Trắc nghiệm Ngữ pháp Mệnh đề quan hệ xác định & không xác định với who, that, which, whose Tiếng Anh 10 Global Success

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer to fill in the blank.

Mrs. Richmonci, ______ is 42 years old, does morning exercise every morning.

 • A

  that

 • B

  who

 • C

  whom

 • D

  which

Câu 2 :

Choose the best answer to fill in the blank.

We cannot find the person _____ car is blocking our driveway.

 • A

  that

 • B

  which

 • C

  whose

 • D

  who

Câu 3 :

Choose the best answer to fill in the blank.

The film about ____ they are talking is thrilling.

 • A

  which

 • B

  that

 • C

  whom

 • D

  who

Câu 4 :

Choose the best answer to fill in the blank.

The police are questioning the woman _____ purse was stolen outside the supermarket.

 • A

  that

 • B

  which

 • C

  who

 • D

  whose

Câu 5 :

Choose the best answer to fill in the blank.

The girl ______ showed me the way to your house has a beautiful oval face.

 • A

  whom

 • B

  who

 • C

  which

 • D

  why

Câu 6 :

Choose the best answer to fill in the blank.

The book ______ I received on my birthday is informative.

 • A

  who

 • B

  that

 • C

  whose

 • D

  what

Câu 7 :

Choose the best answer to fill in the blank.

The company _____ products have high quality is facing with financial problem.

 • A

  about which

 • B

  which

 • C

  whose

 • D

  who

Câu 8 :

Choose the best answer which has the same meaning to the given one,

I have some homework. I must do them tonight.

 • A

  I have some homework whom I must do tonight.

 • B

  I have some homework which I must do tonight.

 • C

  I have some homework in which I must do tonight.

 • D

  I have some homework who I must do tonight.

Câu 9 :

Choose the best answer which has the same meaning to the given one.

I have seen several houses. Most of them are quite unsuitable.

 • A

  I have seen several houses, most of that are quite unsuitable.

 • B

  I have seen several houses most of which are quite unsuitable.

 • C

  I have seen several houses, which are quite unsuitable.

 • D

  I have seen several houses, most of which are quite unsuitable.

Câu 10 :

Choose the best answer which has the same meaning to the given one.

The street is bad and narrow. It leads to my school.

 • A

  The street, which leads to my school, is bad and narrow.

 • B

  The street which leads to my school is bad and narrow.       

 • C

  The street which is bad and narrow lead to my school.         

 • D

  The street which leading to my school is bad and narrow.

Câu 11 :

Choose the best answer which has the same meaning to the given one.

The most beautiful girl lives in a city. I like her long hair very much.

 • A

  The most beautiful girl who long hair I like lives in a city.    

 • B

  The most beautiful girl, whose long hair I like, lives in a city.          

 • C

  The most beautiful girl whose long hair which I like lives in a city.

 • D

  The most beautiful girl whose long hair I like lives in a city.

Câu 12 :

Choose the best answer which has the same meaning to the given one.

They are looking for the man and his dog. They have lost the way in the forest.

 • A

  They are looking for the man and his dog which have lost the way in the forest.    

 • B

  They are looking for the man and his dog that have lost the way in the forest.

 • C

  They are looking for the man and his dog who have lost the way in the forest.

 • D

  They are looking for the man and his dog what have lost the way in the forest.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer to fill in the blank.

Mrs. Richmonci, ______ is 42 years old, does morning exercise every morning.

 • A

  that

 • B

  who

 • C

  whom

 • D

  which

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Lời giải chi tiết :

Đại từ quan hệ cần điền thay thế cho 1 danh từ chỉ người đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu phía sau (Mrs. Richmonci is 42 years old) => dùng “who”

=>Mrs. Richmonci, who is 42 years old, does morning exercise every morning.

Tạm dịch: Bà Richmonci, người mà đã  42 tuổi, tập thể dục buổi sáng mỗi sáng.

Câu 2 :

Choose the best answer to fill in the blank.

We cannot find the person _____ car is blocking our driveway.

 • A

  that

 • B

  which

 • C

  whose

 • D

  who

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Lời giải chi tiết :

“car” là vật thuộc sở hữu của danh từ “the person”=> dùng “whose”

=>We cannot find the person whose car is blocking our driveway. 

Tạm dịch: Chúng tôi không thể tìm thấy người có xe đang chặn đường lái xe của chúng tôi.

Câu 3 :

Choose the best answer to fill in the blank.

The film about ____ they are talking is thrilling.

 • A

  which

 • B

  that

 • C

  whom

 • D

  who

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Lời giải chi tiết :

Đại từ quan hệ cần điền thay thế cho một danh từ chỉ vật đóng vai trò làm tân ngữ trong câu phía sau (they are talking about the film) => dùng “which”

Trước which là giới từ about nên không dùng that

=>The film about which they are talking is thrilling.

Tạm dịch: Bộ phim mà họ đang nói rất ly kỳ.

Câu 4 :

Choose the best answer to fill in the blank.

The police are questioning the woman _____ purse was stolen outside the supermarket.

 • A

  that

 • B

  which

 • C

  who

 • D

  whose

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Lời giải chi tiết :

Đại từ quan hệ cần điền chỉ sự sở hữu của người

“purse” là vật thuộc sở hữu của danh từ “the woman” => dùng “whose”

=>The police are questioning the woman whose purse was stolen outside the supermarket.

Tạm dịch: Cảnh sát đang thẩm vấn người phụ nữ có chiếc ví bị đánh cắp bên ngoài siêu thị.

Câu 5 :

Choose the best answer to fill in the blank.

The girl ______ showed me the way to your house has a beautiful oval face.

 • A

  whom

 • B

  who

 • C

  which

 • D

  why

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Lời giải chi tiết :

Đại từ quan hệ cần điền thay thế cho một danh từ chỉ người đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu phía sau (The girl showed me the way...) => dùng “who”

=>The girl who showed me the way to your house has a beautiful oval face.

Tạm dịch: Cô gái chỉ đường cho tôi đến nhà bạn có khuôn mặt trái xoan tuyệt đẹp

Câu 6 :

Choose the best answer to fill in the blank.

The book ______ I received on my birthday is informative.

 • A

  who

 • B

  that

 • C

  whose

 • D

  what

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Lời giải chi tiết :

Đại từ quan hệ cần điền thay thế cho một danh từ chỉ vật đóng vai trò làm tân ngữ trong câu phía sau (I received the book on my birthday) => dùng “which” hoặc that để thay thế

=>The book that I received on my birthday is informative.

Tạm dịch: Cuốn sách mà tôi nhận được vào ngày sinh nhật của tôi cung cấp nhiều kiến thức.

Câu 7 :

Choose the best answer to fill in the blank.

The company _____ products have high quality is facing with financial problem.

 • A

  about which

 • B

  which

 • C

  whose

 • D

  who

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Lời giải chi tiết :

Đại từ quan hệ cần điền thay thế cho một danh từ chỉ vật và chỉ sự sở hữu đóng vai trò làm chủ ngữ trong vế ở giữa

 “products” là vật thuộc sở hữu của danh từ “the company” => dùng “whose”

=> The company whose products have high quality is facing with financial problem.

Tạm dịch: Công ty có sản phẩm chất lượng cao đang phải đối mặt với vấn đề tài chính.

Câu 8 :

Choose the best answer which has the same meaning to the given one,

I have some homework. I must do them tonight.

 • A

  I have some homework whom I must do tonight.

 • B

  I have some homework which I must do tonight.

 • C

  I have some homework in which I must do tonight.

 • D

  I have some homework who I must do tonight.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Lời giải chi tiết :

Danh từ “some homework” chỉ vật và đóng vai trò làm tân ngữ trong câu 2 (them)=> dùng “which”

Cách chuyển: Which đứng ngay sau danh từ mà nó thay thế và trước mệnh đề nó đóng vai trò làm tân ngữ

=> I have some homework which I must do tonight.

Tạm dịch: Tôi có một số bài tập về nhà mà tôi phải làm tối nay.

Câu 9 :

Choose the best answer which has the same meaning to the given one.

I have seen several houses. Most of them are quite unsuitable.

 • A

  I have seen several houses, most of that are quite unsuitable.

 • B

  I have seen several houses most of which are quite unsuitable.

 • C

  I have seen several houses, which are quite unsuitable.

 • D

  I have seen several houses, most of which are quite unsuitable.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Lời giải chi tiết :

Cách chuyển: Which đứng sau danh từ mà nó thay thế và trước động từ nó làm chủ ngữ.

“several houses” là danh từ chỉ vật và đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu 2 (most of them) => dùng “which”

Cách chuyển: Which đứng sau danh từ mà nó thay thế và trước động từ nó làm chủ ngữ.

Chú ý: cần dùng dấu “,” trước các cụm từ most of, one of, all of, none of, some of,... sau khi đã đưa về đại từ quan hệ.

=> I have seen several houses, most of which are quite unsuitable.

Tạm dịch: Tôi đã nhìn thấy nhiều ngôi nhà, phần lớn trong số chúng đều khá phù hợp.

Câu 10 :

Choose the best answer which has the same meaning to the given one.

The street is bad and narrow. It leads to my school.

 • A

  The street, which leads to my school, is bad and narrow.

 • B

  The street which leads to my school is bad and narrow.       

 • C

  The street which is bad and narrow lead to my school.         

 • D

  The street which leading to my school is bad and narrow.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Lời giải chi tiết :

Cách chuyển: Which đứng sau danh từ mà nó thay thế và trước động từ nó làm chủ ngữ.

Danh từ “The street” chỉ vật và đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu 2 (It) => dùng “which”.

Cách chuyển: Which đứng sau danh từ mà nó thay thế và trước động từ nó làm chủ ngữ.

=> The street which leads to my school is bad and narrow.

Tạm dịch: Con đường dẫn đến trường tôi xấu và hẹp.

Câu 11 :

Choose the best answer which has the same meaning to the given one.

The most beautiful girl lives in a city. I like her long hair very much.

 • A

  The most beautiful girl who long hair I like lives in a city.    

 • B

  The most beautiful girl, whose long hair I like, lives in a city.          

 • C

  The most beautiful girl whose long hair which I like lives in a city.

 • D

  The most beautiful girl whose long hair I like lives in a city.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Lời giải chi tiết :

Cách chuyển: whose sau danh từ nó thay thế và trước danh từ mà nó sở hữu.

Danh từ  “the most beautiful girl” được dùng là tính từ sở hữu (her) trong câu 2 => dùng “whose”

Cách chuyển: whose sau danh từ nó thay thế và trước danh từ mà nó sở hữu.

=> The most beautiful girl whose long hair I like lives in a city.

Tạm dịch: Cô gái xinh đẹp nhất người mà có mái tóc dài tôi thích sống trong thành phố .

Câu 12 :

Choose the best answer which has the same meaning to the given one.

They are looking for the man and his dog. They have lost the way in the forest.

 • A

  They are looking for the man and his dog which have lost the way in the forest.    

 • B

  They are looking for the man and his dog that have lost the way in the forest.

 • C

  They are looking for the man and his dog who have lost the way in the forest.

 • D

  They are looking for the man and his dog what have lost the way in the forest.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Lời giải chi tiết :

“the man and his dog” là danh từ chỉ người và vật và đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu thứ 2 (they) => dùng “that”

Lưu ý: không dùng “who” hay “which” trong trường hợp này vì “who” chỉ thay thế cho danh từ chỉ người còn “which” thay thế cho danh từ chỉ vật.

“That” có thể thay thế cho cả người và vật.

Cách chuyển: That đứng ngay sau danh từ nó thay thế và trước động từ nó làm chủ ngữ.

=> They are looking for the man and his dog that have lost the way in the forest.

Tạm dịch: Họ đang tìm kiếm người đàn ông và con chó của ông ta mà đã bị lạc trong rừng.

close