Trắc nghiệm Bài 15. Tổng hợp các chất và tích lũy năng lượng - Sinh 10 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Đâu không phải là vai trò của quá trình quang khử ở vi khuẩn?

 • A

  Cung cấp chất hữu cơ cho các loài dị dưỡng

 • B

  Điều hòa khí quyển

 • C

  Làm giảm ô nhiễm môi trường

 • D

  Phân giải chất hữu cơ trong đất thành dạng dễ hấp thụ

Câu 2 :

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về quá trình quang hợp?

 • A

  Chu trình Calvin diễn ra trong pha tối

 • B

  Pha sáng cung cấp ADP và NADP+ cho pha tối

 • C

  Pha tối diễn ra tại chất nền lục lạp

 • D

  Pha sáng giải phóng ra O2.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đâu không phải là vai trò của quá trình quang khử ở vi khuẩn?

 • A

  Cung cấp chất hữu cơ cho các loài dị dưỡng

 • B

  Điều hòa khí quyển

 • C

  Làm giảm ô nhiễm môi trường

 • D

  Phân giải chất hữu cơ trong đất thành dạng dễ hấp thụ

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

       

Câu 2 :

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về quá trình quang hợp?

 • A

  Chu trình Calvin diễn ra trong pha tối

 • B

  Pha sáng cung cấp ADP và NADP+ cho pha tối

 • C

  Pha tối diễn ra tại chất nền lục lạp

 • D

  Pha sáng giải phóng ra O2.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

       

close