Trắc nghiệm Bài 19. Quá trình phân bào - Sinh 10 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Trong các giai đoạn của quá trình phân bào, nhiễm sắc thể đơn tồn tại ở kì nào sau đây?

 

 • A

  Kì sau của giảm phân II

 • B

  Kì cuối giảm phân I

 • C

  Kì giữa của nguyên phân

 • D

  Kì giữa của giảm phân II

Câu 2 :

Đâu không phải là ý nghĩa của quá trình nguyên phân?

 • A

  Đảm bảo bộ NST của loài qua các thế hệ tế bào

 • B

  Tạo nguồn biến dị tổ hợp phong phú

 • C

  Thay thế các tế bào già, tổn thương

 • D

  Là hình thức sinh sản ở loài đơn bào

Câu 3 :

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về ý nghĩa của quá trình giảm phân?

 • A

  Tạo ra nguồn biến dị tổ hợp phong phú

 • B

  Nguyên liệu cho chọn lọc tự nhiên 

 • C

  Duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của loài sinh sản vô tính

 • D

  Đảm bảo cho sinh vật thích nghi với điều kiện sống mới

Câu 4 :

Hiện tượng tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các chromatid xảy ra ở:

 • A

  Kì đầu I

 • B

  Kì sau II

 • C

  Kì đầu II

 • D

  Kì giữa nguyên phân

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Trong các giai đoạn của quá trình phân bào, nhiễm sắc thể đơn tồn tại ở kì nào sau đây?

 

 • A

  Kì sau của giảm phân II

 • B

  Kì cuối giảm phân I

 • C

  Kì giữa của nguyên phân

 • D

  Kì giữa của giảm phân II

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

    

Câu 2 :

Đâu không phải là ý nghĩa của quá trình nguyên phân?

 • A

  Đảm bảo bộ NST của loài qua các thế hệ tế bào

 • B

  Tạo nguồn biến dị tổ hợp phong phú

 • C

  Thay thế các tế bào già, tổn thương

 • D

  Là hình thức sinh sản ở loài đơn bào

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

    

Câu 3 :

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về ý nghĩa của quá trình giảm phân?

 • A

  Tạo ra nguồn biến dị tổ hợp phong phú

 • B

  Nguyên liệu cho chọn lọc tự nhiên 

 • C

  Duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của loài sinh sản vô tính

 • D

  Đảm bảo cho sinh vật thích nghi với điều kiện sống mới

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

          

Câu 4 :

Hiện tượng tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các chromatid xảy ra ở:

 • A

  Kì đầu I

 • B

  Kì sau II

 • C

  Kì đầu II

 • D

  Kì giữa nguyên phân

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

       

close