Trắc nghiệm Bài 17. Thông tin giữa các tế bào - Sinh 10 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Giữa các tế bào có các kiểu truyền thông tin như? Chọn đáp án sai

 • A

  truyền tin qua mối nối

 • B

  truyền tin qua màng sinh chất

 • C

  truyền tin cục bộ

 • D

  truyền tin tiếp xúc trực tiếp

Câu 2 :

Trong quá trình truyền thông tin giữa các tế bào, phân tử tín hiệu làm biến đổi hình dạng của thụ thể ở giai đoạn:

 • A

  Đáp ứng

 • B

  Truyền tin

 • C

  Tiếp nhận

 • D

  Dung hợp

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Giữa các tế bào có các kiểu truyền thông tin như? Chọn đáp án sai

 • A

  truyền tin qua mối nối

 • B

  truyền tin qua màng sinh chất

 • C

  truyền tin cục bộ

 • D

  truyền tin tiếp xúc trực tiếp

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

    

Câu 2 :

Trong quá trình truyền thông tin giữa các tế bào, phân tử tín hiệu làm biến đổi hình dạng của thụ thể ở giai đoạn:

 • A

  Đáp ứng

 • B

  Truyền tin

 • C

  Tiếp nhận

 • D

  Dung hợp

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

        

close