Trắc nghiệm Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất - Sinh 10 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Phát biểu không đúng khi nói về quá trình vận chuyển thụ động?

 • A

  vận chuyển thụ động không tiêu tốn năng lương ATP

 • B

  tốc độ vận chuyển thụ động phụ thuộc vào nồng độ chất tan ở 2 phía màng

 • C

  sự vận chuyển nước qua màng gọi là sự thẩm thấu

 • D

  trong môi trường ưu trương, tế bào động vật có thể bị vỡ do căng nước

Câu 2 :

Vật chất nào sau đây được vận chuyển qua màng sinh chất bằng hình thức nhập bào?

 • A

  nước

 • B

  đường

 • C

  ion

 • D

  vi khuẩn

Câu 3 :

Chất nào sau đây được vận chuyển bằng hình thức khuếch tán tăng cường?

 • A

  Đường

 • B

  Lipid

 • C

  Amino acid

 • D

  Ion

Câu 4 :

Môi trường nhược trương là môi trường:

 • A

  có nồng độ chất tan nhỏ hơn bên trong tế bào.

 • B

  có nồng độ chất tan lớn hơn bên trong tế bào.

 • C

  có nồng độ chất tan bằng bên trong tế bào.

 • D

  có nồng độ chất tan khó xác định.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Phát biểu không đúng khi nói về quá trình vận chuyển thụ động?

 • A

  vận chuyển thụ động không tiêu tốn năng lương ATP

 • B

  tốc độ vận chuyển thụ động phụ thuộc vào nồng độ chất tan ở 2 phía màng

 • C

  sự vận chuyển nước qua màng gọi là sự thẩm thấu

 • D

  trong môi trường ưu trương, tế bào động vật có thể bị vỡ do căng nước

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Trong môi trường ưu trương, nước trong tế bào di chuyển ra ngoài để cân bằng áp suất thẩm thấu 2 phía màng => tế bào bị co lại

Câu 2 :

Vật chất nào sau đây được vận chuyển qua màng sinh chất bằng hình thức nhập bào?

 • A

  nước

 • B

  đường

 • C

  ion

 • D

  vi khuẩn

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Các tế bào vi khuẩn, sinh vật lạ trong cơ thể được tế bào bạch cầu thực bào và phân hủy.

Câu 3 :

Chất nào sau đây được vận chuyển bằng hình thức khuếch tán tăng cường?

 • A

  Đường

 • B

  Lipid

 • C

  Amino acid

 • D

  Ion

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

      

Câu 4 :

Môi trường nhược trương là môi trường:

 • A

  có nồng độ chất tan nhỏ hơn bên trong tế bào.

 • B

  có nồng độ chất tan lớn hơn bên trong tế bào.

 • C

  có nồng độ chất tan bằng bên trong tế bào.

 • D

  có nồng độ chất tan khó xác định.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

     

close