Trắc nghiệm Từ vựng Unit 3 Tiếng Anh 10 Global Success

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Over the past few days various local celebrities and sports stars have called in to offer their support.

A. important men               

B. famous people               

C. beautiful women           

D.rich people

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. famous people               

Lời giải chi tiết :

celebrities (n): những người nổi tiếng

A.important men : người quan trọng

B.famous people : người nổi tiếng

C.beautiful women : phụ nữ xinh đẹp

D.rich people : người giàu có

thông tin:Over the past few days various local celebrities and sports stars have called in to offer their support.

Tạm dịch: Trong những ngày vừa qua, các ngôi sao thể thao và nhiều người nổi tiếng khác nhau đã được mời đến để giúp đỡ.

=>celebrities =  famous people   

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

There is now intense competition between schools to attract students.

A. contest                         

B. argument                       

C. match                            

D. debate

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. contest                         

Lời giải chi tiết :

A.contest (n): cuộc thi

B.argument (n): cuộc tranh cãi

C.match (n): trận đấu

D.debate (n): cuộc bàn luận

thông tin:There is now intense competition between schools to attract students.

Tạm dịch: Có 1 cuộc cạnh tranh rất khốc liệt giữa 2 trường nhằm thu hút học sinh.

=>competition = contest       

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Adele is going to ______ a new hit onto the market next month

A. sell                                 

B. record                            

C. release                           

D. buy

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. release                           

Phương pháp giải :

Tra cứu từ vựng

sell (v): bán

record (v): thu âm

release (v): phát hành

buy (v): mua

Lời giải chi tiết :

sell (v): bán

record (v): ghi âm

release (v): phát hành, đưa ra

buy (v): mua

=>Adele is going to release a new hit onto the market next month

Tạm dịch: Adele sẽ tung 1bài hit mới ra thị trường trong tháng tới.

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Mozart is one of the most famous______ in the world of all times.

A. singers                            

B. composers                       

C. writers

D. poets

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. composers                       

Lời giải chi tiết :

singer (n): ca sĩ

composer (n): nhà soạn nhạc

writer (n): nhà văn

poet (n): nhà thơ

=>Mozart is one of the most famous composers in the world of all times.

Tạm dịch: Mozart là 1 trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất trên thế giới trong mọi thời đại.

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Coming off the drug was a long and painful_____ for him.

A. condition                       

B. chance                           

C. situation                        

D. process

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. process

Lời giải chi tiết :

condition (n): điều kiện

chance (n): cơ hội

situation (n): tình huống

process (n): quá trình

=>Coming off the drug was a long and painful process for him.

Tạm dịch: Bỏ thuốc là 1 quá trình lâu dài và đau đớn cho anh ấy.

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Tran Lap was one of the ______ at the first The Voice contest in Vietnam.

A. examiners                      

B. judges                            

C. audience                        

D. hosts

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. judges                            

Lời giải chi tiết :

examiner (n): người chấm thi

judge (n): ban giám khảo 

audience (n): khán giả

host (n): MC

=>Tran Lap was one of the judges at the first The Voice contest in Vietnam.

Tạm dịch: Trần Lập là 1 trong những người ban giám khảo của cuộc thi The Voice đầu tiên ở Việt Nam.

Câu hỏi 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

There are people writing novels and biographies using pictures as well as words.

A. the story of a person’s life written by somebody else

B. the story of a person’s life written by himself

C. the poet of a person’s life written by somebody else

D. the song of a person’s life written by somebody else

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. the story of a person’s life written by somebody else

Lời giải chi tiết :

biographies (n): lý lịch

A.the story of a person’s life written by somebody else : câu chuyện về cuộc đời một người được viết bởi người khác.

B. the story of a person’s life written by himself : câu chuyện về cuộc đời của một người được viết bởi chính mình.

C. the poem of a person’s life written by somebody else : bài thơ về cuộc đời một người được viết bởi người khác.

D.the song of a person’s life written by somebody else : bài hát về cuộc đời một người được viết bởi người khác.

=>the story of a person’s life written by somebody

Tạm dịch: Có nhiều người viết tiểu thuyết và lý lịch bằng cách cả viết lẫn chèn thêm hình ảnh.

else

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Mozart____ his last opera shortly before he died.

A. composer                       

B. composed                      

C. compose                        

D. compost

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. composed                      

Lời giải chi tiết :

composer (n): nhà soạn nhạc

composed (v in past tense):đã sáng tác

compose (v): sáng tác

compost (n): phân trộn

=>Mozart composed his last opera shortly before he died.

Tạm dịch: Mozart đã sáng tác bản nhạc giao hưởng cuối cùng không lâu trước khi ông qua đời.

Câu hỏi 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer 

The target                 for this contest was mainly teenagers.

A. competitor                     

B. organizer                  

C. situation                        

D. celebrity

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. competitor                     

Phương pháp giải :

tra nghĩa từ vựng

Lời giải chi tiết :

A.competitor (n): người dự thi

B. organizer (n): người tổ chức

C.situation (n): hoàn cảnh

D.celebrity (n): người nổi tiếng

=>The target competitor for this contest was mainly teenagers

Tạm dịch: Đối tượng dự thi được nhắm đến của cuộc thi này chủ yếu là vị thành niên.

Câu hỏi 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer 

The                       "Pokemon Go" mobile game finally launched in Japan, bringing the record-setting global hit to the home of the Pokemon.

A. global smash-hit            

B. global warming  

C. global village                 

D. global art

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. global smash-hit            

Phương pháp giải :

Tra nghĩa từ vựng

global smash-hit : cơn sốt toàn cầu

B.global warming : sự nóng lên toàn cầu

C.global village : làng văn hóa toàn cầu

D.global art : nghệ thuật toàn cầu

Lời giải chi tiết :

record-setting global hit : trò chơi phá vỡ kỉ lục được yêu thích trên toàn cầu

A.global smash-hit : cơn sốt toàn cầu

B.global warming : sự nóng lên toàn cầu

C.global village : làng văn hóa toàn cầu

D.global art : nghệ thuật toàn cầu

=>The global smash-hit "Pokemon Go" mobile game finally launched in Japan, bringing the record-setting global hit to the home of the Pokemon.

Tạm dịch: Trò chơi trên điện thoại "Pokemon Go" cuối cùng đã ra mắt tại Nhật Bản, đem thành công của cơn sốt toàn cầu đến cho nơi sáng tạo ra trò chơi này.

close