}\)

Câu 14 :

Cho hình vẽ:

Biết \(\widehat {CF{\rm{E}}} = {55^0},\,\widehat {{E_1}} = {125^0}\) . Khi đó:

 • A

  \(\widehat {AEF} = 125^\circ \)      

 • B

  \(AB//C{\rm{D}}\)    

 • C

  Cả A, B đều đúng      

 • D

  Cả A, B đều sai

Câu 15 :

Cho hình vẽ dưới đây, biết \(a//b\). Tính \(x;y.\)

 • A

  \(x = 80^\circ ;y = 80^\circ .\)         

 • B

  \(x = 60^\circ ;y = 80^\circ .\)         

 • C

  \(x = 80^\circ ;y = 60^\circ .\) 

 • D

   \(x = 60^\circ ;y = 60^\circ .\)

Câu 16 :

Cho hình vẽ dưới đây :

Chọn câu sai.

 • A

  \(a \bot b\)     

 • B

  \(\widehat {{A_2}} = 60^\circ \)      

 • C

  \(\widehat {{B_2}} = 120^\circ \) 

 • D

  \(a//b\)

Câu 17 :

Chọn câu đúng nhất.

 • A

  Nếu hai đường thẳng $a,b$ cắt đường thẳng c tạo thành một cặp góc so le trong bằng nhau thì $a//b.$   

 • B

  Nếu hai đường thẳng $a,b$ cắt đường thẳng c tạo thành một cặp góc đồng vị bằng nhau thì $a//b.$

 • C

  Hai đường thẳng a, b cắt đường thẳng c và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le ngoài bằng nhau thì \(a//b.\)

 • D

  Cả A, B, C đều đúng.

Câu 18 :

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau: Trong mặt phẳng, 

 • A

  Hai đường thẳng không có điểm chung thì song song với nhau.

 • B

  Hai đoạn thẳng có điểm chung thì song song với nhau.

 • C

  Hai đường thẳng có hai điểm chung thì song song với nhau.

 • D

  Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không trùng nhau.

Câu 19 :

Chọn câu đúng.

 • A

  Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng m, có vô số  đường thẳng song song với m.

 • B

  Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng m, có duy nhất một đường thẳng song song với m.

 • C

  Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng d, có hai đường thẳng phân biệt cùng song song với d.

 • D

  Nếu hai đường thẳng AB và AC cùng song song với đường thẳng d thì hai đường thẳng AB và AC song song với nhau.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Cho hình vẽ sau:

Em hãy chọn câu đúng nhất trong các câu sau:

 • A

  \(\widehat {AEF}\) và \(\widehat {A{\rm{D}}C}\) là hai góc đồng vị

 • B

  $\widehat {AFE}$ và \(\widehat {BAC}\) là hai góc trong cùng phía

 • C

  \(\widehat {DCA}\) và $\widehat {AFE}$ là hai góc so le trong

 • D

  \(\widehat {BAC}\) và \(\widehat {DCA}\) là hai góc đồng vị

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

- \(\widehat {AEF}\) và \(\widehat {A{\rm{D}}C}\) là hai góc đồng vị (đúng, chọn A)

- $\widehat {AFE}$ và \(\widehat {BAC}\) là hai góc trong cùng phía (sai, vì đó là hai góc so le trong) loại B

- \(\widehat {DCA}\) và $\widehat {AFE}$ là hai góc so le trong (sai, vì đó là hai góc đồng vị) loại C

- \(\widehat {BAC}\) và \(\widehat {DCA}\) là hai góc đồng vị (sai, vì đó là hai góc so le trong) loại D

Câu 2 :

Cho hình vẽ sau:

Biết \(\widehat {{M_3}} = \widehat {{N_2}} = {140^0}.\) Tính \(\widehat {{M_4}} + \widehat {{N_2}},\,\widehat {{M_3}} + \widehat {{N_1}}.\)

 • A

  \({115^0}\)     

 • B

  \({55^0}\)                             

 • C

  \({180^0}\)

 • D

  \({145^0}\)

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Áp dụng tính chất: Tổng hai góc kề bù bằng \({180^0}\).

Lời giải chi tiết :

 

Ta có: \(\widehat {{M_3}} + \widehat {{M_4}} = {180^0}\) (kề bù)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow \widehat {{M_4}} = {180^0} - \widehat {{M_3}} = {180^0} - {140^0} = {40^0}\\ \Rightarrow \widehat {{M_4}} + \,\widehat {{N_2}} = {40^0} + {140^0} = {180^0}\end{array}\)

Ta có: \(\widehat {{N_2}} + \widehat {{N_1}} = {180^0}\) (kề bù)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow \widehat {{N_1}} = {180^0} - \widehat {{N_2}} = {180^0} - {140^0} = {40^0}\\ \Rightarrow \widehat {{M_3}} + \widehat {{N_1}} = {140^0} + {40^0} = {180^0}\end{array}\)

Câu 3 :

Biết một cặp góc so le trong \(\widehat {{A_3}} = \widehat {{B_2}} = {35^0}\). Tính số đo của cặp góc so le trong còn lại.

 • A

  \({115^0}\)

 • B

  \({55^0}\)                             

 • C

  \({135^0}\)     

 • D

  \({145^0}\)

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Áp dụng tính chất: Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì hai góc so le trong còn lại bằng nhau.

Lời giải chi tiết :

Ta có: \(\widehat {{A_3}} + \widehat {{A_4}} = {180^0}\) (kề bù)

\( \Rightarrow \widehat {{A_4}} = {180^0} - \widehat {{A_3}} = {180^0} - {35^0} = {145^0}\)

Ta có: \(\widehat {{A_3}}\) và \(\widehat {{B_2}}\); \(\widehat {{A_4}}\) và \(\widehat {{B_1}}\) là 2 cặp góc so le trong

 Mặt khác, đường thẳng d cắt 2 đường thẳng x và y tạo thành 1

cặp góc so le trong \(\widehat {{A_3}} = \widehat {{B_2}} = {35^0}\)nên \( \Rightarrow \widehat {{A_4}} = \widehat {{B_1}} = {145^0}.\)

Câu 4 :

Cho hình vẽ sau:

Biết \(\widehat {{A_3}} = \widehat {{B_2}} = {30^0}\). Tính số đo góc \({A_4}\) và góc \({B_1}.\)

 • A

  \(\widehat {{A_4}} = \widehat {{B_1}} = {150^0}\)                       

 • B

  \(\widehat {{A_4}} = \widehat {{B_1}} = {120^0}\)

 • C

  \(\widehat {{A_4}} = {120^o};\widehat {{B_1}} = {150^0}\) \(\)

 • D

  \(\widehat {{A_4}} = \widehat {{B_1}} = {100^0}\)

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Áp dụng tính chất: Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

+) Hai góc so le trong còn lại bằng nhau.

+) Hai góc đồng vị bằng nhau.

Lời giải chi tiết :

Cặp góc so le trong còn lại là: \(\widehat {{A_4}}\) và \(\widehat {{B_1}}\).

Ta có: \(\widehat {{A_3}} + \widehat {{A_4}} = {180^0}\) (kề bù)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow \widehat {{A_4}} = {180^0} - \widehat {{A_3}} = {180^0} - {30^0} = {150^0}\\ \Rightarrow \widehat {{A_4}} = \widehat {{B_1}} = {150^0}\end{array}\)

Câu 5 :

Trong hình dưới đây cho biết \(\widehat {{M_4}} = \widehat {{N_2}} = {100^0}\). Tính các góc tại đỉnh \(M,N.\)

 • A

  \(\widehat {{M_1}} = \widehat {{M_3}} = \widehat {{N_1}} = \widehat {{N_3}} = {80^0};\widehat {{M_2}} = \widehat {{N_4}} = {100^0}\)

 • B

  \(\widehat {{M_1}} = \widehat {{N_1}} = {80^0};\widehat {{M_2}} = \widehat {{N_4}} = {100^0};\widehat {{M_3}} = \widehat {{N_3}} = {60^0}\)

 • C

  \(\widehat {{M_1}} = \widehat {{M_3}} = {80^0};\widehat {{N_1}} = \widehat {{N_3}} = {70^0};\widehat {{M_2}} = \widehat {{N_4}} = {100^0}\)

 • D

  \(\widehat {{M_1}} = \widehat {{M_3}} = \widehat {{N_4}} = \widehat {{N_3}} = {80^0};\widehat {{M_2}} = \widehat {{N_1}} = {100^0}\)

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Sử dụng:

+ Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

+ Tổng hai góc kề bù bằng \({180^0}\)

Lời giải chi tiết :

+ Tại \(M\):

Vì \(\widehat {{M_2}};\widehat {{M_4}}\) là hai góc đối đỉnh nên \(\widehat {{M_2}} = \widehat {{M_4}} = {100^0}\) (tính chất hai góc đối đỉnh)

Ta có: \(\widehat {{M_4}};\widehat {{M_1}}\) là hai góc kề bù nên \(\widehat {{M_4}} + \widehat {{M_1}} = {180^0}\) \( \Rightarrow \widehat {{M_1}} = {180^0} - \widehat {{M_4}} = {180^0} - {100^0} = {80^0}\)

Vì \(\widehat {{M_3}};\widehat {{M_1}}\) là hai góc đối đỉnh nên \(\widehat {{M_3}} = \widehat {{M_1}} = {80^0}\) (tính chất hai góc đối đỉnh)

+ Tại \(N\):

Vì \(\widehat {{N_2}};\widehat {{N_4}}\) là hai góc đối đỉnh nên \(\widehat {{N_4}} = \widehat {{N_2}} = {100^0}\) (tính chất hai góc đối đỉnh)

Ta có: \(\widehat {{N_2}};\widehat {{N_3}}\) là hai góc kề bù nên \(\widehat {{N_2}} + \widehat {{N_3}} = {180^0}\) \( \Rightarrow \widehat {{N_3}} = {180^0} - \widehat {{N_2}} = {180^0} - {100^0} = {80^0}\)

Vì \(\widehat {{N_3}};\widehat {{N_1}}\) là hai góc đối đỉnh nên \(\widehat {{N_3}} = \widehat {{N_1}} = {80^0}\) (tính chất hai góc đối đỉnh)

Vậy \(\widehat {{M_1}} = \widehat {{M_3}} = \widehat {{N_1}} = \widehat {{N_3}} = {80^0};\widehat {{M_2}} = \widehat {{N_4}} = {100^0}\).

Câu 6 :

Cho hình vẽ sau:

Chọn phát biểu đúng.

 • A

  \(\widehat {\;{H_1}}\) và \(\widehat {\;{K_1}}\) là hai góc so le trong

 • B

  \(\widehat {\;\;{H_4}}\) và \(\widehat {\;{K_4}}\) là hai góc đồng vị

 • C

  \(\widehat {\;{H_3}}\) và \(\widehat {{K_4}}\) là hai góc so le ngoài

 • D

  \(\widehat {\;{H_4}}\) và \(\widehat {\;{K_2}}\) là hai góc so le trong.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

\(\widehat {{H_1}}\) và \(\widehat {{K_1}}\) là hai góc so le trong (sai, vì đó là 2 góc đồng vị, loại đáp án A)

\(\widehat {{H_4}}\) và \(\widehat {{K_4}}\) là hai góc đồng vị (đúng, chọn B)

\(\widehat {{H_3}}\) và \(\widehat {{K_4}}\) là hai góc so le ngoài (sai, vì đó là 2 góc trong cùng phía, loại đáp án C)

\(\widehat {{H_4}}\) và \(\widehat {{K_2}}\) là hai góc so le trong (sai, vì đó là 2 góc so le ngoài, loại đáp án D)

Câu 7 :

Chọn một cặp góc đồng vị trong hình vẽ sau:

 • A

  \(\widehat {{M_1}}\) và \(\widehat {{N_4}}\) 

 • B

  \(\widehat {{M_3}}\) và \(\widehat {{N_2}}\)

 • C

  \(\widehat {{M_4}}\) và \(\widehat {{N_2}}\) 

 • D

  \(\widehat {{M_1}}\) và \(\widehat {{N_2}}\)

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

\(\widehat {{M_1}}\) và \(\widehat {{N_4}}\) là hai góc đồng vị (sai, vì đó là là hai góc so le ngoài) loại đáp án A.

\(\widehat {{M_3}}\) và \(\widehat {{N_2}}\) là hai góc đồng vị (sai, vì đó là là hai góc so le trong) loại đáp án B.

\(\widehat {{M_4}}\) và \(\widehat {{N_2}}\) là hai góc đồng vị (sai, vì đó là là hai góc trong cùng phía) loại đáp án C.

\(\widehat {{M_1}}\) và \(\widehat {{N_2}}\) là hai góc đồng vị (đúng) chọn đáp án D.

Câu 8 :

Chọn một cặp góc so le trong trong hình vẽ sau:

 • A

  \(\widehat {{C_3}}\) và \(\widehat {{B_1}}\)                     

 • B

  \(\widehat {{C_1}}\) và \(\widehat {{B_1}}\) 

 • C

  \(\widehat {{C_4}}\) và \(\widehat {{B_4}}\)       

 • D

  \(\widehat {{C_2}}\) và \(\widehat {{B_1}}\)

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

\(\widehat {{C_3}}\) và \(\widehat {{B_1}}\) là hai góc so le trong (đúng) chọn A

\(\widehat {{C_1}}\) và \(\widehat {{B_1}}\) là hai góc so le trong (sai, vì đây là 2 góc đồng vị), loại B

\(\widehat {{C_4}}\) và \(\widehat {{B_4}}\) là hai góc so le trong (sai, vì đây là 2 góc đồng vị), loại C

\(\widehat {{C_2}}\) và \(\widehat {{B_1}}\) là hai góc so le trong (sai, vì đây là 2 góc trong cùng phía), loại D.

Câu 9 :

Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

 • A

  Hai góc trong cùng phía bằng nhau

 • B

  Hai góc đồng vị bằng nhau 

 • C

  Hai góc so le trong còn lại có tổng bằng \({120^0}\)                   

 • D

  Tất cả các đáp án trên đều đúng

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Áp dụng tính chất: Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

+) Hai góc so le trong còn lại bằng nhau.

+) Hai góc đồng vị bằng nhau.

Lời giải chi tiết :

Nếu đường thẳng $c$  cắt hai đường thẳng $a,b$ và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì: hai góc đồng vị bằng nhau

Câu 10 :

Cho hình vẽ sau:

Chọn câu đúng.

 • A

  \(AD//BE\)

 • B

  \(BE//CG\)

 • C

  Cả A, B đều sai          

 • D

  Cả A, B đều đúng.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Áp dụng tiên đề Ơ-clit, tính chất hai đường thẳng song song.

Lời giải chi tiết :

Vì \(\widehat A + \widehat {ABE} = 50^\circ  + 130^\circ  = 180^\circ \) mà hai góc ở vị trí trong cùng phía nên $AD//BE.$

Vì \(\widehat {CBE} + \widehat C = 140^\circ  + 40^\circ  = 180^\circ \) mà hai góc ở vị trí trong cùng phía nên \(BE//CG.\)

Vậy cả A, B đều đúng.

Câu 11 :

Cho hình vẽ sau, biết \(a//b\) và \(\widehat {{A_1}} = {100^0}\). Tính $\widehat {{B_1}},\widehat {{B_2}}$.

 • A

  \(\widehat {{B_1}} = \widehat {{B_2}} = {100^0}\)

 • B

  \(\widehat {{B_1}} = {100^0},\,\,\widehat {{B_2}} = {80^0}\)

 • C

  \(\widehat {{B_1}} = {80^0},\,\,\widehat {{B_2}} = {100^0}\)       

 • D

  \(\widehat {{B_1}} = {100^0},\,\,\widehat {{B_2}} = {90^0}\)

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Vì \(a//b\left( {gt} \right) \Rightarrow \widehat {{A_1}} = \widehat {{B_1}}\, = {100^0}\) (hai góc so le trong)

Lại có: \(\widehat {{A_1}} + \widehat {{B_2}} = {180^0}\) (hai góc trong cùng phía)

\( \Rightarrow \widehat {{B_2}} = {180^0} - \widehat {{B_1}} = {180^0} - {100^0} = {80^0}.\)

Câu 12 :

Cho hình vẽ sau:

Biết \(a\,//\,b,\,\widehat {{A_1}} - \widehat {{C_1}} = {40^0}\). Tính \(\widehat {{A_2}},\,\widehat {{C_2}}\).

 • A

  \(\widehat {{A_2}} = 80^\circ ;\,\widehat {{C_2}} = 110^\circ \)

 • B

  \(\widehat {{A_2}} = 110^\circ ;\,\widehat {{C_2}} = 70^\circ \)                          

 • C

  \(\widehat {{A_2}} = 70^\circ ;\,\widehat {{C_2}} = 110^\circ \)

 • D

  \(\widehat {{A_2}} = 70^\circ ;\,\widehat {{C_2}} = 70^\circ \)

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Vì \(a\,//\,b\left( {gt} \right) \Rightarrow \widehat {{A_1}} + \widehat {{C_1}} = {180^0}\) (2 góc trong cùng phía bù nhau)

Mà lại có:

\(\begin{array}{l}\widehat {{A_1}} - \widehat {{C_1}} = {40^0}\left( {gt} \right) \Rightarrow \widehat {{A_1}} = \left( {{{180}^0} + {{40}^0}} \right):2 = {110^0}\\ \Rightarrow \widehat {{C_1}} = {110^0} - {40^0} = {70^0}\end{array}\)

Vì $a\,//\,b\left( {gt} \right) \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}\widehat {{A_1}} = \widehat {{C_2}} = {110^0}\\\widehat {{C_1}} = \widehat {{A_2}} = {70^0}\end{array} \right.$(2 góc so le trong)

Vậy \(\widehat {{A_2}} = 70^\circ ;\,\widehat {{C_2}} = 110^\circ .\)

Câu 13 :

Cho hình vẽ sau, biết \(x//y\) và \(\widehat {{M_1}} = {55^0}\). Tính \(\widehat {{N_1}}\).

 • A

  \({55^0}\)

 • B

  \({35^0}\)                           

 • C

  \({60^0}\)                   

 • D

  \({125^0}\)

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ta có: \(\widehat {{M_1}} + \widehat {{M_2}} = {180^0} \Rightarrow \widehat {{M_2}} = {180^0} - {55^0} = {125^0}\) (kề bù)

Vì \(x//y\left( {gt} \right) \Rightarrow \widehat {{M_2}} = \widehat {{N_1}} = {125^0}\) (2 góc đồng vị)

Câu 14 :

Cho hình vẽ:

Biết \(\widehat {CF{\rm{E}}} = {55^0},\,\widehat {{E_1}} = {125^0}\) . Khi đó:

 • A

  \(\widehat {AEF} = 125^\circ \)      

 • B

  \(AB//C{\rm{D}}\)    

 • C

  Cả A, B đều đúng      

 • D

  Cả A, B đều sai

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Áp dụng dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song: Nếu đường thẳng $c$  cắt hai đường thẳng $a$ và $b,$ trong các góc tạo thành có $1$ cặp góc so le trong bằng nhau thì \(a//b\).

Lời giải chi tiết :

Vì \(\widehat {{E_1}}\) và \(\widehat {BEF}\) là hai góc kề bù (gt)

\( \Rightarrow \widehat {{E_1}} + \widehat {BEF} = {180^0} \)\(\Rightarrow \widehat {BEF} = {180^0} - \widehat {{E_1}} \)\(= {180^0} - {125^0} = {55^0} \)\(\Rightarrow \widehat {BEF} = \widehat {CFE} = {55^0}\)

Mà \(\widehat {BEF}\) và \(\widehat {CFE}\) là hai góc so le trong nên suy ra \(AB//C{\rm{D}}\) (dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song)

Lại có \(\widehat {{E_1}}=\widehat {{AEF}}\) (hai góc đối đỉnh) nên \(\widehat {{AEF}}=125^0\)

Vậy cả A, B đều đúng.

Câu 15 :

Cho hình vẽ dưới đây, biết \(a//b\). Tính \(x;y.\)

 • A

  \(x = 80^\circ ;y = 80^\circ .\)         

 • B

  \(x = 60^\circ ;y = 80^\circ .\)         

 • C

  \(x = 80^\circ ;y = 60^\circ .\) 

 • D

   \(x = 60^\circ ;y = 60^\circ .\)

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Áp dụng  tính chất hai đường thẳng song song để tính \(x.\)

Áp dụng tính chất hai góc đối đỉnh để tính \(y.\)

Lời giải chi tiết :

Vì \(a//b\) nên \(\widehat {BAC} + \widehat {ACD} = 180^\circ \) (hai góc trong cùng phía bù nhau)

Suy ra \(100^\circ  + x = 180^\circ  \Rightarrow x = 80^\circ \)

Tương tự ta có \(\widehat {ABD} + \widehat {CDB} = 180^\circ  \Rightarrow \widehat {CDB} = 60^\circ \)

Suy ra \(y = \widehat {CDB} = 60^\circ \) (hai góc đổi đỉnh)

Vậy \(x = 80^\circ ;y = 60^\circ .\)

Câu 16 :

Cho hình vẽ dưới đây :

Chọn câu sai.

 • A

  \(a \bot b\)     

 • B

  \(\widehat {{A_2}} = 60^\circ \)      

 • C

  \(\widehat {{B_2}} = 120^\circ \) 

 • D

  \(a//b\)

Đáp án : A

Phương pháp giải :

+ Áp dụng  tính chất hai góc kề bù để tính \(\widehat {{A_2}};\,\widehat {{B_2}}.\)

+ Sử dụng dấu hiệu nhận biết để suy ra hai đường thẳng song song

Lời giải chi tiết :

 Vì \(\widehat {{A_1}};\widehat {{A_2}}\) là hai góc kề bù nên \(\widehat {{A_1}} + \widehat {{A_2}} = 180^\circ \) \( \Rightarrow 120^\circ  + \widehat {{A_2}} = 180^\circ  \Rightarrow \widehat {{A_2}} = 60^\circ \)

Tương tự vì \(\widehat {{B_1}};\widehat {{B_2}}\) là hai góc kề bù nên \(\widehat {{B_1}} + \widehat {{B_2}} = 180^\circ \) \( \Rightarrow 60^\circ  + \widehat {{B_2}} = 180^\circ  \Rightarrow \widehat {{B_2}} = 120^\circ \)

Nhận thấy \(\widehat {{A_2}} = \widehat {{B_2}} = 120^\circ \) mà hai góc ở vị trí đồng vị nên \(a//b.\)

Vậy A sai.

Câu 17 :

Chọn câu đúng nhất.

 • A

  Nếu hai đường thẳng $a,b$ cắt đường thẳng c tạo thành một cặp góc so le trong bằng nhau thì $a//b.$   

 • B

  Nếu hai đường thẳng $a,b$ cắt đường thẳng c tạo thành một cặp góc đồng vị bằng nhau thì $a//b.$

 • C

  Hai đường thẳng a, b cắt đường thẳng c và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le ngoài bằng nhau thì \(a//b.\)

 • D

  Cả A, B, C đều đúng.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

+ Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành một cặp góc so le trong bằng nhau thì hai đường thẳng song song.

+ Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành một cặp góc đồng vị bằng nhau thì hai đường thẳng song song.

+ Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành một cặp góc so le ngoài bằng nhau thì hai đường thẳng song song.

nên cả A, B, C đều đúng.

Câu 18 :

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau: Trong mặt phẳng, 

 • A

  Hai đường thẳng không có điểm chung thì song song với nhau.

 • B

  Hai đoạn thẳng có điểm chung thì song song với nhau.

 • C

  Hai đường thẳng có hai điểm chung thì song song với nhau.

 • D

  Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không trùng nhau.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hai đường thẳng song song (trong mặt phẳng) là hai đường thẳng không có điểm chung.

Câu 19 :

Chọn câu đúng.

 • A

  Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng m, có vô số  đường thẳng song song với m.

 • B

  Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng m, có duy nhất một đường thẳng song song với m.

 • C

  Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng d, có hai đường thẳng phân biệt cùng song song với d.

 • D

  Nếu hai đường thẳng AB và AC cùng song song với đường thẳng d thì hai đường thẳng AB và AC song song với nhau.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Sử dụng tiên đề Ơ-clit về hai đường thẳng song song

Lời giải chi tiết :

Tiên đề Ơ-clit: “Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song song với đường thẳng đó.”

close