Trắc nghiệm Bài 25. Sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật - Sinh 10 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Loài vi sinh vật nào sau đây có thể sinh sản bằng cả hai hình thức vô tính và hữu tính?

 • A

  tảo đơn bào, nấm sợi 

 • B

  nấm men

 • C

  trùng roi, trùng giày

 • D

  nấm men bia

Câu 2 :

Điều nào sau đây là không đúng khi nói về các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật?

1) chất sát khuẩn tiêu diệt vi sinh vật không chọn lọc

2) độ pH hoạt động của đa số vi sinh vật là 4 - 10

3) dựa vào phạm vi nhiệt độ chia vi ính vật thành 2 nhóm

4) tế bào vi sinh vật bị co lại khi ở trong môi trường ưu trương

 • A

  4

 • B

  3

 • C

  2

 • D

  1

Câu 3 :

Trong nuôi cấy không liên tục, tỉ lệ cá thể tử vong cao hơn tỉ lệ cá thể sinh ra ở pha:

 • A

  pha cân bằng

 • B

  pha tiềm phát

 • C

  pha lũy thừa

 • D

  pha suy vong

Câu 4 :

Phát biểu không đúng khi nói về sinh sản của vi sinh vật nhân thực là:

 • A

  bản chất của sinh sản vô tính là quá trình nguyên phân

 • B

  chồi con có thể sống đính liền với cơ thể mẹ trong hình thức nảy chồi.

 • C

  tảo đơn bào có thể vừa sinh sản vô tính, vừa sinh sản hữu tính

 • D

  trùng roi sinh sản bằng bào tử trần

Câu 5 :

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về các hình thức sinh sản của vi sinh vật?

 • A

  Ở những loài vi sinh vật nhân sơ, chỉ có hình thức sinh sản bằng bào tử hữu tính

 • B

  Có sự hình thành eo thẳt ở hình thức phân đôi của vi sinh vật

 • C

  Ở hình thức nảy chồi, chồi con bắt buộc phải tách ra khỏi cơ thể mẹ khi đã trưởng thành

 • D

  Hình thành bào tử vô tính có ở xạ khuẩn

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Loài vi sinh vật nào sau đây có thể sinh sản bằng cả hai hình thức vô tính và hữu tính?

 • A

  tảo đơn bào, nấm sợi 

 • B

  nấm men

 • C

  trùng roi, trùng giày

 • D

  nấm men bia

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

    

Câu 2 :

Điều nào sau đây là không đúng khi nói về các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật?

1) chất sát khuẩn tiêu diệt vi sinh vật không chọn lọc

2) độ pH hoạt động của đa số vi sinh vật là 4 - 10

3) dựa vào phạm vi nhiệt độ chia vi ính vật thành 2 nhóm

4) tế bào vi sinh vật bị co lại khi ở trong môi trường ưu trương

 • A

  4

 • B

  3

 • C

  2

 • D

  1

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ý không đúng là ý 3. 

Vi sinh vật được chia thành 4 nhóm dựa vào phạm vi nhiệt độ.

Câu 3 :

Trong nuôi cấy không liên tục, tỉ lệ cá thể tử vong cao hơn tỉ lệ cá thể sinh ra ở pha:

 • A

  pha cân bằng

 • B

  pha tiềm phát

 • C

  pha lũy thừa

 • D

  pha suy vong

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

     

Câu 4 :

Phát biểu không đúng khi nói về sinh sản của vi sinh vật nhân thực là:

 • A

  bản chất của sinh sản vô tính là quá trình nguyên phân

 • B

  chồi con có thể sống đính liền với cơ thể mẹ trong hình thức nảy chồi.

 • C

  tảo đơn bào có thể vừa sinh sản vô tính, vừa sinh sản hữu tính

 • D

  trùng roi sinh sản bằng bào tử trần

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Trùng roi sinh sản bằng hình thức phân đôi

Câu 5 :

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về các hình thức sinh sản của vi sinh vật?

 • A

  Ở những loài vi sinh vật nhân sơ, chỉ có hình thức sinh sản bằng bào tử hữu tính

 • B

  Có sự hình thành eo thẳt ở hình thức phân đôi của vi sinh vật

 • C

  Ở hình thức nảy chồi, chồi con bắt buộc phải tách ra khỏi cơ thể mẹ khi đã trưởng thành

 • D

  Hình thành bào tử vô tính có ở xạ khuẩn

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

       

close