Trắc nghiệm Ngữ âm Trọng âm từ 2 âm tiết có cách viết giống nhau Tiếng Anh 10 Global Success

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Câu 1.1
 • A.

  recent

 • B.

  conduct

 • C.

  answer

 • D.

  marriage

Câu 1.2
 • A.

  banquet

 • B.

  schedule

 • C.

  diameter 

 • D.

  blessing

Câu 1.3
 • A.

  birthday    

 • B.

  cowboy  

 • C.

  enjoy  

 • D.

  pleasure

Câu 1.4
 • A.

  disease

 • B.

  humour  

 • C.

  cancer

 • D.

  treatment

Câu 1.5
 • A.

  persuade 

 • B.

  reduce

 • C.

  offer

 • D.

  apply

Câu 1.6
 • A.

  culture

 • B.

  diverse

 • C.

  vital

 • D.

  couple

Câu 1.7
 • A.

  decent

 • B.

  descent

 • C.

  detect

 • D.

  debate

Câu 1.8
 • A.

  venture

 • B.

  object

 • C.

  attend

 • D.

  fortune

Câu 1.9
 • A.

  prefer

 • B.

  present

 • C.

  prepare

 • D.

  pretend

Câu 1.10
 • A.

  condom

 • B.

  concept

 • C.

  contrast

 • D.

  confide 

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Câu 1.1
 • A.

  recent

 • B.

  conduct

 • C.

  answer

 • D.

  marriage

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

recent /ˈriːsnt/                                      

conduct  /kənˈdʌkt/              

answer /ˈænsər/                                   

marriage /ˈmærɪdʒ/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu 1.2
 • A.

  banquet

 • B.

  schedule

 • C.

  diameter 

 • D.

  blessing

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

banquet  /ˈbæŋkwɪt/                           

schedule  /ˈʃedjuːl/              

diameter /daɪˈæmɪtə(r)/                      

blessing /ˈblesɪŋ/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu 1.3
 • A.

  birthday    

 • B.

  cowboy  

 • C.

  enjoy  

 • D.

  pleasure

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

birthday  /ˈbɜːθdeɪ/                             

cowboy  /ˈkaʊbɔɪ/              

enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/                                   

pleasure /ˈpleʒə(r)/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu 1.4
 • A.

  disease

 • B.

  humour  

 • C.

  cancer

 • D.

  treatment

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

disease  /dɪˈziːz/                                  

humour  /ˈhjuːmə(r)/              

cancer /ˈkænsə(r)/                                 

treatment /ˈtriːtmənt/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu 1.5
 • A.

  persuade 

 • B.

  reduce

 • C.

  offer

 • D.

  apply

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

persuade  /pəˈsweɪd/                         

reduce /rɪˈdjuːs/                   

offer  /ˈɒfə(r)/                                       

apply /əˈplaɪ/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu 1.6
 • A.

  culture

 • B.

  diverse

 • C.

  vital

 • D.

  couple

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

culture /ˈkʌltʃə(r)/                        

diverse /daɪˈvɜːs/      

vital /ˈvaɪtl/               

couple /ˈkʌpl/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu 1.7
 • A.

  decent

 • B.

  descent

 • C.

  detect

 • D.

  debate

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

decent /ˈdiːsnt/                                    

descent /dɪˈsent/                     

detect /dɪˈtekt/                                    

debate /dɪˈbeɪt/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu 1.8
 • A.

  venture

 • B.

  object

 • C.

  attend

 • D.

  fortune

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

venture /ˈventʃə(r)/                              

object /ˈɒbdʒɪkt/        

attend /əˈtend/                        

fortune /ˈfɔːtʃuːn/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu 1.9
 • A.

  prefer

 • B.

  present

 • C.

  prepare

 • D.

  pretend

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

prefer /prɪˈfɜː(r)/                                 

present /ˈpreznt/                      

prepare /prɪˈpeə(r)/                              

pretend /prɪˈtend/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu 1.10
 • A.

  condom

 • B.

  concept

 • C.

  contrast

 • D.

  confide 

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

condom  /ˈkɒndɒm/                            

concept /ˈkɒnsept/                  

contrast /ˈkɒntrɑːst/                            

confide /kənˈfaɪd/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

close