Trắc nghiệm Ngữ âm Trọng âm danh từ có 3 âm tiết Tiếng Anh 10 Global Success

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Câu 1.1
 • A.

  paradise

 • B.

  pharmacy

 • C.

  holiday

 • D.

  computer

Câu 1.2
 • A.

  resident

 • B.

  potato

 • C.

  banana

 • D.

  disaster

Câu 1.3
 • A.

  sunflower

 • B.

  victory

 • C.

  volunteer   

 • D.

  tournament

Câu 1.4
 • A.

  survival

 • B.

  triangle

 • C.

  proposal

 • D.

  arrival

Câu 1.5
 • A.

  diamond

 • B.

  animal

 • C.

  library

 • D.

  semester

Câu 1.6
 • A.

  memory

 • B.

  constancy

 • C.

  depletion

 • D.

  policy

Câu 1.7
 • A.

  emotion

 • B.

  average

 • C.

  bricklaying

 • D.

  lyrical

Câu 1.8
 • A.

  pollution

 • B.

  composer

 • C.

  atmosphere

 • D.

  confusion

Câu 1.9
 • A.

  waterfall

 • B.

  wilderness

 • C.

  quality

 • D.

  undertake  

Câu 1.10
 • A.

  improvement

 • B.

  compliment

 • C.

  commitment

 • D.

  alignment

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Câu 1.1
 • A.

  paradise

 • B.

  pharmacy

 • C.

  holiday

 • D.

  computer

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

paradise /ˈpærədaɪs/

pharmacy /ˈfɑːməsi/

holiday /ˈhɒlədeɪ/

computer /kəmˈpjuːtə(r)/

Trọng âm của câu D rơi vào âm 2, còn lại là âm 1.

Câu 1.2
 • A.

  resident

 • B.

  potato

 • C.

  banana

 • D.

  disaster

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

resident /ˈrezɪdənt/

potato /pəˈteɪtəʊ/

banana /bəˈnɑːnə/

disaster /dɪˈzɑːstə(r)/

Trọng âm của câu A rơi vào âm 1, còn lại là âm 2.

Câu 1.3
 • A.

  sunflower

 • B.

  victory

 • C.

  volunteer   

 • D.

  tournament

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

sunflower /ˈsʌnflaʊə(r)/

victory /ˈvɪktəri/

volunteer /ˌvɒlənˈtɪə(r)/

tournament /ˈtʊənəmənt/

Trọng âm của câu C rơi vào âm 3, còn lại là âm 1.

Câu 1.4
 • A.

  survival

 • B.

  triangle

 • C.

  proposal

 • D.

  arrival

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

survival /səˈvaɪvl/

triangle /ˈtraɪæŋɡl/

proposal /prəˈpəʊzl/

arrival /əˈraɪvl/

Trọng âm của câu B rơi vào âm 1, còn lại là âm 2.

Câu 1.5
 • A.

  diamond

 • B.

  animal

 • C.

  library

 • D.

  semester

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

diamond /ˈdaɪəmənd/

animal /ˈænɪml/

library /ˈlaɪbrəri/

semester /sɪˈmestə(r)/

Trọng âm của câu D rơi vào âm 2, còn lại là âm 1.

Câu 1.6
 • A.

  memory

 • B.

  constancy

 • C.

  depletion

 • D.

  policy

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

memory /ˈmeməri/

constancy /ˈkɒnstənsi/

depletion /dɪˈpliːʃn/

policy /ˈpɒləsi/

Trọng âm của câu C rơi vào âm 2, còn lại là âm 1.

Câu 1.7
 • A.

  emotion

 • B.

  average

 • C.

  bricklaying

 • D.

  lyrical

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

emotion /ɪˈməʊʃn/

average /ˈævərɪdʒ/

bricklaying /ˈbrɪkleɪɪŋ/

lyrical /ˈlɪrɪkl/

Trọng âm của câu A rơi vào âm 2, còn lại là âm 1.

Câu 1.8
 • A.

  pollution

 • B.

  composer

 • C.

  atmosphere

 • D.

  confusion

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

pollution /pəˈluːʃn/

composer /kəmˈpəʊzə(r)/

atmosphere /ˈætməsfɪə(r)/

confusion /kənˈfjuːʒn/

Trọng âm của câu C rơi vào âm 1, còn lại là âm 2.

Câu 1.9
 • A.

  waterfall

 • B.

  wilderness

 • C.

  quality

 • D.

  undertake  

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

waterfall /ˈwɔːtəfɔːl/

wilderness /ˈwɪldənəs/            

quality /ˈkwɒləti/

undertake /ˌʌndəˈteɪk/

Trọng âm của câu D rơi vào âm tiết 3, còn lại là âm tiết 1.

Câu 1.10
 • A.

  improvement

 • B.

  compliment

 • C.

  commitment

 • D.

  alignment

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

improvement /ɪmˈpruːvmənt/

compliment /ˈkɒmplɪmənt/

commitment /kəˈmɪtmənt/

alignment /əˈlaɪnmənt/

Trọng âm của câu B rơi vào âm 1, còn lại là âm 2.

close