Trắc nghiệm Ngữ âm Trọng âm của từ có nhiều hơn 3 âm tiết Tiếng Anh 10 Global Success

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Câu 1.1
 • A.

  epidemic

 • B.

  competitive

 • C.

  arrangement

 • D.

  eradicate

Câu 1.2
 • A.

  incredible

 • B.

  integration

 • C.

  participate

 • D.

  ambitious

Câu 1.3
 • A.

  unemployed

 • B.

  disappointed

 • C.

  independent

 • D.

  impossible

Câu 1.4
 • A.

  confidential

 • B.

  intellectual

 • C.

  ecotourism

 • D.

  vegetation

Câu 1.5
 • A.

  mysterious

 • B.

  photography

 • C.

  scientific

 • D.

  geography

Câu 1.6
 • A.

  fundamental

 • B.

  responsible

 • C.

  invisible

 • D.

  biology

Câu 1.7
 • A.

  development

 • B.

  helicopter

 • C.

  watermelon

 • D.

  literature

Câu 1.8
 • A.

  characteristic

 • B.

  classification

 • C.

  university

 • D.

  qualification

Câu 1.9
 • A.

  equality

 • B.

  technology

 • C.

  identify

 • D.

  unrealistic

Câu 1.10
 • A.

  irregular

 • B.

  minority

 • C.

  appreciate

 • D.

  independent

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Câu 1.1
 • A.

  epidemic

 • B.

  competitive

 • C.

  arrangement

 • D.

  eradicate

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có nhiều hơn 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

epidemic /ˌepɪˈdemɪk/

competitive /kəmˈpetətɪv/

arrangement /əˈreɪndʒmənt/

eradicate /ɪˈrædɪkeɪt/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại là âm tiết 2

Câu 1.2
 • A.

  incredible

 • B.

  integration

 • C.

  participate

 • D.

  ambitious

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có nhiều hơn 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

incredible /ɪnˈkredəbl/

integration /ˌɪntɪˈɡreɪʃn/

participate /pɑːˈtɪsɪpeɪt/

ambitious /æmˈbɪʃəs/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại là âm tiết 1

Câu 1.3
 • A.

  unemployed

 • B.

  disappointed

 • C.

  independent

 • D.

  impossible

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có nhiều hơn 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

unemployed /ˌʌnɪmˈplɔɪd/

disappointed /ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/

independent /ˌɪndɪˈpendənt/

impossible /ɪmˈpɒsəbl/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại là âm tiết 3

Câu 1.4
 • A.

  confidential

 • B.

  intellectual

 • C.

  ecotourism

 • D.

  vegetation

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có nhiều hơn 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

confidential /ˌkɒnfɪˈdenʃl/

intellectual /ˌɪntəˈlektʃuəl/

ecotourism /ˈiːkəʊtʊərɪzəm/

vegetation /ˌvedʒəˈteɪʃn/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 1 , còn lại là âm tiết 3

Câu 1.5
 • A.

  mysterious

 • B.

  photography

 • C.

  scientific

 • D.

  geography

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có nhiều hơn 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

mysterious /mɪˈstɪəriəs/

photography /fəˈtɒɡrəfi/

scientific /ˌsaɪənˈtɪfɪk/

geography /dʒiˈɒɡrəfi/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại là âm tiết 2

Câu 1.6
 • A.

  fundamental

 • B.

  responsible

 • C.

  invisible

 • D.

  biology

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có nhiều hơn 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

fundamental /ˌfʌndəˈmentl/

responsible /rɪˈspɒnsəbl/

invisible /ɪnˈvɪzəbl/

 biology /baɪˈɒlədʒi/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại là âm tiết 2

Câu 1.7
 • A.

  development

 • B.

  helicopter

 • C.

  watermelon

 • D.

  literature

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có nhiều hơn 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

development /dɪˈveləpmənt/

helicopter /ˈhelɪkɒptə(r)/

watermelon /ˈwɔːtəmelən/

literature /ˈlɪtrətʃə(r)/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại là âm tiết 1

Câu 1.8
 • A.

  characteristic

 • B.

  classification

 • C.

  university

 • D.

  qualification

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có nhiều hơn 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

characteristic /ˌkærəktəˈrɪstɪk/

classification /ˌklæsɪfɪˈkeɪʃn/

university /ˌjuːnɪˈvɜːsəti/

qualification /ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃn/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại là âm tiết 4

Câu 1.9
 • A.

  equality

 • B.

  technology

 • C.

  identify

 • D.

  unrealistic

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có nhiều hơn 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

equality /iˈkwɒləti/

technology /tekˈnɒlədʒi/

identify /aɪˈdentɪfaɪ/

unrealistic /ˌʌnrɪəˈlɪstɪk/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 4, còn lại là âm tiết 2

Câu 1.10
 • A.

  irregular

 • B.

  minority

 • C.

  appreciate

 • D.

  independent

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có nhiều hơn 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

irregular /ɪˈreɡjələ(r)/

minority /maɪˈnɒrəti/

appreciate /əˈpriːʃieɪt/

independent /ˌɪndɪˈpendənt/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại là âm tiết 2

close