Trắc nghiệm Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu Toán 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Điều tra số con trong $30$ gia đình ở một khu vực dân cư người ta có bảng số liệu thống kê ban đầu sau đây:

Hãy cho biết

Câu 1.1

Dấu hiệu cần tìm hiểu.

 • A.

  Số con trong mỗi gia đình của một khu vực dân cư

 • B.

  Số con trai của mỗi gia đình

 • C.

  Số con gái của mỗi gia đình

 • D.

  Số con của một khu vực dân cư

Câu 1.2

Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu.

 • A.

  \(8\)

 • B.

  \(7\)

 • C.

  \(6\)

 • D.

  \(9\)

Câu 2 :

Điểm thi môn Toán của lớp 7A được ghi lại bởi bảng sau

Câu 2.1

Dấu hiệu điều tra ở đây là

 • A.

  Điểm thi môn Toán của mỗi học sinh lớp 7A

 • B.

  Điểm thi của mỗi học sinh lớp 7A

 • C.

  Điểm thi môn Văn của mỗi học sinh lớp 7A

 • D.

  Điểm thi các môn của mỗi học sinh lớp 7A

Câu 2.2

Lớp 7A có bao nhiêu học sinh?

 • A.

  $35$

 • B.

  $34$ 

 • C.

  $28$

 • D.

  $32$

Câu 2.3

Có bao nhiêu bạn được điểm dưới trung bình?

 • A.

  $33$

 • B.

  \(4\)  

 • C.

  \(3\)

 • D.

  \(2\)

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Điều tra số con trong $30$ gia đình ở một khu vực dân cư người ta có bảng số liệu thống kê ban đầu sau đây:

Hãy cho biết

Câu 1.1

Dấu hiệu cần tìm hiểu.

 • A.

  Số con trong mỗi gia đình của một khu vực dân cư

 • B.

  Số con trai của mỗi gia đình

 • C.

  Số con gái của mỗi gia đình

 • D.

  Số con của một khu vực dân cư

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Quan sát bảng số liệu

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu là số con trong mỗi gia đình của một khu vực dân cư

Câu 1.2

Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu.

 • A.

  \(8\)

 • B.

  \(7\)

 • C.

  \(6\)

 • D.

  \(9\)

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Quan sát bảng số liệu

Lời giải chi tiết :

Có \(7\) giá trị khác nhau của dấu hiệu là $1;2;3;4;5;7;8.$

Câu 2 :

Điểm thi môn Toán của lớp 7A được ghi lại bởi bảng sau

Câu 2.1

Dấu hiệu điều tra ở đây là

 • A.

  Điểm thi môn Toán của mỗi học sinh lớp 7A

 • B.

  Điểm thi của mỗi học sinh lớp 7A

 • C.

  Điểm thi môn Văn của mỗi học sinh lớp 7A

 • D.

  Điểm thi các môn của mỗi học sinh lớp 7A

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Quan sát bảng số liệu

Lời giải chi tiết :

Điểm thi môn Toán của mỗi học sinh lớp 7A

Câu 2.2

Lớp 7A có bao nhiêu học sinh?

 • A.

  $35$

 • B.

  $34$ 

 • C.

  $28$

 • D.

  $32$

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Quan sát bảng số liệu

Lời giải chi tiết :

Lớp 7A có \(35\) học sinh.

Câu 2.3

Có bao nhiêu bạn được điểm dưới trung bình?

 • A.

  $33$

 • B.

  \(4\)  

 • C.

  \(3\)

 • D.

  \(2\)

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Quan sát bảng số liệu đếm các giá trị dưới \(5.\)

Lời giải chi tiết :

Có \(2\)  bạn được điểm \(4\) dưới trung bình

close