Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 10 Tiếng Anh 10 Global Success

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Listen and choose the sentence with the correct intonation.

What was America like?

Hol old was she when she started to work?

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Hol old was she when she started to work?

Phương pháp giải :

Các dạng câu hỏi WH bao gồm: what, where, who, which, whom, whose, why… và How. Theo quy tắc ngữ điệu trong tiếng Anh, câu hỏi WH được xuống giọng ở cuối câu.

Lời giải chi tiết :

What was America like? (↑)

(Nước Mỹ như thế nào?)

Hol old was she when she started to work? (↓)

(Cô ấy bao nhiêu tuổi khi cô ấy bắt đầu làm việc?)

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Listen and choose the sentence with the correct intonation.

He said he was really greatful.

She said she was determined to win the race.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

He said he was really greatful.

Phương pháp giải :

Ngữ điệu trong câu tường thuật thường lên ở động từ tường thuật và xuống giọng ở cuối câu.

Lời giải chi tiết :

He said he was really greatful. (↓)

(Anh ấy nói anh ấy thật sự biết ơn.)

She said she was determined to win the race. (↑)

(Cô ấy nói cô ấy quyết tâm chiến thắng cuộc đua.)

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Listen and choose the sentence with the correct intonation.

The Privacy Scaft is a scart that you pull over your head and laptop.

People who want to save time when they cook can use this invention.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

People who want to save time when they cook can use this invention.

Phương pháp giải :

Câu có chứa mệnh đề quan hệ xác định ngữ điệu xuống ở cuối câu.

Lời giải chi tiết :

The Privacy Scaft is a scart that you pull over your head and laptop. (↑)

(Privacy Scaft là một chiếc khăng quàng mà bạn kéo qua đầu và máy tính xách tay.)

People who want to save time when they cook can use this invention. (↓)

(Những người muốn tiết kiệm thời gian khi nấu ăn có thể sử dụng phát minh này.)

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Listen and choose the sentence with the correct intonation.

If we use public transportation, the air will be cleaner.

If we stop using plastic bags, we will reduce plastic pollution.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

If we use public transportation, the air will be cleaner.

Phương pháp giải :

Ngữ điệu của câu điều kiện xuống giọng ở cuối các mệnh đề.

Lời giải chi tiết :

If we use public transportation, the air will be cleaner. (↓)

(Nếu chúng ta sử dụng phương tiện giao thông công cộng, không khí sẽ sạch hơn.)

If we stop using plastic bags, we will reduce plastic pollution. (↑)

(Nếu chúng ta ngừng sử dụng túi nhựa, chúng ta sẽ giảm ô nhiễm nhựa.)

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Listen and choose the sentence with the correct intonation.

While we were walking, it started to snow.

While he was waiting for his taxi, someone stole his phone.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

While he was waiting for his taxi, someone stole his phone.

Phương pháp giải :

Ngữ điệu giảm ở cuối cả hai mệnh đề trong câu cớ chứa thì quá khứ tiếp diễn.

Lời giải chi tiết :

While we were walking, it started to snow. (↑)

(Trong khi chúng tôi đang đi bộ, tuyết bắt đầu rơi.)

While he was waiting for his taxi, someone stole his phone. (↓)

(Trong khi anh ấy đang chờ xe taxi, ai đó đã lấy trộm điện thoại của anh ấy.)

close