Trắc nghiệm Từ vựng Unit 4 Tiếng Anh 10 Global Success

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

If someone is not willing to listen to new ideas or to the opinions of others, he/she is ________.

A. handicapped

B. narrow-minded

C. creative

D. fortunate

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Anna's teacher says that she ______ well with the other students.

A. donates

B. interacts

C. dedicates

D. concerns

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

As a young person, he is really ______ about his future career.

A. concerned

B. concern      

C. concerning

D. concerns

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

The _______ why I volunteer is that I want to meet new people and make friends.

A. benefit

B. opportunity

C. experience

D. reason

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

She is completely _______ to her work.

A. dedication

B. dedicating

C. dedicate

D. dedicated

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

After a summer do volunteering in a mountainous area, I _____ many practical skills such as surviving, first aid and teamwork.

A. lived

B. donated

C. advertised

D. gained

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Doing volunteering is _______. It makes the world a better place.

A. meaningless

B. hopeless

C. boring

D. meaningful

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

FTC is a ______ organization. It is set up to help poor children get access to technology free.

A. non – profit

B. financial

C. handicapped

D. violent

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

He is ______. He has to spend his whole life in a wheelchair.

A. handicapped

B. mute

C. deaf

D. perfect

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

We can help disadvantaged people by _____ clothes and food for them.

A. stealing

B. donating

C. fighting

D. volunteering

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

If someone is not willing to listen to new ideas or to the opinions of others, he/she is ________.

A. handicapped

B. narrow-minded

C. creative

D. fortunate

Đáp án

B. narrow-minded

Phương pháp giải :

"Nếu 1 người nào đó không sẵn sàng tiếp thu những ý kiến mới hoặc những ý kiến của người khác => họ là người ..."

chỗ trống cần điền 1 tính từ mang nghĩa tiêu cực là "hẹp hòi, nông cạn"

Lời giải chi tiết :

A. handicapped (adj): tàn tật

B. narrow–minded (adj): nông cạn, hẹp hòi

C. creative (adj): sáng tạo

D. fortunate (adj): may mắn

Đáp án B

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Anna's teacher says that she ______ well with the other students.

A. donates

B. interacts

C. dedicates

D. concerns

Đáp án

B. interacts

Phương pháp giải :

Tra nghĩa của từ

Cụm từ: ... with sb: tương tác với ai

Lời giải chi tiết :

interact with sb: tương tác với ai.

Anna's teacher says that she interacts well with the other students.

Tạm dịch: Cô giáo của Anna nói rằng cô ấy tương tác tốt với bạn của mình.

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

As a young person, he is really ______ about his future career.

A. concerned

B. concern      

C. concerning

D. concerns

Đáp án

A. concerned

Phương pháp giải :

chỗ trống đứng sau to be nên cần điền 1 tính từ

Lời giải chi tiết :

tobe concerned about: quan tâm về

concerned (adj): lo lắng, quan tâm                           

 concern (n): sự lo lắng, sự âu lo

concerning (v): lo lắng                                             

 concerns (v): sự lo lắng, sự âu lo

=>As a young person, he is really concerned about his future career.

Tạm dịch: Khi còn trẻ, anh ta thực sự lo lắng về sự nghiệp tương lai của mình.

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

The _______ why I volunteer is that I want to meet new people and make friends.

A. benefit

B. opportunity

C. experience

D. reason

Đáp án

D. reason

Phương pháp giải :

Tra nghĩa của từ vựng

Lời giải chi tiết :

benefit (n): lợi ích                                    

opportunity (n): cơ hội

experience (n): kinh nghiệm                    

reason (n): lý do, nguyên do

=>The reason why I volunteer is that I want to meet new people and make friends.

Tạm dịch: Lý do tại sao tôi tình nguyện là tôi muốn gặp gỡ những người mới và kết bạn.

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

She is completely _______ to her work.

A. dedication

B. dedicating

C. dedicate

D. dedicated

Đáp án

D. dedicated

Phương pháp giải :

chỗ trống cần điền đứng sau to be nên cần 1 tính từ.

Lời giải chi tiết :

tobe dedicated to: tận tâm

dedication (n): sự cống hiến                          

dedicating (v): cống hiến

dedicate (v): cống hiến, dâng hiến               

 dedicated (adj): tận tụy, tận tâm

=>She is completely dedicated to her work.

Tạm dịch: Cô ấy hoàn toàn dành riêng cho công việc của mình.

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

After a summer do volunteering in a mountainous area, I _____ many practical skills such as surviving, first aid and teamwork.

A. lived

B. donated

C. advertised

D. gained

Đáp án

D. gained

Phương pháp giải :

practical skills: kĩ năng thực hành

tra cứu nghĩa của từ vựng

 

Lời giải chi tiết :

lived (v): sống, ở, trú                                

 donated (v): tặng

advertised (v): được quảng cáo                  

gained (v): đã đạt được

=>After a summer do volunteering in a mountainous area, I gained many practical skills such as surviving, first aid and teamwork.

Tạm dịch: Sau một mùa hè làm tình nguyện ở một vùng miền núi, tôi đã đạt được nhiều kỹ năng thực hành như sống sót, sơ cứu và làm việc theo nhóm.

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Doing volunteering is _______. It makes the world a better place.

A. meaningless

B. hopeless

C. boring

D. meaningful

Đáp án

D. meaningful

Phương pháp giải :

meaningless (adj): vô nghĩa          

hopeless (adj): vô vọng

boring (adj): nhàm chán                                           

 meaningful (adj): có ý nghĩa

Lời giải chi tiết :

meaningless (adj): vô nghĩa          

hopeless (adj): vô vọng

boring (adj): nhàm chán                                           

 meaningful (adj): có ý nghĩa

=>Doing volunteering is meaningful. It makes the world a better place.

Tạm dịch: Làm tình nguyện có ý nghĩa Nó làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn.

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

FTC is a ______ organization. It is set up to help poor children get access to technology free.

A. non – profit

B. financial

C. handicapped

D. violent

Đáp án

A. non – profit

Phương pháp giải :

chỗ trồng cần điền 1 tính từ mang nghĩa 1 tổ chức ... mà giúp đỡ những trẻ em nghèo được tiếp xúc với công nghệ miễn phí

Lời giải chi tiết :

non – profit (adj): phi lợi nhuận                           

financial (adj): tài chính

handicapped (adj): tàn tật                                     

 violent (adj): hung bạo 

=>FTC is a non – profit organization. It is set up to help poor children get access to technology free.

Tạm dịch: FTC là một tổ chức phi lợi nhuận. Nó được thiết lập để giúp trẻ em nghèo được tiếp cận với công nghệ miễn phí

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

He is ______. He has to spend his whole life in a wheelchair.

A. handicapped

B. mute

C. deaf

D. perfect

Đáp án

A. handicapped

Lời giải chi tiết :

handicapped (adj): tàn tật  

mute (adj): câm, thầm lặng

deaf (adj): điếc 

perfect (adj): hoàn hảo

=>He is handicapped. He has to spend his whole life in a wheelchair.

Tạm dịch: Anh ta là người tàn tật. Anh ta phải dành toàn bộ cuộc đời mình trên xe lăn.

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

We can help disadvantaged people by _____ clothes and food for them.

A. stealing

B. donating

C. fighting

D. volunteering

Đáp án

B. donating

Phương pháp giải :

disadvantaged people: những người chịu thiệt thòi

Lời giải chi tiết :

stealing (v): ăn trộm                                                   

donating (v): quyên góp

fighting (n): sự chiến đấu, sự giao tranh                    

volunteering (v): tình nguyện

=>We can help disadvantaged people by donating clothes and food for them.

Tạm dịch: Chúng tôi có thể giúp những người có hoàn cảnh khó khăn bằng cách quyên góp quần áo và thức ăn cho họ.

close