Trắc nghiệm Ngữ pháp will và be going to Tiếng Anh 10 Global Success

Đề bài

Câu 1 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Kéo thả đáp án đúng vào ô trống

Is Bob going to give
Are Bob going to give
..... any concerts in the summer?
Câu 2 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Chọn đáp án đúng

am going to buy
am going buy
I've already decided. I ..... a new car.
Câu 3 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Chọn đáp án đúng

will go
is going
OK. She ..... with you tomorrow.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Kéo thả đáp án đúng vào ô trống

Is Bob going to give
Are Bob going to give
..... any concerts in the summer?
Đáp án
Is Bob going to give
Are Bob going to give
Is Bob going to give
any concerts in the summer?
Phương pháp giải :

Cấu trúc thì tương lai gần: 

(?) is/am/are + S + going to + V (inf) + O?

 

Lời giải chi tiết :

“Bob” là chủ ngữ số ít => dùng tobe là "is"

=> Is Bob going to give any concerts in the summer?

Tạm dịch: Bob có dự định biểu diễn hòa nhạc vào mùa hè không?

Câu 2 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Chọn đáp án đúng

am going to buy
am going buy
I've already decided. I ..... a new car.
Đáp án
am going to buy
am going buy
I've already decided. I
am going to buy
a new car.
Phương pháp giải :

Cấu trúc thì tương lai gần: S + am/ is/ are + going to + V 

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc thì tương lai gần: S + am/ is/ are + going to + V => loại "am going buy"

=> I've already decided. I am going to buy a new car.

Tạm dịch: Tôi đã quyết định rồi. Tôi dự định sẽ mua một chiếc ô tô mới.

Câu 3 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Chọn đáp án đúng

will go
is going
OK. She ..... with you tomorrow.
Đáp án
will go
is going
OK. She
will go
with you tomorrow.
Phương pháp giải :

- Dùng thì tương lai đơn để diễn tả một quyết định, ý định nảy ra tức thời ngay tại thời điểm nói chứ không có kế hoạch dự trù trước.

Lời giải chi tiết :

- Dùng thì tương lai đơn để diễn tả một quyết định, ý định nảy ra tức thời ngay tại thời điểm nói chứ không có kế hoạch dự trù trước.

=> OK. She will go with you tomorrow.

Tạm dịch: Được rồi. Ngày mai cô ấy sẽ đi cùng bạn.

close