Trắc nghiệm Bài 29. Virus - Sinh 10 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Quá trình tiềm tan là quá trình:

 • A

  virus nhân lên và phá tan tế bào

 • B

  ADN gắn vào NST của tế bào, tế bào sinh trưởng bình thường

 • C

  phá vỡ tế bào chủ để phóng thích ra ngoài

 • D

  lắp axit nucleic vào protein vỏ

Câu 2 :

Điều nào sau đây là đúng với sự sinh tổng hợp của virus?

 • A

  virus sử dụng enzim của tế bào chủ trong quá trình nhân lên của mình

 • B

  virus sử dụng nguyên liệu của tế bào chủ trong quá trình nhân lên của mình

 • C

  một số virus có enzim riêng tham gia vào quá trình nhân lên của mình

 • D

  Cả A, B và C

Câu 3 :

Điều nào sau đây là đúng với sự sinh tổng hợp của virus?

 • A

  virus sử dụng enzim của tế bào chủ trong quá trình nhân lên của mình

 • B

  virus sử dụng nguyên liệu của tế bào chủ trong quá trình nhân lên của mình

 • C

  một số virus có enzim riêng tham gia vào quá trình nhân lên của mình

 • D

  Cả A, B và C

Câu 4 :

Chu trình tan là chu trình:

 • A

  lắp axit nucleic vào protein vỏ

 • B

  bơm axit nucleic vào chất tế bào

 • C

  đưa cả nucleocapsid vào chất tế bào

 • D

  virus nhân lên và phá vỡ tế bào

Câu 5 :

Ý nào sau đây là sai?

 • A

  HIV lây nhiễm khi người lành dùng chung bơm kim tiêm với người bị nhiễm HIV

 • B

  HIV lây nhiễm khi người lành quan hệ tình dục với người bị nhiễm HIV

 • C

  HIV lây nhiễm khi truyền máu của người lành cho người bị nhiễm HIV

 • D

  Cả A và B

Câu 6 :

 Mỗi loại virus chỉ nhân lên trong một loại tế bào nhất định vì:

 • A

  mỗi loại virus chỉ có thụ thể tương thích với một loại thụ quan nhất định trên màng tế bào chủ

 • B

  mỗi loại virus có một bộ máy di truyền riêng

 • C

   mỗi loại virus có hình dạng phù hợp với một loại tế bào chủ

 • D

  mỗi loại virus có kích thước phù hợp với một loại tế bào chủ

Câu 7 :

Capsome là

 • A

  Vỏ capsid được cấu tạo từ các phân tử protein

 • B

  Các phân tử nucleic acid

 • C

  Vỏ bọc ngoài virus

 • D

  Nucleocapsid

Câu 8 :

Trong thí nghiệm của Franken và Conrat chủng virus phân lập được là chủng A chứ không phải chủng B, vì: 

 • A

  Chỉ có chủng A mới biểu hiện thể hữu sinh

 • B

  Nucleic acid có vai trò quyết định, quy định mọi đặc điểm của virus

 • C

  Vật chất di truyền của chủng B đã bị chủng A phân hủy

 • D

  Protein có vai trò quyết định và tạo ra thế hệ virus mới

Câu 9 :

Phage ở E. coli là virus

 • A

  Kí sinh ở vi sinh vật

 • B

  Kí sinh ở vi sinh vật và người

 • C

  Kí sinh ở vi sinh vật, thực vật, động vật và người

 • D

  Kí sinh ở thực vật, động vật và người

Câu 10 :

Hệ gen của virus là

 • A

  ADN hoặc ARN

 • B

  ADN, ARN, protein

 • C

  ARN, protein

 • D

  Nucleocapsid

Câu 11 :

Khi nói về nguyên nhân khiến virus phải sống kí sinh nội bào bắt buộc, phát biểu nào dưới đây là sai?

 • A

  Virus thiếu hệ enzyme thực hiện trao đổi chất

 • B

  Virus không có bộ máy sinh tổng hợp protein cho bản thân nó

 • C

  Virus không có hệ gen của riêng nó

 • D

  Virus không có nguyên liệu để tạo nên các bộ phận cấu thành mới

Câu 12 :

Dựa vào sự sắp xếp capsomer ở vở capsid, virus được chia thành:

 • A

  2 nhóm

 • B

  3 nhóm

 • C

  4 nhóm

 • D

  5 nhóm

Câu 13 :

Vỏ capsit gắn ngẫu nhiên với hệ gene ở giai đoạn nào của chu trình nhân lên của virus?

 • A

  phóng thích

 • B

  xâm nhập

 • C

  tổng hợp

 • D

  lắp ráp

Câu 14 :

Nhóm virus có khả năng dùng cả hai chu trình trong cùng tế bào vật chủ gọi là:

 • A

  phage ôn hòa

 • B

  virus trung tính

 • C

  virus trung hòa

 • D

  virus độc

Câu 15 :

Đặc điểm nào sau đây không đúng khi nói về virus?

 • A

  Không có cấu tạo tế bào

 • B

  Kích thước rất nhỏ

 • C

  Kí sinh bắt buộc

 • D

  Chưa có các bào quan có màng bao bọc

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Quá trình tiềm tan là quá trình:

 • A

  virus nhân lên và phá tan tế bào

 • B

  ADN gắn vào NST của tế bào, tế bào sinh trưởng bình thường

 • C

  phá vỡ tế bào chủ để phóng thích ra ngoài

 • D

  lắp axit nucleic vào protein vỏ

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Quá trình tiềm tan là quá trình ADN gắn vào NST của tế bào, tế bào sinh trưởng bình thường

Câu 2 :

Điều nào sau đây là đúng với sự sinh tổng hợp của virus?

 • A

  virus sử dụng enzim của tế bào chủ trong quá trình nhân lên của mình

 • B

  virus sử dụng nguyên liệu của tế bào chủ trong quá trình nhân lên của mình

 • C

  một số virus có enzim riêng tham gia vào quá trình nhân lên của mình

 • D

  Cả A, B và C

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

     

Câu 3 :

Điều nào sau đây là đúng với sự sinh tổng hợp của virus?

 • A

  virus sử dụng enzim của tế bào chủ trong quá trình nhân lên của mình

 • B

  virus sử dụng nguyên liệu của tế bào chủ trong quá trình nhân lên của mình

 • C

  một số virus có enzim riêng tham gia vào quá trình nhân lên của mình

 • D

  Cả A, B và C

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

     

Câu 4 :

Chu trình tan là chu trình:

 • A

  lắp axit nucleic vào protein vỏ

 • B

  bơm axit nucleic vào chất tế bào

 • C

  đưa cả nucleocapsid vào chất tế bào

 • D

  virus nhân lên và phá vỡ tế bào

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Chu trình tan là chu trình virus nhân lên và phá vỡ tế bào

Câu 5 :

Ý nào sau đây là sai?

 • A

  HIV lây nhiễm khi người lành dùng chung bơm kim tiêm với người bị nhiễm HIV

 • B

  HIV lây nhiễm khi người lành quan hệ tình dục với người bị nhiễm HIV

 • C

  HIV lây nhiễm khi truyền máu của người lành cho người bị nhiễm HIV

 • D

  Cả A và B

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

HIV lây truyền quang đường máu, khi người không nhiễm bệnh tiếp xúc với máu người bệnh thông qua vết thương hở.

Câu 6 :

 Mỗi loại virus chỉ nhân lên trong một loại tế bào nhất định vì:

 • A

  mỗi loại virus chỉ có thụ thể tương thích với một loại thụ quan nhất định trên màng tế bào chủ

 • B

  mỗi loại virus có một bộ máy di truyền riêng

 • C

   mỗi loại virus có hình dạng phù hợp với một loại tế bào chủ

 • D

  mỗi loại virus có kích thước phù hợp với một loại tế bào chủ

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Mỗi loại virus chỉ nhân lên trong một loại tế bào nhất định vì mỗi loại virus chỉ có thụ thể tương thích với một loại thụ quan nhất định trên màng tế bào chủ

Câu 7 :

Capsome là

 • A

  Vỏ capsid được cấu tạo từ các phân tử protein

 • B

  Các phân tử nucleic acid

 • C

  Vỏ bọc ngoài virus

 • D

  Nucleocapsid

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Capsome là vỏ capsid được cấu tạo từ các phân tử protein

Câu 8 :

Trong thí nghiệm của Franken và Conrat chủng virus phân lập được là chủng A chứ không phải chủng B, vì: 

 • A

  Chỉ có chủng A mới biểu hiện thể hữu sinh

 • B

  Nucleic acid có vai trò quyết định, quy định mọi đặc điểm của virus

 • C

  Vật chất di truyền của chủng B đã bị chủng A phân hủy

 • D

  Protein có vai trò quyết định và tạo ra thế hệ virus mới

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc virus gồm 2 thành phần cơ bản là vỏ protein và lõi nucleic acid là bộ gene mạng thông tin quy định các đặc điểm của virus. Trong thí nghiệm của Franken và Conrat chủng virus phân lập được là chủng A chứ không phải chủng B, vì: Virus lai sử dụng lõi của chủng A.

Câu 9 :

Phage ở E. coli là virus

 • A

  Kí sinh ở vi sinh vật

 • B

  Kí sinh ở vi sinh vật và người

 • C

  Kí sinh ở vi sinh vật, thực vật, động vật và người

 • D

  Kí sinh ở thực vật, động vật và người

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Phage ở E. coli là virus kí sinh ở vi sinh vật

Câu 10 :

Hệ gen của virus là

 • A

  ADN hoặc ARN

 • B

  ADN, ARN, protein

 • C

  ARN, protein

 • D

  Nucleocapsid

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hệ gen của virus là ADN hoặc ARN

Câu 11 :

Khi nói về nguyên nhân khiến virus phải sống kí sinh nội bào bắt buộc, phát biểu nào dưới đây là sai?

 • A

  Virus thiếu hệ enzyme thực hiện trao đổi chất

 • B

  Virus không có bộ máy sinh tổng hợp protein cho bản thân nó

 • C

  Virus không có hệ gen của riêng nó

 • D

  Virus không có nguyên liệu để tạo nên các bộ phận cấu thành mới

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Virus không có hệ gen của riêng nó, nên không thể tự tổng hợp được các thành phần và sinh sản khi tồn tại tự do ngoài môi trường.

Câu 12 :

Dựa vào sự sắp xếp capsomer ở vở capsid, virus được chia thành:

 • A

  2 nhóm

 • B

  3 nhóm

 • C

  4 nhóm

 • D

  5 nhóm

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Virus được chia thành 3 nhóm: virus xoắn, virus khối và virus hỗn hợp

Câu 13 :

Vỏ capsit gắn ngẫu nhiên với hệ gene ở giai đoạn nào của chu trình nhân lên của virus?

 • A

  phóng thích

 • B

  xâm nhập

 • C

  tổng hợp

 • D

  lắp ráp

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

     

Câu 14 :

Nhóm virus có khả năng dùng cả hai chu trình trong cùng tế bào vật chủ gọi là:

 • A

  phage ôn hòa

 • B

  virus trung tính

 • C

  virus trung hòa

 • D

  virus độc

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

    

Câu 15 :

Đặc điểm nào sau đây không đúng khi nói về virus?

 • A

  Không có cấu tạo tế bào

 • B

  Kích thước rất nhỏ

 • C

  Kí sinh bắt buộc

 • D

  Chưa có các bào quan có màng bao bọc

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

       

close