Trắc nghiệm Bài 3: Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác Toán 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Cho hình lăng trụ đứng $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông \(\left( {\widehat A = \widehat B = {{90}^0}} \right)\) . 

Câu 1.1

Có bao nhiêu cạnh song song với mặt phẳng \(\left( {BCC'B'} \right)\) ?

 • A.

  \(1\) 

 • B.

  \(2\)

 • C.

  \(4\)

 • D.

  \(5\)

Câu 1.2

Có bao nhiêu cạnh vuông góc  với mặt phẳng \(\left( {BCC'B'} \right)\) ?

 • A.

  \(1\) 

 • B.

  \(2\)

 • C.

  \(4\)

 • D.

  \(5\)

Câu 2 :

Các cạnh bên của hình lăng trụ đứng

 • A

  Song song với nhau

 • B

  Bằng nhau

 • C

  Vuông góc với hai đáy

 • D

  Có cả ba tính chất trên

Câu 3 :

Các mặt bên của hình lăng trụ đứng là

 • A

  Các hình bình hành

 • B

  Các hình thang cân   

 • C

  Các hình chữ nhật     

 • D

  Các hình vuông

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Cho hình lăng trụ đứng $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông \(\left( {\widehat A = \widehat B = {{90}^0}} \right)\) . 

Câu 1.1

Có bao nhiêu cạnh song song với mặt phẳng \(\left( {BCC'B'} \right)\) ?

 • A.

  \(1\) 

 • B.

  \(2\)

 • C.

  \(4\)

 • D.

  \(5\)

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Sử dụng quan hệ song song giữa đường thẳng và mặt phẳng.

Lời giải chi tiết :

Vì $AA'{\rm{//}}BB'{\rm{//}}DD'$ và \(A'D'{\rm{//}}AD{\rm{//}}BC\) nên các đường thẳng $AA',DD',AD,A'D'$ song song với mp $\left( {BCC'B'} \right).$

Câu 1.2

Có bao nhiêu cạnh vuông góc  với mặt phẳng \(\left( {BCC'B'} \right)\) ?

 • A.

  \(1\) 

 • B.

  \(2\)

 • C.

  \(4\)

 • D.

  \(5\)

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Sử dụng quan hệ vuông góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.

Lời giải chi tiết :

 Vì \(AB \bot BC\) (do \(ABCD\) là hình thang vuông) và \(AB \bot BB'\) (tính chất lăng trụ đứng)

Nên \(AB \bot \left( {BCC'B'} \right)\) , tương tự ta có \(A'B' \bot \left( {BCC'B'} \right)\)

Do đó $AB,A'B'$ vuông góc với mp $\left( {BCC'B'} \right).$

Câu 2 :

Các cạnh bên của hình lăng trụ đứng

 • A

  Song song với nhau

 • B

  Bằng nhau

 • C

  Vuông góc với hai đáy

 • D

  Có cả ba tính chất trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hình lăng trụ đứng có các mặt bên là hình chữ nhật, các cạnh bên vuông góc với đáy nên chúng song song và bằng nhau.

Câu 3 :

Các mặt bên của hình lăng trụ đứng là

 • A

  Các hình bình hành

 • B

  Các hình thang cân   

 • C

  Các hình chữ nhật     

 • D

  Các hình vuông

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hình lăng trụ đứng có hai đáy là những đa giác, các mặt bên là những hình chữ nhật.

close