Trắc nghiệm Bài 48. Hệ thần kinh sinh dưỡng - Sinh 8

Đề bài

Câu 1 :

Hệ thần kinh sinh dưỡng ở người được phân chia thành mấy phân hệ ?

 • A

  4

 • B

  3

 • C

  5

 • D

  2

Câu 2 :

Sự khác nhau căn bản giữa cung phản xạ sinh dưỡng và cung phản xạ vận động là:

 • A

  Cung phản xạ sinh dưỡng phải đi qua một trạm trung gian chuyển tiếp đó là các hạch giao cảm và phó giao cảm, cung phản xạ vận động không có hạch này.

 • B

  Cung phản xạ sinh dưỡng phải qua hạch giao cảm hoặc đối giao cảm, cung phản xạ vận động qua rễ trước - rễ sau.

 • C

  Cung phản xạ sinh dưỡng chỉ qua rễ sau, cung phản xạ vận động qua cả rễ sau và rễ trước.

 • D

  Cung phản xạ sinh dưỡng có các hạch, cung phản xạ vận động có sừng sau.

Câu 3 :

Trung khu của phản xạ sinh dưỡng nằm ở:

 • A

  Sừng bên của tủy sống - não giữa.

 • B

  Sừng bên của tủy sống và não trung gian.

 • C

  Trụ não và não trung gian.

 • D

  Sừng bên của tủy sống và trong trụ não.

Câu 4 :

Phần ngoại biên của hệ thần kinh sinh dưỡng gồm:

 • A

  Các dây thần kinh và hạch thần kinh

 • B

  Các dây thần kinh và hệ thần kinh

 • C

  Các nơron

 • D

  Các hạch thần kinh

Câu 5 :

Ở người, hai chuỗi hạch nằm dọc hai bên cột sống thuộc về

 • A

  phân hệ đối giao cảm và hệ thần kinh vận động.

 • B

  hệ thần kinh vận động.

 • C

  phân hệ đối giao cảm.

 • D

  phân hệ giao cảm.

Câu 6 :

Khi nói về phân hệ đối giao cảm, nhận định nào sau đây là chính xác ?

 • A

  Trung ương nằm ở đại não

 • B

  Sợi trục của nơron trước hạch ngắn

 • C

  Nơron sau hạch có bao miêlin.

 • D

  Sợi trục của nơron sau hạch ngắn

Câu 7 :

Trung ương của phân hệ đối giao cảm nằm ở bộ phận nào dưới đây ?

1. Đại não

2. Trụ não

3. Tủy sống

4. Tiểu não

 • A

  2, 3

 • B

  1, 4

 • C

  1, 2

 • D

  3, 4

Câu 8 :

Các hạch của phân hệ đối giao cảm nằm ở đâu ?

 • A

  Nằm gần cơ quan phụ trách

 • B

  Nằm gần tủy sống

 • C

  Nằm gần trụ não

 • D

  Nằm liền dưới vỏ não

Câu 9 :

Phát biểu nào dưới đây về hệ thần kinh sinh dưỡng ở người là đúng ?

 • A

  Sợi trước hạch của cả hai phân hệ đều có bao miêlin.

 • B

  Sợi sau hạch của cả hai phân hệ đều có bao miêlin.

 • C

  Sợi trước hạch của phân hệ giao cảm và sợi sau hạch của phân hệ đối giao cảm có bao miêlin.

 • D

  Sợi sau hạch của phân hệ giao cảm và sợi trước hạch của phân hệ đối giao cảm có bao miêlin

Câu 10 :

Chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng là:

 • A

  Điều khiển hoạt động của cơ quan nội tạng

 • B

  Điều khiển hoạt động có ý thức

 • C

  Điều khiển hoạt động của cơ vân

 • D

  Cả a,b và c

Câu 11 :

Khi tác động lên một cơ quan, phân hệ giao cảm và phân hệ đối giao cảm có tác dụng

 • A

  tương tự nhau.

 • B

  giống hệt nhau.

 • C

  đối lập nhau.

 • D

  đồng thời với nhau.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Hệ thần kinh sinh dưỡng ở người được phân chia thành mấy phân hệ ?

 • A

  4

 • B

  3

 • C

  5

 • D

  2

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hệ thần kinh sinh dưỡng ở người được phân chia thành 2 phân hệ: phân hệ thần kinh giao cảm và phân hệ thần kinh đối giao cảm.

Câu 2 :

Sự khác nhau căn bản giữa cung phản xạ sinh dưỡng và cung phản xạ vận động là:

 • A

  Cung phản xạ sinh dưỡng phải đi qua một trạm trung gian chuyển tiếp đó là các hạch giao cảm và phó giao cảm, cung phản xạ vận động không có hạch này.

 • B

  Cung phản xạ sinh dưỡng phải qua hạch giao cảm hoặc đối giao cảm, cung phản xạ vận động qua rễ trước - rễ sau.

 • C

  Cung phản xạ sinh dưỡng chỉ qua rễ sau, cung phản xạ vận động qua cả rễ sau và rễ trước.

 • D

  Cung phản xạ sinh dưỡng có các hạch, cung phản xạ vận động có sừng sau.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Cung phản xạ sinh dưỡng phải đi qua một trạm trung gian chuyển tiếp đó là các hạch giao cảm và phó giao cảm, cung phản xạ vận động không có hạch này.

Câu 3 :

Trung khu của phản xạ sinh dưỡng nằm ở:

 • A

  Sừng bên của tủy sống - não giữa.

 • B

  Sừng bên của tủy sống và não trung gian.

 • C

  Trụ não và não trung gian.

 • D

  Sừng bên của tủy sống và trong trụ não.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Trung khu của phản xạ sinh dưỡng nằm ở sừng bên của tủy sống và trong trụ não.

Câu 4 :

Phần ngoại biên của hệ thần kinh sinh dưỡng gồm:

 • A

  Các dây thần kinh và hạch thần kinh

 • B

  Các dây thần kinh và hệ thần kinh

 • C

  Các nơron

 • D

  Các hạch thần kinh

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Phần ngoại biên của hệ thần kinh sinh dưỡng gồm các dây thần kinh và hạch thần kinh.

Câu 5 :

Ở người, hai chuỗi hạch nằm dọc hai bên cột sống thuộc về

 • A

  phân hệ đối giao cảm và hệ thần kinh vận động.

 • B

  hệ thần kinh vận động.

 • C

  phân hệ đối giao cảm.

 • D

  phân hệ giao cảm.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ở người, hai chuỗi hạch nằm dọc hai bên cột sống thuộc về phân hệ giao cảm.

Câu 6 :

Khi nói về phân hệ đối giao cảm, nhận định nào sau đây là chính xác ?

 • A

  Trung ương nằm ở đại não

 • B

  Sợi trục của nơron trước hạch ngắn

 • C

  Nơron sau hạch có bao miêlin.

 • D

  Sợi trục của nơron sau hạch ngắn

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ở phân hệ đối giao cảm, sợi trục của nơron sau hạch ngắn.

Câu 7 :

Trung ương của phân hệ đối giao cảm nằm ở bộ phận nào dưới đây ?

1. Đại não

2. Trụ não

3. Tủy sống

4. Tiểu não

 • A

  2, 3

 • B

  1, 4

 • C

  1, 2

 • D

  3, 4

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trung ương của phân hệ đối giao cảm nằm ở trụ não và đoạn cùng của tủy sống.

Câu 8 :

Các hạch của phân hệ đối giao cảm nằm ở đâu ?

 • A

  Nằm gần cơ quan phụ trách

 • B

  Nằm gần tủy sống

 • C

  Nằm gần trụ não

 • D

  Nằm liền dưới vỏ não

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Các hạch của phân hệ đối giao cảm nằm ở gần cơ quan phụ trách.

Câu 9 :

Phát biểu nào dưới đây về hệ thần kinh sinh dưỡng ở người là đúng ?

 • A

  Sợi trước hạch của cả hai phân hệ đều có bao miêlin.

 • B

  Sợi sau hạch của cả hai phân hệ đều có bao miêlin.

 • C

  Sợi trước hạch của phân hệ giao cảm và sợi sau hạch của phân hệ đối giao cảm có bao miêlin.

 • D

  Sợi sau hạch của phân hệ giao cảm và sợi trước hạch của phân hệ đối giao cảm có bao miêlin

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Sợi trước hạch của cả hai phân hệ đều có bao miêlin.

Sợi sau hạch của cả hai phân hệ đều không có bao miêlin.

Câu 10 :

Chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng là:

 • A

  Điều khiển hoạt động của cơ quan nội tạng

 • B

  Điều khiển hoạt động có ý thức

 • C

  Điều khiển hoạt động của cơ vân

 • D

  Cả a,b và c

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng là điều khiển hoạt động của cơ quan nội tạng.

Câu 11 :

Khi tác động lên một cơ quan, phân hệ giao cảm và phân hệ đối giao cảm có tác dụng

 • A

  tương tự nhau.

 • B

  giống hệt nhau.

 • C

  đối lập nhau.

 • D

  đồng thời với nhau.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Chức năng của phân hệ giao cảm và phân hệ đối giao cảm đối lập nhau.

close