Trắc nghiệm Bài 45. Dây thần kinh tủy - Sinh 8

Đề bài

Câu 1 :

Con người có bao nhiêu đôi dây thần kinh tủy?

 • A

  31 đôi

 • B

  12 đôi

 • C

  26 đôi

 • D

  15 đôi

Câu 2 :

Dây thần kinh tủy được cấu tạo như thế nào ?

 • A

  Tùy từng loại mà dây thần kinh được cấu tạo bởi bó sợi thần kinh vận động hoặc bó sợi cảm giác.

 • B

  Chỉ được cấu tạo bởi bó sợi thần kinh vận động

 • C

  Chỉ được cấu tạo bởi bó sợi thần kinh cảm giác

 • D

  Bao gồm bó sợi thần kinh cảm giác và bó sợi thần kinh vận động

Câu 3 :

Đặc điểm hoạt động của các dây thần kinh tủy là:

 • A

  Chỉ dẫn truyền xung thần kinh cảm giác

 • B

  Chỉ dẫn truyền xung thần kinh vận động

 • C

  Dẫn truyền cả xung vận động và xung cảm giác

 • D

  Không dẫn truyền xung thần kinh

Câu 4 :

Rễ trước của tủy sống còn có tên gọi khác là gì ?

 • A

  Rễ li tâm

 • B

  Rễ cảm giác

 • C

  Rễ vận động

 • D

  Rễ hướng tâm

Câu 5 :

Ở tủy sống, rễ trước có vai trò gì ?

 • A

  Phân tích và xử lí các kích thích tiếp nhận được từ cơ quan thụ cảm

 • B

  Dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ cơ quan thụ cảm về trung ương

 • C

  Dẫn truyền xung thần kinh vận động từ trung ương tới cơ quan đáp ứng

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Câu 6 :

Khi tiến hành cắt rễ trước liên quan đến dây thần kinh đi đến chi sau bên phải của ếch rồi kích thích bằng HCl 1%, hiện tượng gì sẽ xảy ra?

 • A

  Chi sau bên phải co, các chi còn lại thì không

 • B

  Chi sau bên phải không co nhưng co các chi còn lại

 • C

  Tất cả các chi đều co

 • D

  Tất cả các chi đều không co

Câu 7 :

Rễ sau ở tủy sống là

 • A

  rễ cảm giác hoặc rễ vận động.

 • B

  rễ vừa có chức năng cảm giác, vừa có chức năng vận động.

 • C

  rễ vận động.

 • D

  rễ cảm giác.

Câu 8 :

Ở tủy sống, rễ sau có vai trò gì ?

 • A

  Dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ cơ quan thụ cảm về trung ương

 • B

  Phân tích và xử lí các kích thích tiếp nhận được từ cơ quan thụ cảm

 • C

  Dẫn truyền xung thần kinh vận động từ trung ương tới cơ quan đáp ứng

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Câu 9 :

Khi tiến hành cắt rễ sau liên quan đến dây thần kinh đi đến chi sau bên trái của ếch rồi kích thích bằng HCl 1%, hiện tượng gì sẽ xảy ra ?

 • A

  Chi sau bên phải co, các chi còn lại thì không

 • B

  Tất cả các chi đều không co

 • C

  Tất cả các chi đều co

 • D

  Chi sau bên trái không co nhưng co các chi còn lại

Câu 10 :

Dây thần kinh tủy thuộc loại:

 • A
  Dây hướng tâm
 • B
  Dây pha
 • C
  Dây li tâm
 • D
  Dây hướng tâm, dây li tâm
Câu 11 :

Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha ?

 • A

  Vì nó bao gồm cả bó sợi thần kinh hướng tâm (cảm giác) và bó sợi thần kinh li tâm (vận động)

 • B

  Vì nó vừa thu nhận, vừa trả lời kích thích

 • C

  Vì nó vừa chịu sự chi phối của hệ thần kinh sinh dưỡng, vừa chịu sự điều khiển của hệ thần kinh vận động

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Con người có bao nhiêu đôi dây thần kinh tủy?

 • A

  31 đôi

 • B

  12 đôi

 • C

  26 đôi

 • D

  15 đôi

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Con người có 31 đôi dây thần kinh tủy.

Câu 2 :

Dây thần kinh tủy được cấu tạo như thế nào ?

 • A

  Tùy từng loại mà dây thần kinh được cấu tạo bởi bó sợi thần kinh vận động hoặc bó sợi cảm giác.

 • B

  Chỉ được cấu tạo bởi bó sợi thần kinh vận động

 • C

  Chỉ được cấu tạo bởi bó sợi thần kinh cảm giác

 • D

  Bao gồm bó sợi thần kinh cảm giác và bó sợi thần kinh vận động

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Mỗi dây thần kinh tủy gồm:

+ Các bó sợi thần kinh cảm giác

+ Các bó sợi thần kinh vận động

Câu 3 :

Đặc điểm hoạt động của các dây thần kinh tủy là:

 • A

  Chỉ dẫn truyền xung thần kinh cảm giác

 • B

  Chỉ dẫn truyền xung thần kinh vận động

 • C

  Dẫn truyền cả xung vận động và xung cảm giác

 • D

  Không dẫn truyền xung thần kinh

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Mỗi dây thần kinh tủy gồm:

+ Các bó sợi thần kinh cảm giác

+ Các bó sợi thần kinh vận động

Lời giải chi tiết :

Dây thần kinh tủy gồm cả bó sợi cảm giác và bó sợi vận động nên nó dẫn truyền cả xung thần kinh cảm giác và xung thần kinh vận động.

Câu 4 :

Rễ trước của tủy sống còn có tên gọi khác là gì ?

 • A

  Rễ li tâm

 • B

  Rễ cảm giác

 • C

  Rễ vận động

 • D

  Rễ hướng tâm

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Rễ trước của tủy sống còn gọi là rễ vận động. 

Câu 5 :

Ở tủy sống, rễ trước có vai trò gì ?

 • A

  Phân tích và xử lí các kích thích tiếp nhận được từ cơ quan thụ cảm

 • B

  Dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ cơ quan thụ cảm về trung ương

 • C

  Dẫn truyền xung thần kinh vận động từ trung ương tới cơ quan đáp ứng

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Rễ trước dẫn truyền xung thần kinh vận động từ trung ương đi ra cơ quan đáp ứng.

Câu 6 :

Khi tiến hành cắt rễ trước liên quan đến dây thần kinh đi đến chi sau bên phải của ếch rồi kích thích bằng HCl 1%, hiện tượng gì sẽ xảy ra?

 • A

  Chi sau bên phải co, các chi còn lại thì không

 • B

  Chi sau bên phải không co nhưng co các chi còn lại

 • C

  Tất cả các chi đều co

 • D

  Tất cả các chi đều không co

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kích thích bằng HCl 1% có thể gây ra phản xạ co cơ.

Rễ trước dẫn truyền xung thần kinh vận động từ trung ương đi ra cơ quan đáp ứng.

Lời giải chi tiết :

Khi tiến hành cắt rễ trước liên quan đến dây thần kinh đi đến chi sau bên phải của ếch rồi kích thích bằng HCl 1%, chi sau bên phải không co nhưng co các chi còn lại.

Do rễ trước dẫn truyền xung thần kinh vận động từ trung ương đi ra cơ quan đáp ứng là chi sau bên phải đã bị cắt nên chi này không nhận được tín hiệu có cơ, còn các chi còn lại vẫn có đáp ứng bình thường.

Câu 7 :

Rễ sau ở tủy sống là

 • A

  rễ cảm giác hoặc rễ vận động.

 • B

  rễ vừa có chức năng cảm giác, vừa có chức năng vận động.

 • C

  rễ vận động.

 • D

  rễ cảm giác.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Rễ sau của tủy sống là rễ cảm giác. 

Câu 8 :

Ở tủy sống, rễ sau có vai trò gì ?

 • A

  Dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ cơ quan thụ cảm về trung ương

 • B

  Phân tích và xử lí các kích thích tiếp nhận được từ cơ quan thụ cảm

 • C

  Dẫn truyền xung thần kinh vận động từ trung ương tới cơ quan đáp ứng

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Rễ sau dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ các thụ quan về trung ương.

Câu 9 :

Khi tiến hành cắt rễ sau liên quan đến dây thần kinh đi đến chi sau bên trái của ếch rồi kích thích bằng HCl 1%, hiện tượng gì sẽ xảy ra ?

 • A

  Chi sau bên phải co, các chi còn lại thì không

 • B

  Tất cả các chi đều không co

 • C

  Tất cả các chi đều co

 • D

  Chi sau bên trái không co nhưng co các chi còn lại

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kích thích bằng HCl 1% có thể gây ra phản xạ co cơ.

Rễ sau dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ các thụ quan về trung ương.

Lời giải chi tiết :

Khi tiến hành cắt rễ sau liên quan đến dây thần kinh đi đến chi sau bên trái của ếch rồi kích thích bằng HCl 1%, thì tất cả các chi đều không co.

Do rễ sau dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ các thụ quan về trung ương đã bị cắt nên xung thần kinh không truyền được về trung ương và cũng không có tín hiệu đáp ứng được sinh ra nên các chi đều không co.

Câu 10 :

Dây thần kinh tủy thuộc loại:

 • A
  Dây hướng tâm
 • B
  Dây pha
 • C
  Dây li tâm
 • D
  Dây hướng tâm, dây li tâm

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Dây thần kinh tủy thuộc loại dây pha vì

+ Rễ trước dẫn truyền xung thần kinh vận động từ trung ương đi ra cơ quan đáp ứng.

+ Rễ sau dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ các thụ quan về trung ương

Câu 11 :

Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha ?

 • A

  Vì nó bao gồm cả bó sợi thần kinh hướng tâm (cảm giác) và bó sợi thần kinh li tâm (vận động)

 • B

  Vì nó vừa thu nhận, vừa trả lời kích thích

 • C

  Vì nó vừa chịu sự chi phối của hệ thần kinh sinh dưỡng, vừa chịu sự điều khiển của hệ thần kinh vận động

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Dây thần kinh tủy bao gồm cả bó sợi thần kinh hướng tâm (cảm giác) và bó sợi thần kinh li tâm (vận động)sau khi đi qua khe giữa hai đốt sống liên tiếp đã nhập lại thành nên dây thần kinh tủy là dây pha.

close