Trắc nghiệm Bài 45. Hệ Mặt Trời và Ngân Hà - Khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Các hành tinh quay quanh Mặt Trời sắp xếp theo khoảng cách đến Mặt Trời từ gần đến xa là:

 • A

  Hỏa tinh, Thủy tinh, Trái Đất, Kim tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Hải Vương tinh, Thiên Vương tinh.

 • B

  Thủy tinh, Kim tinh, Hỏa tinh, Trái Đất, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh

 • C

  Kim tinh, Thủy tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Thổ tinh, Mộc tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh

 • D

  Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh

Câu 2 :

Hành tinh gần Mặt Trời nhất và hành tinh xa Mặt Trời nhất lần lượt là?

 • A

  Thủy tinh và Thiên Vương tinh

 • B

  Thủy tinh và Hải Vương tinh

 • C

  Trái Đất và Hỏa tinh

 • D

  Trái Đất và Thiên Vương tinh

Câu 3 :

Tính từ Mặt Trời, Trái Đất là hành tinh thứ mấy trong hệ Mặt Trời?

 • A

  thứ 1

 • B

  thứ 2

 • C

  thứ 3

 • D

  thứ 4

Câu 4 :

Trong bốn hành tinh vòng trong của Hệ Mặt Trời, một ngày của hành tinh nào có thời gian gần bằng một ngày của Trái Đất.

 • A

  Kim tinh

 • B

  Thổ tinh

 • C

  Hỏa tinh

 • D

  Thủy tinh

Câu 5 :

Hành tinh có sự sống trong hệ Mặt Trời là:

 • A

  Thủy tinh

 • B

  Trái Đất

 • C

  Kim tinh

 • D

  Mộc tinh

Câu 6 :

Ta nhìn thấy các hành tinh trong hệ Mặt Trời là do:

 • A

  các hành tinh phản chiếu ánh sáng từ Mặt Trăng

 • B

  các hành tinh tự phát ra ánh sáng

 • C

  các hành tinh được Mặt Trời chiếu sáng rồi phản xạ đến Trái Đất

 • D

  cả ba đáp án trên đều đúng.

Câu 7 :

Hành tinh nào có nhiệt độ cao nhất trong hệ Mặt Trời?

 • A

  Thủy tinh

 • B

  Trái Đất

 • C

  Kim tinh

 • D

  Mộc tinh

Câu 8 :

Chọn đáp án đúng?

 • A

  Bốn hành tinh vòng trong của hệ Mặt Trời là: Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Mộc tinh

 • B

  Bốn hành tinh vòng ngoài của hệ Mặt Trời là: Hỏa tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh

 • C

  Chu kì tự quay quanh Mặt Trời của Thủy tinh là 224,7 ngày

 • D

  Khoảng cách từ Thổ tinh đến Mặt Trời là 9,54 AU.

Câu 9 :

Hệ Mặt Trời nằm ở:

 • A

  trung tâm của Ngân Hà

 • B

  rìa của một vòng xoắn của Ngân Hà

 • C

  trung tâm một vòng xoắn của Ngân Hà

 • D

  cả B và C đều đúng.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Các hành tinh quay quanh Mặt Trời sắp xếp theo khoảng cách đến Mặt Trời từ gần đến xa là:

 • A

  Hỏa tinh, Thủy tinh, Trái Đất, Kim tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Hải Vương tinh, Thiên Vương tinh.

 • B

  Thủy tinh, Kim tinh, Hỏa tinh, Trái Đất, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh

 • C

  Kim tinh, Thủy tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Thổ tinh, Mộc tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh

 • D

  Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Các hành tinh quay quanh Mặt Trời sắp xếp theo khoảng cách đến Mặt Trời từ gần đến xa là:

Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh.

Câu 2 :

Hành tinh gần Mặt Trời nhất và hành tinh xa Mặt Trời nhất lần lượt là?

 • A

  Thủy tinh và Thiên Vương tinh

 • B

  Thủy tinh và Hải Vương tinh

 • C

  Trái Đất và Hỏa tinh

 • D

  Trái Đất và Thiên Vương tinh

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hành tinh gần Mặt Trời nhất là Thủy tinh.

Hành tinh xa Mặt Trời nhất là Hải Vương tinh.

Câu 3 :

Tính từ Mặt Trời, Trái Đất là hành tinh thứ mấy trong hệ Mặt Trời?

 • A

  thứ 1

 • B

  thứ 2

 • C

  thứ 3

 • D

  thứ 4

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tính từ Mặt Trời, Trái Đất là hành tinh thứ 3 trong hệ Mặt Trời.

Câu 4 :

Trong bốn hành tinh vòng trong của Hệ Mặt Trời, một ngày của hành tinh nào có thời gian gần bằng một ngày của Trái Đất.

 • A

  Kim tinh

 • B

  Thổ tinh

 • C

  Hỏa tinh

 • D

  Thủy tinh

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ta có: Chu kì tự quay của Hỏa tinh là 1,03 ngày, của Trái Đất là 1 ngày.

Vậy trong bốn hành tinh vòng trong của Hệ Mặt Trời, một ngày của Hỏa tinh có thời gian gần bằng một ngày của Trái Đất.

Câu 5 :

Hành tinh có sự sống trong hệ Mặt Trời là:

 • A

  Thủy tinh

 • B

  Trái Đất

 • C

  Kim tinh

 • D

  Mộc tinh

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hành tinh có sự sống trong hệ Mặt Trời là Trái Đất.

Câu 6 :

Ta nhìn thấy các hành tinh trong hệ Mặt Trời là do:

 • A

  các hành tinh phản chiếu ánh sáng từ Mặt Trăng

 • B

  các hành tinh tự phát ra ánh sáng

 • C

  các hành tinh được Mặt Trời chiếu sáng rồi phản xạ đến Trái Đất

 • D

  cả ba đáp án trên đều đúng.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ta nhìn thấy các hành tinh trong hệ Mặt Trời là do các hành tinh được Mặt Trời chiếu sáng rồi phản xạ đến Trái Đất.

Câu 7 :

Hành tinh nào có nhiệt độ cao nhất trong hệ Mặt Trời?

 • A

  Thủy tinh

 • B

  Trái Đất

 • C

  Kim tinh

 • D

  Mộc tinh

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hành tinh nào có nhiệt độ cao nhất trong hệ Mặt Trời là Kim tinh.

Kim tinh là hành tinh nóng nhất trong hệ Mặt Trời với nhiệt độ của bầu khí quyển trên 4000C, nguyên nhân chủ yếu là do hiệu ứng nhà kính của bầu khí quyển

Câu 8 :

Chọn đáp án đúng?

 • A

  Bốn hành tinh vòng trong của hệ Mặt Trời là: Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Mộc tinh

 • B

  Bốn hành tinh vòng ngoài của hệ Mặt Trời là: Hỏa tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh

 • C

  Chu kì tự quay quanh Mặt Trời của Thủy tinh là 224,7 ngày

 • D

  Khoảng cách từ Thổ tinh đến Mặt Trời là 9,54 AU.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

A sai vì Mộc tinh thuộc vòng ngoài của hệ Mặt Trời.

B sai vì hỏa tinh thuộc vòng trong của hệ Mặt Trời.

C sai vì chu kì tự quay quanh Mặt Trời của Thủy tinh là 88 ngày.

D đúng.

Câu 9 :

Hệ Mặt Trời nằm ở:

 • A

  trung tâm của Ngân Hà

 • B

  rìa của một vòng xoắn của Ngân Hà

 • C

  trung tâm một vòng xoắn của Ngân Hà

 • D

  cả B và C đều đúng.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hệ Mặt Trời nằm ở rìa của một vòng xoắn của Ngân Hà.

close