Trắc nghiệm Bài 13. Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào - Sinh 10 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Sau khi giải phóng năng lượng, ATP trở thành dạng?

 • A

  AMP

 • B

  AAP

 • C

  ADP

 • D

  NADP+

Câu 2 :

Phân tử ATP có thành phần cấu tạo từ nucleotide loại:

 • A

  adenin

 • B

  citozin

 • C

  timin

 • D

  uracin

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Sau khi giải phóng năng lượng, ATP trở thành dạng?

 • A

  AMP

 • B

  AAP

 • C

  ADP

 • D

  NADP+

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

       

Câu 2 :

Phân tử ATP có thành phần cấu tạo từ nucleotide loại:

 • A

  adenin

 • B

  citozin

 • C

  timin

 • D

  uracin

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

        

close