Trắc nghiệm Bài 2. Các phương pháp nghiên cứu và học tập môn Sinh học - Sinh 10 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Đâu là tiến trình theo đúng các bước của phương pháp nghiên cứu quan sát:

 • A

  Xác định mục tiêu → Tiến hành → Báo cáo

 • B

  Ghi chép → Tiến hành → Xác định mục tiêu → Báo cáo

 • C

  Tiến hành → Ghi chép → Báo Cáo

 • D

  Xác định mục tiêu → Ghi chép → Báo cáo → Tiến hành

Câu 2 :

Đâu là tiến trình theo đúng các bước của nghiên cứu khoa học:

 • A

  Hình thành giả thuyết khoa học → Quan sát và đặt câu hỏi → Kiểm tra giả thuyết khoa học → Làm báo cáo kết quả nghiên cứu

 • B

  Kiểm tra giả thuyết khoa học → Quan sát và đặt câu hỏi → Hình thành giả thuyết khoa học → Làm báo cáo kết quả nghiên cứu

 • C

  Quan sát và đặt câu hỏi → Hình thành giả thuyết khoa học → Kiểm tra giả thuyết khoa học → Làm báo cáo kết quả nghiên cứu

 • D

  Hình thành giả thuyết khoa học → Quan sát và đặt câu hỏi → Làm báo cáo kết quả nghiên cứu → Kiểm tra giả thuyết khoa học

Câu 3 :

Phương pháp thu nhận thông tin được thực hiện trong không gian giới hạn của phòng thí nghiệm, gồm ba bước chuẩn bị, tiến hành và báo cáo kết quả còn được gọi là?

 • A

  Quan sát

 • B

  Làm việc trong phòng thí nghiệm

 • C

  Phân tích số liệu

 • D

  Thực nghiệm khoa học

Câu 4 :

Tin Sinh học là gì?

 • A

  là một lĩnh vực nghiên cứu liên ngành kết hợp dữ liệu sinh thái với hóa nghiệm, phân tích.

 • B

  là một lĩnh vực nghiên cứu liên ngành kết hợp dữ liệu lâm nghiệp với kĩ thuật nông nghiệp hiện đại.

 • C

  là một lĩnh vực nghiên cứu liên ngành kết hợp dữ liệu sinh học với kĩ thuật hóa học, vật lí học.

 • D

  là một lĩnh vực nghiên cứu liên ngành kết hợp dữ liệu sinh học với khoa học máy tính và thống kê.

Câu 5 :

Quan sát hình thái của hạt, chọn hai loại hạt đậu xanh. Từ đó, câu hỏi đặt ra là “Hình thái của hạt đậu xanh có liên quan đến khả năng nảy mầm của hạt đậu xanh không?”.

Đây là bước nào trong tiến trình nghiên cứu khoa học?

 • A

  Quan sát và đặt câu hỏi

 • B

  Hình thành giải thuyết khoa học

 • C

  Kiểm tra giả thuyết khoa học

 • D

  Làm báo cáo kết quả nghiên cứu

Câu 6 :

Bộ tranh cơ thể người, bộ tranh các cấp tổ chức sống, mô hình tế bào, mô hình DNA, bộ tiêu bản quan sát nhiễm sắc thể,...

Thuộc loại vật liệu, thiết bị nghiên cứu và học tập nào của môn Sinh học?

 • A

  Dụng cụ thí nghiệm

 • B

  Máy móc thiết bị

 • C

  Tranh ảnh, mô hình, mẫu vật

 • D

  Thiết bị an toàn

Câu 7 :

Khái niệm phương pháp tin sinh học là:

 • A

  là phương pháp thu thập, xử lí và phân tích các thông tin, dữ liệu sinh học bằng tính toán và ghi chép, giúp lưu trữ và giữ gìn những cơ sở dữ liệu Sinh học.

 • B

  là phương pháp thu thập, xử lí và phân tích các thông tin, dữ liệu sinh học bằng phần mềm máy tính, từ đó xây dựng cơ sở dữ liệu và cho phép thực hiện các liên kết giữa chúng.

 • C

   là ghi chép và thống kê các thông tin sinh học giúp xây dựng cơ sở dữ liệu và cho phép thực hiện các liên kết giữa chúng.

 • D

  là phương pháp thu thập, xử lí và phân tích các thông tin, dữ liệu sinh học bằng phần mềm máy tính, từ đó xây dựng cơ sở dữ liệu và cho phép thực hiện các liên kết giữa chúng.

Câu 8 :

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về các quy định an toàn trong phòng thí nghiệm?

 • A

  Không anh uống, đùa nghịch trong phòng thí nghiệm

 • B

  Thực hiện thí nghiệm trong lúc nghe hướng dẫn

 • C

  Nhận biết vật liệu nguy hiểm trước khi làm thí nghiệm

 • D

  Thu gom chất thải, lau dọn sạch sẽ sau khi làm xong thí nghiệm

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đâu là tiến trình theo đúng các bước của phương pháp nghiên cứu quan sát:

 • A

  Xác định mục tiêu → Tiến hành → Báo cáo

 • B

  Ghi chép → Tiến hành → Xác định mục tiêu → Báo cáo

 • C

  Tiến hành → Ghi chép → Báo Cáo

 • D

  Xác định mục tiêu → Ghi chép → Báo cáo → Tiến hành

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tiến trình theo đúng các bước của phương pháp nghiên cứu quan sát:

Xác định mục tiêu → Tiến hành → Báo cáo

Câu 2 :

Đâu là tiến trình theo đúng các bước của nghiên cứu khoa học:

 • A

  Hình thành giả thuyết khoa học → Quan sát và đặt câu hỏi → Kiểm tra giả thuyết khoa học → Làm báo cáo kết quả nghiên cứu

 • B

  Kiểm tra giả thuyết khoa học → Quan sát và đặt câu hỏi → Hình thành giả thuyết khoa học → Làm báo cáo kết quả nghiên cứu

 • C

  Quan sát và đặt câu hỏi → Hình thành giả thuyết khoa học → Kiểm tra giả thuyết khoa học → Làm báo cáo kết quả nghiên cứu

 • D

  Hình thành giả thuyết khoa học → Quan sát và đặt câu hỏi → Làm báo cáo kết quả nghiên cứu → Kiểm tra giả thuyết khoa học

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tiến trình theo đúng các bước của nghiên cứu khoa học:

Quan sát và đặt câu hỏi → Hình thành giả thuyết khoa học → Kiểm tra giả thuyết khoa học → Làm báo cáo kết quả nghiên cứu

Câu 3 :

Phương pháp thu nhận thông tin được thực hiện trong không gian giới hạn của phòng thí nghiệm, gồm ba bước chuẩn bị, tiến hành và báo cáo kết quả còn được gọi là?

 • A

  Quan sát

 • B

  Làm việc trong phòng thí nghiệm

 • C

  Phân tích số liệu

 • D

  Thực nghiệm khoa học

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Làm việc trong phòng thí nghiệm là phương pháp thu nhận thông tin được thực hiện trong không gian giới hạn của phòng thí nghiệm, gồm ba bước chuẩn bị, tiến hành và báo cáo kết quả.

Câu 4 :

Tin Sinh học là gì?

 • A

  là một lĩnh vực nghiên cứu liên ngành kết hợp dữ liệu sinh thái với hóa nghiệm, phân tích.

 • B

  là một lĩnh vực nghiên cứu liên ngành kết hợp dữ liệu lâm nghiệp với kĩ thuật nông nghiệp hiện đại.

 • C

  là một lĩnh vực nghiên cứu liên ngành kết hợp dữ liệu sinh học với kĩ thuật hóa học, vật lí học.

 • D

  là một lĩnh vực nghiên cứu liên ngành kết hợp dữ liệu sinh học với khoa học máy tính và thống kê.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tin Sinh học là một lĩnh vực nghiên cứu liên ngành kết hợp dữ liệu sinh học với khoa học máy tính và thống kê.

Câu 5 :

Quan sát hình thái của hạt, chọn hai loại hạt đậu xanh. Từ đó, câu hỏi đặt ra là “Hình thái của hạt đậu xanh có liên quan đến khả năng nảy mầm của hạt đậu xanh không?”.

Đây là bước nào trong tiến trình nghiên cứu khoa học?

 • A

  Quan sát và đặt câu hỏi

 • B

  Hình thành giải thuyết khoa học

 • C

  Kiểm tra giả thuyết khoa học

 • D

  Làm báo cáo kết quả nghiên cứu

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Quan sát là bước đầu tiên để nhận ra vấn đề cần giải quyết. Qua quan sát đặt ra những câu hỏi, từ đó tìm ra "vấn đề" nghiên cứu.

Câu 6 :

Bộ tranh cơ thể người, bộ tranh các cấp tổ chức sống, mô hình tế bào, mô hình DNA, bộ tiêu bản quan sát nhiễm sắc thể,...

Thuộc loại vật liệu, thiết bị nghiên cứu và học tập nào của môn Sinh học?

 • A

  Dụng cụ thí nghiệm

 • B

  Máy móc thiết bị

 • C

  Tranh ảnh, mô hình, mẫu vật

 • D

  Thiết bị an toàn

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Bộ tranh cơ thể người, bộ tranh các cấp tổ chức sống, mô hình tế bào, mô hình DNA, bộ tiêu bản quan sát nhiễm sắc thể,... Thuộc loại vật liệu, thiết bị nghiên cứu và học tập: Tranh ảnh, mô hình, mẫu vật

Câu 7 :

Khái niệm phương pháp tin sinh học là:

 • A

  là phương pháp thu thập, xử lí và phân tích các thông tin, dữ liệu sinh học bằng tính toán và ghi chép, giúp lưu trữ và giữ gìn những cơ sở dữ liệu Sinh học.

 • B

  là phương pháp thu thập, xử lí và phân tích các thông tin, dữ liệu sinh học bằng phần mềm máy tính, từ đó xây dựng cơ sở dữ liệu và cho phép thực hiện các liên kết giữa chúng.

 • C

   là ghi chép và thống kê các thông tin sinh học giúp xây dựng cơ sở dữ liệu và cho phép thực hiện các liên kết giữa chúng.

 • D

  là phương pháp thu thập, xử lí và phân tích các thông tin, dữ liệu sinh học bằng phần mềm máy tính, từ đó xây dựng cơ sở dữ liệu và cho phép thực hiện các liên kết giữa chúng.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tin sinh học là phương pháp thu thập, xử lí và phân tích các thông tin, dữ liệu sinh học bằng phần mềm máy tính, từ đó xây dựng cơ sở dữ liệu và cho phép thực hiện các liên kết giữa chúng.

Câu 8 :

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về các quy định an toàn trong phòng thí nghiệm?

 • A

  Không anh uống, đùa nghịch trong phòng thí nghiệm

 • B

  Thực hiện thí nghiệm trong lúc nghe hướng dẫn

 • C

  Nhận biết vật liệu nguy hiểm trước khi làm thí nghiệm

 • D

  Thu gom chất thải, lau dọn sạch sẽ sau khi làm xong thí nghiệm

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

      

close