Trắc nghiệm Bài 3. Các cấp độ tổ chức của thế giới sống - Sinh 10 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

 Đơn vị tổ chức cơ sở của mọi sinh vật là: 

 • A

  các đại phân tử

 • B

  tế bào

 • C

 • D

  cơ quan

Câu 2 :

Cho các nhận định sau đây về tế bào:

1) Tế bào chỉ được sinh ra bằng cách phân chia tế bào.

2) Tế bào là nơi diễn ra mọi hoạt động sống.

3) Tế bào là đơn vị cấu tạo cơ bản của cơ thể sống.

4) Tế bào có khả năng trao đổi chất theo phương thức đồng hóa và dị hóa.

5) Tế bào có một hình thức phân chia duy nhất là nguyên phân.

Có mấy nhận định đúng trong các nhận định trên?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Câu 3 :

Khi nói về động vật, có bao nhiêu phát biểu đúng? 

1) Tự tổng hợp chất hữu cơ cung cấp cho hệ sinh thái 

2) Làm tăng lượng oxygen của không khí

3) Cung cấp thực phẩm cho con người

4) Góp phần tạo ra sự cân bằng sinh thái

5) Nhiều loài có thể là tác nhân gây truyền bệnh cho con người

6) Khi tăng số lượng đều gây hại cho cây trồng

 • A

  5

 • B

  4

 • C

  3

 • D

  2

Câu 4 :

Khi nói về nguyên tắc thứ bậc của các tổ chức sống, phát biểu nào sau đây đúng? 

 • A

  Cấp tổ chức nhỏ hơn làm nền tảng để xây dựng cấp tổ chức cao hơn

 • B

  Tất cả các cấp tổ chức sống được xây dựng từ cấp tế bào

 • C

  Kích thước của các tổ chức sống được sắp xếp từ nhỏ đến lớn

 • D

  Các cơ thể còn non phải phục tùng các cơ thể trưởng thành

Câu 5 :

Cho các ý sau:

1) Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc.

2) Là hệ kín, có tính bền vững và ổn định.

3) Liên tục tiến hóa.

4) Là hệ mở, có khả năng tự điều chỉnh.

5) Có khả năng cảm ứng và vận động.

6) Thường xuyên trao đổi chất với môi trường.

Trong các ý trên, có mấy ý là đặc điểm của các cấp độ tổ chức sống cơ bản?

 • A

  5

 • B

  4

 • C

  3

 • D

  2

Câu 6 :

 Sự đa dạng của thế giới sinh vật thể hiện ở những đặc điểm nào sau đây? 

1) Đa dạng về loài, về nguồn gen

2) Đa dạng về lưới và chuỗi thức ăn

3) Đa dạng về hệ sinh thái

4) Đa dạng về sinh quyển

 • A

  1, 2, 3

 • B

  1, 2, 4

 • C

  1, 3, 4

 • D

  2, 3, 4

Câu 7 :

“Tổ chức sống cấp thấp hơn làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp cao hơn” giải thích cho nguyên tắc nào của thế giới sống?

 • A

  Nguyên tắc thứ bậc.

 • B

  Nguyên tắc mở.

 • C

  Nguyên tắc tự điều chỉnh.

 • D

  Nguyên tắc bổ sung.

Câu 8 :

Đặc tính quan trọng nhất đảm bảo tính bền vững và ổn định tương đối của tổ chức sống là?

 • A

  Trao đổi chất và năng lượng

 • B

  Sinh sản

 • C

  Sinh trưởng và phát triển

 • D

  Khả năng tự điều chỉnh và cân bằng nội môi

Câu 9 :

Những đặc điểm nào sau đây chỉ có ở tổ chức sống mà không có ở vật vô sinh? 

1) Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc

2) Là hệ kín, có tính ổn định và bền vững

3) Liên tục tiến hóa

4) Là hệ mở, có khả năng tự điều chỉnh

5) Có khả năng cảm ứng và vận động 

6) Thường xuyên trao đổi chất với môi trường

 • A

  1, 2, 3, 4

 • B

  1, 3, 4, 5

 • C

  1, 3, 4, 6

 • D

  2, 3, 5, 6

Câu 10 :

Có các cấp độ tổ chức cơ bản của thế giới sống là

1) Cơ thể.    

2) tế bào    

3) quần thể

4) quần xã    

5) hệ sinh thái

Các cấp độ tổ chức sống trên được sắp xếp theo đúng nguyên tắc thứ bậc là

 • A

  2 → 1 → 3 → 4 → 5

 • B

  1 → 2 → 3 → 4 → 5

 • C

  5 → 4 → 3 → 2 → 1

 • D

  2 → 3 → 4 → 5 → 1

Câu 11 :

Đặc tính quan trọng nhất đảm bảo tính bền vững và ổn định tương đối của tổ chức sống là:

 • A

  Trao đổi chất và năng lượng

 • B

  Sinh sản

 • C

  Sinh trưởng và phát triển

 • D

  Khả năng tự điều chỉnh và cân bằng nội môi

Câu 12 :

 "Đàn hươu sống trong rừng" thuộc cấp độ tổ chức sống nào dưới đây?

 • A

  Cá thể.

 • B

  Quần thể.

 • C

  Quần xã.

 • D

  Hệ sinh thái.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

 Đơn vị tổ chức cơ sở của mọi sinh vật là: 

 • A

  các đại phân tử

 • B

  tế bào

 • C

 • D

  cơ quan

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Đơn vị tổ chức cơ sở của mọi sinh vật là: tế bào

Câu 2 :

Cho các nhận định sau đây về tế bào:

1) Tế bào chỉ được sinh ra bằng cách phân chia tế bào.

2) Tế bào là nơi diễn ra mọi hoạt động sống.

3) Tế bào là đơn vị cấu tạo cơ bản của cơ thể sống.

4) Tế bào có khả năng trao đổi chất theo phương thức đồng hóa và dị hóa.

5) Tế bào có một hình thức phân chia duy nhất là nguyên phân.

Có mấy nhận định đúng trong các nhận định trên?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ý (5) sai

Câu 3 :

Khi nói về động vật, có bao nhiêu phát biểu đúng? 

1) Tự tổng hợp chất hữu cơ cung cấp cho hệ sinh thái 

2) Làm tăng lượng oxygen của không khí

3) Cung cấp thực phẩm cho con người

4) Góp phần tạo ra sự cân bằng sinh thái

5) Nhiều loài có thể là tác nhân gây truyền bệnh cho con người

6) Khi tăng số lượng đều gây hại cho cây trồng

 • A

  5

 • B

  4

 • C

  3

 • D

  2

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ý (1), (2) sai

Câu 4 :

Khi nói về nguyên tắc thứ bậc của các tổ chức sống, phát biểu nào sau đây đúng? 

 • A

  Cấp tổ chức nhỏ hơn làm nền tảng để xây dựng cấp tổ chức cao hơn

 • B

  Tất cả các cấp tổ chức sống được xây dựng từ cấp tế bào

 • C

  Kích thước của các tổ chức sống được sắp xếp từ nhỏ đến lớn

 • D

  Các cơ thể còn non phải phục tùng các cơ thể trưởng thành

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Cấp tổ chức nhỏ hơn làm nền tảng để xây dựng cấp tổ chức cao hơn

Câu 5 :

Cho các ý sau:

1) Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc.

2) Là hệ kín, có tính bền vững và ổn định.

3) Liên tục tiến hóa.

4) Là hệ mở, có khả năng tự điều chỉnh.

5) Có khả năng cảm ứng và vận động.

6) Thường xuyên trao đổi chất với môi trường.

Trong các ý trên, có mấy ý là đặc điểm của các cấp độ tổ chức sống cơ bản?

 • A

  5

 • B

  4

 • C

  3

 • D

  2

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ý (2) sai

Câu 6 :

 Sự đa dạng của thế giới sinh vật thể hiện ở những đặc điểm nào sau đây? 

1) Đa dạng về loài, về nguồn gen

2) Đa dạng về lưới và chuỗi thức ăn

3) Đa dạng về hệ sinh thái

4) Đa dạng về sinh quyển

 • A

  1, 2, 3

 • B

  1, 2, 4

 • C

  1, 3, 4

 • D

  2, 3, 4

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Sự đa dạng của thế giới sinh vật thể hiện ở những đặc điểm:

1) Đa dạng về loài, về nguồn gen

2) Đa dạng về lưới và chuỗi thức ăn

3) Đa dạng về hệ sinh thái

Câu 7 :

“Tổ chức sống cấp thấp hơn làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp cao hơn” giải thích cho nguyên tắc nào của thế giới sống?

 • A

  Nguyên tắc thứ bậc.

 • B

  Nguyên tắc mở.

 • C

  Nguyên tắc tự điều chỉnh.

 • D

  Nguyên tắc bổ sung.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nguyên tắc thứ bậc: Tổ chức sống cấp thấp hơn làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp cao hơn

Câu 8 :

Đặc tính quan trọng nhất đảm bảo tính bền vững và ổn định tương đối của tổ chức sống là?

 • A

  Trao đổi chất và năng lượng

 • B

  Sinh sản

 • C

  Sinh trưởng và phát triển

 • D

  Khả năng tự điều chỉnh và cân bằng nội môi

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Đặc tính quan trọng nhất đảm bảo tính bền vững và ổn định tương đối của tổ chức sống là: Khả năng tự điều chỉnh và cân bằng nội môi

Câu 9 :

Những đặc điểm nào sau đây chỉ có ở tổ chức sống mà không có ở vật vô sinh? 

1) Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc

2) Là hệ kín, có tính ổn định và bền vững

3) Liên tục tiến hóa

4) Là hệ mở, có khả năng tự điều chỉnh

5) Có khả năng cảm ứng và vận động 

6) Thường xuyên trao đổi chất với môi trường

 • A

  1, 2, 3, 4

 • B

  1, 3, 4, 5

 • C

  1, 3, 4, 6

 • D

  2, 3, 5, 6

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Những đặc điểm chỉ có ở tổ chức sống mà không có ở vật vô sinh:

1) Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc

3) Liên tục tiến hóa

4) Là hệ mở, có khả năng tự điều chỉnh

6) Thường xuyên trao đổi chất với môi trường

Câu 10 :

Có các cấp độ tổ chức cơ bản của thế giới sống là

1) Cơ thể.    

2) tế bào    

3) quần thể

4) quần xã    

5) hệ sinh thái

Các cấp độ tổ chức sống trên được sắp xếp theo đúng nguyên tắc thứ bậc là

 • A

  2 → 1 → 3 → 4 → 5

 • B

  1 → 2 → 3 → 4 → 5

 • C

  5 → 4 → 3 → 2 → 1

 • D

  2 → 3 → 4 → 5 → 1

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

  

Câu 11 :

Đặc tính quan trọng nhất đảm bảo tính bền vững và ổn định tương đối của tổ chức sống là:

 • A

  Trao đổi chất và năng lượng

 • B

  Sinh sản

 • C

  Sinh trưởng và phát triển

 • D

  Khả năng tự điều chỉnh và cân bằng nội môi

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Đặc tính quan trọng nhất đảm bảo tính bền vững và ổn định tương đối của tổ chức sống là: Khả năng tự điều chỉnh và cân bằng nội môi

Câu 12 :

 "Đàn hươu sống trong rừng" thuộc cấp độ tổ chức sống nào dưới đây?

 • A

  Cá thể.

 • B

  Quần thể.

 • C

  Quần xã.

 • D

  Hệ sinh thái.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

"Đàn hươu sống trong rừng" thuộc cấp độ tổ chức: Quần thể.    

close