Trắc nghiệm Bài 21. Công nghệ tế bào - Sinh 10 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Sắp xếp các bước của quá trình nhân bản vô tính tạo ra cừu Dolly:

(1) Sử dụng biện pháp tác động vào phôi đó

(2) Cấy phôi đã tác động vào tử cung của con nhận phôi để mang thai và sinh con

(3) Tách lấy phôi từ động vật cho phôi

 • A

  (3) => (2) => (1)

 • B

  (2) => (1) => (3)

 • C

  (3) => (1) => (2)

 • D

  (1) => (2) => (3)

Câu 2 :

Đâu không phải là thành tựu của công nghệ tế bào động vật?

 • A

  Tạo mô, cơ quan thay thế

 • B

  Tạo dòng tế bào và động vật chuyển gene

 • C

  Nhân bản vô tính ở động vật

 • D

  Sản xuất vaccine ăn được

Câu 3 :

Thành phần quan trọng nhất trong môi trường nuôi cấy của công nghệ tế bào là?

 • A

  nồng độ carbohydrate

 • B

  nồng độ lipid

 • C

  hormone sinh trưởng

 • D

  sản phẩm từ quá trình trao đổi chất

Câu 4 :

Đâu không phải là thành tựu của công nghệ tế bào ở động vật?

 • A

  Nhân bản vô tính

 • B

  Liệu pháp tế bào gốc

 • C

  Nuôi cấy mô tế bào

 • D

  Liệu pháp gene

Câu 5 :

Trong công nghệ nuôi cấy mô thực vật, các tế bào biệt hóa sẽ được đưa về trạng thái chưa phân hóa gọi là:

 • A

  mô đỉnh sinh trưởng

 • B

  mô sẹo

 • C

  mô lông hút

 • D

  mô lá

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Sắp xếp các bước của quá trình nhân bản vô tính tạo ra cừu Dolly:

(1) Sử dụng biện pháp tác động vào phôi đó

(2) Cấy phôi đã tác động vào tử cung của con nhận phôi để mang thai và sinh con

(3) Tách lấy phôi từ động vật cho phôi

 • A

  (3) => (2) => (1)

 • B

  (2) => (1) => (3)

 • C

  (3) => (1) => (2)

 • D

  (1) => (2) => (3)

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

    

Câu 2 :

Đâu không phải là thành tựu của công nghệ tế bào động vật?

 • A

  Tạo mô, cơ quan thay thế

 • B

  Tạo dòng tế bào và động vật chuyển gene

 • C

  Nhân bản vô tính ở động vật

 • D

  Sản xuất vaccine ăn được

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

     

Câu 3 :

Thành phần quan trọng nhất trong môi trường nuôi cấy của công nghệ tế bào là?

 • A

  nồng độ carbohydrate

 • B

  nồng độ lipid

 • C

  hormone sinh trưởng

 • D

  sản phẩm từ quá trình trao đổi chất

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

      

           

Câu 4 :

Đâu không phải là thành tựu của công nghệ tế bào ở động vật?

 • A

  Nhân bản vô tính

 • B

  Liệu pháp tế bào gốc

 • C

  Nuôi cấy mô tế bào

 • D

  Liệu pháp gene

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

          

Câu 5 :

Trong công nghệ nuôi cấy mô thực vật, các tế bào biệt hóa sẽ được đưa về trạng thái chưa phân hóa gọi là:

 • A

  mô đỉnh sinh trưởng

 • B

  mô sẹo

 • C

  mô lông hút

 • D

  mô lá

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

         

close