Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 9 Tiếng Anh 10 Global Success

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Read and choose the stressed words in the sentences below.

Peter is revising for his exam next week.

Peter

is

revising

for

his

exam

next

week

.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Peter

is

revising

for

his

exam

next

week

.

Lời giải chi tiết :

Peter is revising for his exam next week.

(Peter đang ôn tập cho kì thi vào tuần tới.)

Câu hỏi 2 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Read and choose the stressed words in the sentences below.

Students will spend more time working with other classmates.

Students

will

spend

more

time

working

with

other

classmates

.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Students

will

spend

more

time

working

with

other

classmates

.

Lời giải chi tiết :

Students will spend more time working with other classmates.

(Các em học sinh sẽ dành nhiều thời gian làm việc với các bạn cùng lớp khác.)

Câu hỏi 3 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Read and choose the stressed words in the sentences below.

I like to watch videos that help me learn new things.

I

like

to

watch

videos

that

help

me

learn

new

things

.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

I

like

to

watch

videos

that

help

me

learn

new

things

.

Lời giải chi tiết :

I like to watch videos that help me learn new things.

(Tôi thích xem những video giúp tôi học được những điều mới mẻ.)

Câu hỏi 4 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Read and choose the stressed words in the sentences below.

I have installed some apps on my phone.

I

have

installed

some

apps

on

my

phone

.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

I

have

installed

some

apps

on

my

phone

.

Lời giải chi tiết :

I have installed some apps on my phone.

(Tôi đã lắp đặt một số ứng dụng trên điện thoại của mình.)

close