Trắc nghiệm Bài 22. Khái quát về vi sinh vật - Sinh 10 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Nhóm vi sinh vật sử dụng nguồn năng lượng ánh sáng và nguồn carbon là chất hữu cơ là dinh dưỡng theo kiểu:

 • A

  quang dị dưỡng

 • B

  quang tự dưỡng

 • C

  hóa dị dưỡng

 • D

  hóa tự dưỡng

Câu 2 :

Phương pháp nghiên cứu để tạo dòng thuần khiết giúp khảo sát và định loại là phương pháp:

 • A

  phương pháp nuôi cấy

 • B

  phương pháp phân lập

 • C

  phương pháp quan sát

 • D

  phương pháp định danh vi khuẩn

Câu 3 :

Đâu không phải là kĩ thuật nghiên cứu vi sinh vật?

 • A

  Kĩ thuật cố định và nhuộm màu

 • B

  Kĩ thuật siêu li tâm

 • C

  Kĩ thuật tách thành tế bào

 • D

  Kĩ thuật đồng vị phóng xạ

Câu 4 :

Vi khuẩn lam được xếp vào nhóm nào sau đây?

 • A

  Quang dị dưỡng

 • B

  Hóa tự dưỡng

 • C

  Quang tự dưỡng

 • D

  Hóa dị dưỡng

Câu 5 :

Môi trường nuôi cấyv i sinh vật trong phòng thí nghiệm trong đó các chất dinh dưỡng toàn là các hợp chất tự nhiên được gọi là:

 • A

  Môi trường bán tổng hợp

 • B

  Môi trường tổng hợp

 • C

  Môi trường nhân tạo

 • D

  Môi trường tự nhiên

Câu 6 :

Đâu không phải là dạng khuẩn lạc trong phòng thí nghiệm?

 • A

  Dạng S

 • B

  Dạng N

 • C

  Dạng M

 • D

  Dạng R

Câu 7 :

Phương pháp nghiên cứu hình dạng và kích thước của các nhóm vi sinh vật gọi là:

 • A

  phân lập

 • B

  định danh

 • C

  quan sát qua kính hiển vi

 • D

  nuôi cấy

Câu 8 :

Trong các nhóm vi sinh vật, nhóm đơn bào nhân sơ gồm có:

 • A

  vi tảo

 • B

  Động vật nguyên sinh

 • C

  Vi khuẩn và vi khuẩn cổ

 • D

  Vi nấm và xạ khuẩn

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nhóm vi sinh vật sử dụng nguồn năng lượng ánh sáng và nguồn carbon là chất hữu cơ là dinh dưỡng theo kiểu:

 • A

  quang dị dưỡng

 • B

  quang tự dưỡng

 • C

  hóa dị dưỡng

 • D

  hóa tự dưỡng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

    

Câu 2 :

Phương pháp nghiên cứu để tạo dòng thuần khiết giúp khảo sát và định loại là phương pháp:

 • A

  phương pháp nuôi cấy

 • B

  phương pháp phân lập

 • C

  phương pháp quan sát

 • D

  phương pháp định danh vi khuẩn

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

    

Câu 3 :

Đâu không phải là kĩ thuật nghiên cứu vi sinh vật?

 • A

  Kĩ thuật cố định và nhuộm màu

 • B

  Kĩ thuật siêu li tâm

 • C

  Kĩ thuật tách thành tế bào

 • D

  Kĩ thuật đồng vị phóng xạ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

    

Câu 4 :

Vi khuẩn lam được xếp vào nhóm nào sau đây?

 • A

  Quang dị dưỡng

 • B

  Hóa tự dưỡng

 • C

  Quang tự dưỡng

 • D

  Hóa dị dưỡng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

     

Câu 5 :

Môi trường nuôi cấyv i sinh vật trong phòng thí nghiệm trong đó các chất dinh dưỡng toàn là các hợp chất tự nhiên được gọi là:

 • A

  Môi trường bán tổng hợp

 • B

  Môi trường tổng hợp

 • C

  Môi trường nhân tạo

 • D

  Môi trường tự nhiên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

      

Câu 6 :

Đâu không phải là dạng khuẩn lạc trong phòng thí nghiệm?

 • A

  Dạng S

 • B

  Dạng N

 • C

  Dạng M

 • D

  Dạng R

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

      

Câu 7 :

Phương pháp nghiên cứu hình dạng và kích thước của các nhóm vi sinh vật gọi là:

 • A

  phân lập

 • B

  định danh

 • C

  quan sát qua kính hiển vi

 • D

  nuôi cấy

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

       

Câu 8 :

Trong các nhóm vi sinh vật, nhóm đơn bào nhân sơ gồm có:

 • A

  vi tảo

 • B

  Động vật nguyên sinh

 • C

  Vi khuẩn và vi khuẩn cổ

 • D

  Vi nấm và xạ khuẩn

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

            

close