Trắc nghiệm Bài 18. Chu kì tế bào - Sinh 10 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chu kì tế bào?

 • A

  Kì trung gian gồm 3 pha lần lượt là: S, G1, G2

 • B

  Điểm kiểm soát G2/M kiểm tra sự nhân đôi của DNA

 • C

  Điểm kiểm soát chuyển tiếp kì giữa - kì sau kiểm tra xem tế bào đã đủ nguyên liệu để bước vào phân bào chưa

 • D

  Phân bào gồm 2 quá trình là phân chia NST và phân chia nhân.

Câu 2 :

Trong chu kì tế bào, DNA nhân đôi trong giai đoạn:

 • A

  Pha S

 • B

  Pha G1

 • C

  Pha M

 • D

  Pha G2

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chu kì tế bào?

 • A

  Kì trung gian gồm 3 pha lần lượt là: S, G1, G2

 • B

  Điểm kiểm soát G2/M kiểm tra sự nhân đôi của DNA

 • C

  Điểm kiểm soát chuyển tiếp kì giữa - kì sau kiểm tra xem tế bào đã đủ nguyên liệu để bước vào phân bào chưa

 • D

  Phân bào gồm 2 quá trình là phân chia NST và phân chia nhân.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

  

Câu 2 :

Trong chu kì tế bào, DNA nhân đôi trong giai đoạn:

 • A

  Pha S

 • B

  Pha G1

 • C

  Pha M

 • D

  Pha G2

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

           

close