Trắc nghiệm Bài 24. Quá trình tổng hợp và phân giải ở vi sinh vật - Sinh 10 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Đâu không phải là vai trò của gôm?

 • A

  Bảo vệ tế bào vi sinh vật khỏi bị khô

 • B

  Ngăn cản sự tiếp xúc với virus

 • C

  Dự trữ carbon và năng lượng

 • D

  Tiêu diệt vi ính vật gây bệnh

Câu 2 :

Điều nào sau đây không phải là ứng dụng của quá trình tổng hợp protein ở vi sinh vật?

 • A

  sản xuất sinh khối

 • B

  dự trữ năng lượng

 • C

  sản xuất amino acid bổ sung vào thực phẩm

 • D

  Tăng độ ngon ngọt cho món ăn

Câu 3 :

Quá trình phân giải carbohydrate được ứng dụng trong sản xuất sữa chua gọi là:

 • A

  lên men lactic đồng hình

 • B

  lên men lactic dị hình

 • C

  lên men ethanol

 • D

  hô hấp hiếu khí

Câu 4 :

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về vai trò của vi sinh vật?

1) là mắt xích quan trọng trong lưới thức ăn của hệ sinh thái

2) làm sạch môi trường

3) làm đất nghèo chất dinh dưỡng 

4) sản xuất thuốc trừ sâu hóa học

5) xạ khuẩn và nấm mốc được ứng dụng trong sản xuất kháng sinh

 • A

  2

 • B

  4

 • C

  3

 • D

  5

Câu 5 :

Tùy vào tốc độ sinh trưởng của vi sinh vật trong các điều kiện nhiệt độ khác nhau, người ta chia vi sinh vật thành:

 • A

  2 nhóm 

 • B

  4 nhóm

 • C

  3 nhóm

 • D

  5 nhóm

Câu 6 :

Đâu không phải là ứng dụng của quá trình phân giải polysaccharide?

 • A

  Phân giải xác thực vật thành phân bón hữu cơ

 • B

  Sản xuất ethanol sinh học

 • C

  Muối chua rau, củ, quả, thịt, ...

 • D

  Sản xuất nước tương, nước mắm

Câu 7 :

Vi sinh vật tổng hợp lipid bằng cách liên kết:

 • A

  glycerol và acid béo

 • B

  glycerol và protein

 • C

  rRNA và protein

 • D

  glycogen và acid béo

Câu 8 :

Quá trình tổng hợp ở vi sinh vật là quá trình:

 • A

  quá trình giải phóng năng lượng ở vi sinh vật

 • B

  hình thành hợp chất để xây dựng cơ thể vi sinh vật

 • C

  cung cấp nguyên liệu cho hoạt động sống

 • D

  được thực hiện bằng cách tiết các enzyme ngoại bào như protease, amylase ...

Câu 9 :

Có bao nhiêu phát biểu sau đây không chính xác khi nói về quá trình phân giải ở vi sinh vật?

1) vi sinh vật sinh tổng hợp protease để phân giải protein

2) vi sinh vật dùng amino acid để tổng hợp protein mới

3) vi sinh vật phân giải amino acid thành năng lượng

4) vi sinh vật khử amino acid thàn chất vô cơ thải ra môi trường

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Câu 10 :

Kháng sinh penicillin là ứng dụng của nhóm vi sinh vật:

 • A

  Nấm mốc Penicillium chrysogenum

 • B

  Vi khuẩn Bacillus cereus

 • C

  Nấm men S. cerevisiae

 • D

  Vi tảo

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đâu không phải là vai trò của gôm?

 • A

  Bảo vệ tế bào vi sinh vật khỏi bị khô

 • B

  Ngăn cản sự tiếp xúc với virus

 • C

  Dự trữ carbon và năng lượng

 • D

  Tiêu diệt vi ính vật gây bệnh

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

   

Câu 2 :

Điều nào sau đây không phải là ứng dụng của quá trình tổng hợp protein ở vi sinh vật?

 • A

  sản xuất sinh khối

 • B

  dự trữ năng lượng

 • C

  sản xuất amino acid bổ sung vào thực phẩm

 • D

  Tăng độ ngon ngọt cho món ăn

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

    

Câu 3 :

Quá trình phân giải carbohydrate được ứng dụng trong sản xuất sữa chua gọi là:

 • A

  lên men lactic đồng hình

 • B

  lên men lactic dị hình

 • C

  lên men ethanol

 • D

  hô hấp hiếu khí

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

    

Câu 4 :

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về vai trò của vi sinh vật?

1) là mắt xích quan trọng trong lưới thức ăn của hệ sinh thái

2) làm sạch môi trường

3) làm đất nghèo chất dinh dưỡng 

4) sản xuất thuốc trừ sâu hóa học

5) xạ khuẩn và nấm mốc được ứng dụng trong sản xuất kháng sinh

 • A

  2

 • B

  4

 • C

  3

 • D

  5

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ý đúng là 1, 2, và 5

Câu 5 :

Tùy vào tốc độ sinh trưởng của vi sinh vật trong các điều kiện nhiệt độ khác nhau, người ta chia vi sinh vật thành:

 • A

  2 nhóm 

 • B

  4 nhóm

 • C

  3 nhóm

 • D

  5 nhóm

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

      

Câu 6 :

Đâu không phải là ứng dụng của quá trình phân giải polysaccharide?

 • A

  Phân giải xác thực vật thành phân bón hữu cơ

 • B

  Sản xuất ethanol sinh học

 • C

  Muối chua rau, củ, quả, thịt, ...

 • D

  Sản xuất nước tương, nước mắm

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

     

Câu 7 :

Vi sinh vật tổng hợp lipid bằng cách liên kết:

 • A

  glycerol và acid béo

 • B

  glycerol và protein

 • C

  rRNA và protein

 • D

  glycogen và acid béo

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

       

Câu 8 :

Quá trình tổng hợp ở vi sinh vật là quá trình:

 • A

  quá trình giải phóng năng lượng ở vi sinh vật

 • B

  hình thành hợp chất để xây dựng cơ thể vi sinh vật

 • C

  cung cấp nguyên liệu cho hoạt động sống

 • D

  được thực hiện bằng cách tiết các enzyme ngoại bào như protease, amylase ...

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

        

Câu 9 :

Có bao nhiêu phát biểu sau đây không chính xác khi nói về quá trình phân giải ở vi sinh vật?

1) vi sinh vật sinh tổng hợp protease để phân giải protein

2) vi sinh vật dùng amino acid để tổng hợp protein mới

3) vi sinh vật phân giải amino acid thành năng lượng

4) vi sinh vật khử amino acid thàn chất vô cơ thải ra môi trường

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ý sai là ý (4)

Câu 10 :

Kháng sinh penicillin là ứng dụng của nhóm vi sinh vật:

 • A

  Nấm mốc Penicillium chrysogenum

 • B

  Vi khuẩn Bacillus cereus

 • C

  Nấm men S. cerevisiae

 • D

  Vi tảo

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

       

close