Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 2 Tiếng Anh 10 Global Success

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Câu 1.1
 • A.

   passage            

 • B.

  message         

 • C.

  page               

 • D.

  luggage

Câu 1.2
 • A.

   wonderful       

 • B.

   month            

 • C.

  tone                

 • D.

  none

Câu 1.3
 • A.

   cooked           

 • B.

  accomplished  

 • C.

   hissed             

 • D.

  gained

Câu 1.4
 • A.

  name               

 • B.

  father            

 • C.

   party              

 • D.

   army

Câu 1.5
 • A.

   pause               

 • B.

   laugh             

 • C.

  clause             

 • D.

  cause

Câu 2 :

Choose the word which is stressed differently from the rest.

Câu 2.1
 • A.

   conversation   

 • B.

  entertainment

 • C.

   appropriate      

 • D.

  information

Câu 2.2
 • A.

   holiday           

 • B.

  importance      

 • C.

  profession        

 • D.

   tomorrow

Câu 2.3
 • A.

  answer           

 • B.

  complain        

 • C.

   listen             

 • D.

   travel

Câu 2.4
 • A.

  A. apology          

 • B.

  geography      

 • C.

  experience

 • D.

  preparation

Câu 2.5
 • A.

   enjoy              

 • B.

  suffer             

 • C.

   study              

 • D.

  differ

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Câu 1.1
 • A.

   passage            

 • B.

  message         

 • C.

  page               

 • D.

  luggage

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Cách phát âm /e/, /ɪ/

Lời giải chi tiết :

passage /ˈpæsɪdʒ/                                    

message /ˈmesɪdʒ/

page /peɪdʒ/                                             

luggage /ˈlʌɡɪdʒ/ 

Phần được gạch chân ở câu C được phát âm thành /e/, còn lại là /ɪ/

Câu 1.2
 • A.

   wonderful       

 • B.

   month            

 • C.

  tone                

 • D.

  none

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Cách phát âm /əʊ/, /ʌ/

Lời giải chi tiết :

wonderful /ˈwʌndəfl/                              

month /mʌnθ/

tone /təʊn/                                                

none /nʌn/

Phần được gạch chân ở câu C được phát âm thành /əʊ/, còn lại là /ʌ/

Câu 1.3
 • A.

   cooked           

 • B.

  accomplished  

 • C.

   hissed             

 • D.

  gained

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Cách phát âm /d/, /t/

Lời giải chi tiết :

Đuôi “-ed” được phát âm là:

- /ɪd/khi trước đó là các âm /t/, /d/

- /t/ khi trước đó là các âm /p/, /f/, /k/, /s/, /ʃ/, /tʃ/, /θ/,...

- /d/ các âm còn lại

cooked /kʊkt/                                          

 accomplished /əˈkʌmplɪʃt/        

 hissed /hɪst/                                             

 gained /ɡeɪnd/

Phần được gạch chân ở câu D được phát âm thành /d/, còn lại là /t/

Câu 1.4
 • A.

  name               

 • B.

  father            

 • C.

   party              

 • D.

   army

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cách phát âm /eɪ/, /ɑː/

Lời giải chi tiết :

name /neɪm/                                            

father /ˈfɑːðə(r)/

party /ˈpɑːti/                                           

 army /ˈɑːmi/

Phần được gạch chân ở câu A được phát âm thành /eɪ/, còn lại là /ɑː/

Câu 1.5
 • A.

   pause               

 • B.

   laugh             

 • C.

  clause             

 • D.

  cause

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Cách phát âm /ɑː/, /ɔː/

Lời giải chi tiết :

pause /pɔːz/                                            

laugh /lɑːf/

clause /klɔːz/                                           

 cause /kɔːz/

Phần được gạch chân ở câu B được phát âm thành /ɑː/, còn lại là /ɔː/

Câu 2 :

Choose the word which is stressed differently from the rest.

Câu 2.1
 • A.

   conversation   

 • B.

  entertainment

 • C.

   appropriate      

 • D.

  information

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3 âm tiết trở lên.

Lời giải chi tiết :

conversation /ˌkɒnvəˈseɪʃn/                                         

entertainment /ˌentəˈteɪnmənt/

appropriate /əˈprəʊpriət/                                    

information /ɪnfəˈmeɪʃn/  

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại là âm tiết 3

Câu 2.2
 • A.

   holiday           

 • B.

  importance      

 • C.

  profession        

 • D.

   tomorrow

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

holiday /ˈhɒlədeɪ/                                  

importance /ɪmˈpɔːtns/

profession /prəˈfeʃn/                              

tomorrow /təˈmɒrəʊ/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại là âm tiết 2

Câu 2.3
 • A.

  answer           

 • B.

  complain        

 • C.

   listen             

 • D.

   travel

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

answer /ˈɑːnsə(r)/                                 

 complain /kəmˈpleɪn/

listen /ˈlɪsn/                                            

travel /ˈtrævl/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại là âm tiết 1

Câu 2.4
 • A.

  A. apology          

 • B.

  geography      

 • C.

  experience

 • D.

  preparation

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

apology /əˈpɒlədʒi/                                 

geography /dʒiˈɒɡrəfi/

experience /ɪkˈspɪəriəns/                         

 preparation /ˌprepəˈreɪʃn/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại là âm tiết 2

Câu 2.5
 • A.

   enjoy              

 • B.

  suffer             

 • C.

   study              

 • D.

  differ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có  âm tiết

Lời giải chi tiết :

enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/                                       

suffer /ˈsʌfə(r)/

study /ˈstʌdi/                                        

 differ /ˈdɪfə(r)/ 

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại là âm tiết 1

close