Trắc nghiệm Bài 16. Phân giải các chất và giải phóng năng lượng - Sinh 10 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Trong các quá trình sau, quá trình giải phóng nhiều năng lượng ATP cung cấp cho tế bào nhất là?

 • A

  Đường phân

 • B

  Lên men

 • C

  Chuỗi truyền electron

 • D

  Chu trình Krebs

Câu 2 :

Phát biểu đúng khi nói về quá trình phân giải kị khí trong tế bào là:

 • A

  Diễn ra khi môi trường thiếu CO2

 • B

  Có hai hình thức là lên men rượu và lên men giấm

 • C

  Chỉ tạo ra 2 ATP

 • D

  Lên men rượu không giải phóng CO2

Câu 3 :

Số phát biểu đúng khi nói về quá trình phân giải hiếu khí là:

1) gồm 3 giai đoạn: đường phân => chuỗi truyền electron => chu trình Krebs

2) giai đoạn đường phân diễn ra tại chất nền ti thể

3) phân tử NADH tạo ra nhiều năng lượng hơn phân tử FADH2

4) chuỗi truyền electron là giai đoạn giải phóng nhiều năng lượng nhất

 • A

  4

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  1

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Trong các quá trình sau, quá trình giải phóng nhiều năng lượng ATP cung cấp cho tế bào nhất là?

 • A

  Đường phân

 • B

  Lên men

 • C

  Chuỗi truyền electron

 • D

  Chu trình Krebs

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Chuỗi truyền electron của quá trình hô hấp hiếu khí giải phóng 26 - 28 ATP.

Câu 2 :

Phát biểu đúng khi nói về quá trình phân giải kị khí trong tế bào là:

 • A

  Diễn ra khi môi trường thiếu CO2

 • B

  Có hai hình thức là lên men rượu và lên men giấm

 • C

  Chỉ tạo ra 2 ATP

 • D

  Lên men rượu không giải phóng CO2

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

     

Câu 3 :

Số phát biểu đúng khi nói về quá trình phân giải hiếu khí là:

1) gồm 3 giai đoạn: đường phân => chuỗi truyền electron => chu trình Krebs

2) giai đoạn đường phân diễn ra tại chất nền ti thể

3) phân tử NADH tạo ra nhiều năng lượng hơn phân tử FADH2

4) chuỗi truyền electron là giai đoạn giải phóng nhiều năng lượng nhất

 • A

  4

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  1

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ý đúng là 3. 4.

close