Trắc nghiệm Ngữ pháp Câu ghép Tiếng Anh 10 Global Success

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer to fill in the blank.

It’s raining hard, _____ we can’t go to the beach.

 • A

  but

 • B

  so

 • C

  or

 • D

  and

Câu 2 :

Choose the best answer to fill in the blank.

My hobbies are playing soccer _______ listening to music.

 • A

  yet

 • B

  but

 • C

  and

 • D

  so

Câu 3 :

Choose the best answer to fill in the blank.

Would you like tea ______coffee?

 • A

  or

 • B

  but

 • C

  and

 • D

  yet

Câu 4 :

Choose the best answer to fill in the blank.

She loves comedies, ________ her husband is interested in action films.

 • A

  and

 • B

  for

 • C

  or

 • D

  yet

Câu 5 :

Choose the best answer to fill in the blank.

Pop music is so popular, ________ the melody is simple and memorable.

 • A

  so

 • B

  and

 • C

  for

 • D

  but

Câu 6 :

Choose the best answer to fill in the blank.

I tried my best in the final test, ________ the result was not as good as I expected.

 • A

  for

 • B

  and

 • C

  so

 • D

  but

Câu 7 :

Choose the best answer to fill in the blank.

You can go to the movies with me, _______ you can go to the concert alone.

 • A

  or

 • B

  and

 • C

  so

 • D

  if

Câu 8 :

Choose the best answer to fill in the blank.

I want to work as an interpreter in the future, _____ I am studying Russian at university.

 • A

  and

 • B

  or

 • C

  but

 • D

  so

Câu 9 :

Choose the best answer to fill in the blank.

I had failed the driving test once, _____ I was very nervous yesterday.

 • A

  so

 • B

  but

 • C

  or

 • D

  and

Câu 10 :

Choose the best answer to fill in the blank.

My grandfather is quite old, _____ he exercises more regularly than I do.

 • A

  if

 • B

  yet

 • C

  so

 • D

  and

Câu 11 :

Choose the best answer to fill in the blank.

My mum and dad hate my long, dyed hair _______ strange clothes _______ I’m in a band _______ I need to look cool! 

 • A

  but/yet/so       

 • B

  but/and/so      

 • C

  and/but/so

 • D

  and/so/yet

Câu 12 :

Choose the best answer to fill in the blank.

Later on, Beethoven became an assistant organist, _______ also played viola for a famous orchestra.

 • A

  and

 • B

  but

 • C

  so

 • D

  yet

Câu 13 :

Choose the best answer to fill in the blank.

Traditional musical forms are often performed on contemporary stages, _____ “Don ca tai tu Nam bo” is presented at homes of the local people.

 • A

  or

 • B

  so

 • C

  and

 • D

  but

Câu 14 :

Choose the best answer to fill in the blank.

Professor Nguyen Vinh Bao, a master of “Don ca tai tu Nam bo”, had great emotions _______ wished to share them with the public.

 • A

  so

 • B

  and

 • C

  but

 • D

  or

Câu 15 :

Choose the best answer to fill in the blank.

Both the father and grandfather of Beethoven were professional singers, _______ musicianship was in the family.

 • A

  yet

 • B

  but

 • C

  so

 • D

  and

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer to fill in the blank.

It’s raining hard, _____ we can’t go to the beach.

 • A

  but

 • B

  so

 • C

  or

 • D

  and

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Câu diễn tả nguyên nhân kết quả nên dùng liên từ “so”

Lời giải chi tiết :

Câu diễn tả nguyên nhân kết quả nên dùng liên từ “so”

=> It’s raining hard, so we can’t go to the beach.

Tạm dịch: Trời đang mưa nặng hạt, nên chúng tôi không thể đi ra biển.

Câu 2 :

Choose the best answer to fill in the blank.

My hobbies are playing soccer _______ listening to music.

 • A

  yet

 • B

  but

 • C

  and

 • D

  so

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dùng liên từ "and" để nối 2 cụm cùng từ loại 

Lời giải chi tiết :

Dùng liên từ "and" để nối 2 cụm cùng từ loại là “playing” và “listening”

=> My hobbies are playing soccer and listening to music.

Tạm dịch: Sở thích của tôi là chơi bóng đá và nghe nhạc.

Câu 3 :

Choose the best answer to fill in the blank.

Would you like tea ______coffee?

 • A

  or

 • B

  but

 • C

  and

 • D

  yet

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Câu diễn tả sự lựa chọn nên dùng liên từ “or”

Lời giải chi tiết :

Câu diễn tả sự lựa chọn nên dùng liên từ “or”

=> Would you like tea or coffee? 

Tạm dịch: Bạn muốn dùng trà hay cà phê?

Câu 4 :

Choose the best answer to fill in the blank.

She loves comedies, ________ her husband is interested in action films.

 • A

  and

 • B

  for

 • C

  or

 • D

  yet

Đáp án : D

Phương pháp giải :

2 vế chỉ 2 sở thích trái ngược nên sử dụng từ nối mang nghĩa trái ngược

Lời giải chi tiết :

comedies: phim hài

action film: phim hành động

2 vế chỉ 2 sở thích trái ngược nên sử dụng từ nối mang nghĩa trái ngược

yet=but: nhưng, tuy vậy

=> She loves comedies, yet her husband is interested in action films.

Tạm dịch: Cô ấy thích phim hài nhưng chồng cô ấy thích phim hành động.

Câu 5 :

Choose the best answer to fill in the blank.

Pop music is so popular, ________ the melody is simple and memorable.

 • A

  so

 • B

  and

 • C

  for

 • D

  but

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Vế sau đưa ra lý do cho vế trước

Lời giải chi tiết :

Vế sau đưa ra lý do cho vế trước (giải thích vì sao nhạc pop lại nổi tiếng) nên sử dụng for = because: bởi vì

=> Pop music is so popular, for the melody is simple and memorable.

Tạm dịch: Nhạc pop rất phổ biến vì giai điệu đơn giản và dễ nhớ.

Câu 6 :

Choose the best answer to fill in the blank.

I tried my best in the final test, ________ the result was not as good as I expected.

 • A

  for

 • B

  and

 • C

  so

 • D

  but

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Vế sau có kết quả trái ngược với mong ước của vế đầu nên sử dụng từ nối mang nghĩa trái ngược .

Lời giải chi tiết :

Vế sau có kết quả trái ngược với mong ước của vế đầu nên sử dụng từ nối mang nghĩa trái ngược => but: nhưng mà, tuy nhiên

=> I tried my best in the final test, but the result was not as good as I expected.

Tạm dịch: Tôi đã cố gắng hết sức cho bài thi cuối kì nhưng kết quả không tốt như tôi mong đợi.

Câu 7 :

Choose the best answer to fill in the blank.

You can go to the movies with me, _______ you can go to the concert alone.

 • A

  or

 • B

  and

 • C

  so

 • D

  if

Đáp án : A

Phương pháp giải :

2 mệnh đề miêu tả 2 sự lựa chọn, không thế này thì thế khác

Lời giải chi tiết :

 2 mệnh đề miêu tả 2 sự lựa chọn, không thế này thì thế khác => sử dụng or

=> You can go to the movies with me, or you can go to the concert alone.

Tạm dịch: Bạn có thể đi xem phim với tôi hoặc bạn có thể đến buổi hòa nhạc 1 mình.

Câu 8 :

Choose the best answer to fill in the blank.

I want to work as an interpreter in the future, _____ I am studying Russian at university.

 • A

  and

 • B

  or

 • C

  but

 • D

  so

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dùng liên từ "so" dùng để chỉ kết quả, hệ quả, phía trước "so" luôn có dấu phẩy ngăn cách

Lời giải chi tiết :

Dùng liên từ "so" dùng để chỉ kết quả, hệ quả, phía trước "so" luôn có dấu phẩy ngăn cách

=> I want to work as an interpreter in the future, so I am studying Russian at university.

Tạm dịch: Tôi muốn làm một phiên dịch viên trong tương lai, vì vậy tôi đang theo học ngành ngôn ngữ Nga ở trường đại học.

Câu 9 :

Choose the best answer to fill in the blank.

I had failed the driving test once, _____ I was very nervous yesterday.

 • A

  so

 • B

  but

 • C

  or

 • D

  and

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Từ nối giữa nguyên nhân – kết quả

Lời giải chi tiết :

 Ở vế đầu có sử dụng thì quá khứ hoàn thành (1 việc đã xảy ra và kết thúc trước 1 việc khác) và vế sau là quá khứ đơn (việc xảy ra sau)

Vế đầu là chỉ nguyên nhân cho vế sau => sử dụng so

=> I had failed the driving test once, so I was very nervous yesterday.

Câu 10 :

Choose the best answer to fill in the blank.

My grandfather is quite old, _____ he exercises more regularly than I do.

 • A

  if

 • B

  yet

 • C

  so

 • D

  and

Đáp án : B

Phương pháp giải :

2 mệnh đề chỉ sự đối lập nên sử dụng từ nối mang nghĩa trái ngược.

Lời giải chi tiết :

 2 mệnh đề chỉ sự đối lập nên sử dụng từ nối mang nghĩa trái ngược.

yet = but

=> My grandfather is quite old, yet he exercises more regularly than I do.

Tạm dịch: Ông của tôi khá già rồi nhưng ông vẫn tập thể dục thường xuyên hơn tôi.

Câu 11 :

Choose the best answer to fill in the blank.

My mum and dad hate my long, dyed hair _______ strange clothes _______ I’m in a band _______ I need to look cool! 

 • A

  but/yet/so       

 • B

  but/and/so      

 • C

  and/but/so

 • D

  and/so/yet

Đáp án : C

Phương pháp giải :

- Chỗ trống thứ nhất nối 2 từ cùng loại

- Chỗ trống thứ hai diễn tả sự đối lập

- Chỗ trống thứ ba để chỉ kết quả, hệ quả

Lời giải chi tiết :

- Chỗ trống thứ nhất điền liên từ "and" để nối 2 từ cùng loại (2 cụm danh từ long, dyed hair & strange clothes)

- Chỗ trống thứ hai điền liên từ "but" để diễn tả sự đối lập

- Chỗ trống thứ ba điền liên từ "so" để chỉ kết quả, hệ quả

=> My mum and dad hate my long, dyed hair and strange clothes but I’m in a band so I need to look cool!

Tạm dịch: Bố mẹ tôi ghét tôi để tóc dài và nhuộm màu, cũng như ghét cách ăn mặc kỳ lạ của tôi, nhưng tôi chơi trong ban nhạc, vì vậy tôi cần phải trông thật ngầu!

Câu 12 :

Choose the best answer to fill in the blank.

Later on, Beethoven became an assistant organist, _______ also played viola for a famous orchestra.

 • A

  and

 • B

  but

 • C

  so

 • D

  yet

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Câu diễn tả thêm thông tin nên dùng liên từ “and”

Lời giải chi tiết :

Câu diễn tả thêm thông tin nên dùng liên từ “and”

=> Later on, Beethoven became an assistant organist, and also played violon for a famous orchestra. 

Tạm dịch: Sau đó, Beethoven trở thành một trợ lý đánh đàn ống, và cũng chơi đàn violon cho một dàn nhạc nổi tiếng.

Câu 13 :

Choose the best answer to fill in the blank.

Traditional musical forms are often performed on contemporary stages, _____ “Don ca tai tu Nam bo” is presented at homes of the local people.

 • A

  or

 • B

  so

 • C

  and

 • D

  but

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Câu diễn tả sự tương phản nên dùng liên từ “but”

Lời giải chi tiết :

Câu diễn tả sự tương phản giữa 2 vế => sử dụng but.

=> Traditional musical forms are often performed on contemporary stages, but “Don ca tai tu Nam bo” is presented at homes of the local people. 

Tạm dịch: Các loại hình âm nhạc truyền thống thường được biểu diễn trên các sân khấu đương đại, nhưng “Đơn ca tài tử Nam bộ” được biểu diễn tại nhà của người dân địa phương.

Câu 14 :

Choose the best answer to fill in the blank.

Professor Nguyen Vinh Bao, a master of “Don ca tai tu Nam bo”, had great emotions _______ wished to share them with the public.

 • A

  so

 • B

  and

 • C

  but

 • D

  or

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dùng liên từ “and” để nối 2 từ cùng từ loại

Lời giải chi tiết :

Dùng liên từ “and” để nối 2 từ cùng từ loại: 2 động từ "had" và "wished"

=> Professor Nguyen Vinh Bao, a master of “Don ca tai tu Nam bo”, had great emotions and wished to share them with the public.

Tạm dịch: Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, một bậc thầy trong nghệ thuật “Đờn ca tài tử Nam

bộ”, đã có những cảm xúc tuyệt vời và mong muốn chia sẻ với công chúng.

Câu 15 :

Choose the best answer to fill in the blank.

Both the father and grandfather of Beethoven were professional singers, _______ musicianship was in the family.

 • A

  yet

 • B

  but

 • C

  so

 • D

  and

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Câu diễn tả nguyên nhân kết quả nên dùng liên từ “so”

Lời giải chi tiết :

Câu diễn tả nguyên nhân kết quả nên dùng liên từ “so”

=> Both the father and grandfather of Beethoven were professional singers, so musicianship was in the family.

Tạm dịch: Cả cha và ông của Beethoven đều là những ca sĩ chuyên nghiệp, vì vậy nghệ thuật và tài năng trong lĩnh vực âm nhạc lan tỏa từ trong gia đình.

close