Trắc nghiệm Bài 4. Đo chiều dài - Khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Đơn vị đo chiều dài trong hệ thống đo lường hợp pháp của nước ta là:

 • A

  \(km\)

 • B

  \(cm\)

 • C

  \(mm\)

 • D

  \(m\)

Câu 2 :

Giới hạn đo của thước là:

 • A

  1 mét

 • B

  Độ dài giữa hai vạch chỉ liên tiếp trên thước.

 • C

  Độ dài lớn nhất ghi trên thước.

 • D

  Cả 3 câu trên đều sai

Câu 3 :

Độ chia nhỏ nhất của thước là:

 • A

  1mm

 • B

  Độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước

 • C

  Cả hai câu A,B đều đúng                

 • D

  Cả hai câu A,B đều sai

Câu 4 :

Khi dùng thước để đo kích thước của một vật em cần phải:

 • A

  Biết GHĐ và ĐCNN

 • B

  Ước lượng độ dài của vật cần đo

 • C

  Chọn thước đo thích hợp cho vật cần đo

 • D

  Thực hiện cả 3 yêu cầu trên

Câu 5 :

Chọn câu trả lời đúng : ĐCNN của thước cho em biết:

 • A

  Giới hạn nhỏ nhất của độ dài vật mà thước có thể đo với độ chính xác biết được.

 • B

  Giới hạn nhỏ nhất mà mắt còn phân biệt khi đo.

 • C

  Sai số của phép đo.

 • D

  Cả 3 câu trên đều đúng

Câu 6 :

Khi đo kích thước của sân đá bóng, người ta nên dùng thước đo nào dưới đây để việc đo được thuận lợi nhất?

 • A

  Thước thẳng có GHĐ \(1m\) , ĐCNN \(1cm\)

 • B

  Thước thẳng có GHĐ \(1,5m\),ĐCNN \(5{\rm{ }}mm\)

 • C

  Thước dây có GHĐ \(5{\rm{ }}m\), ĐCNN \(1{\rm{ }}cm\)

 • D

  Thước dây có GHĐ \(10m\), ĐCNN \(1cm\)

Câu 7 :

Chọn câu trả lời đúng. Thuật ngữ “Tivi 24 inch” để chỉ

 • A

  Chiều cao của màn hìng tivi

 • B

  Chiều rộng của màn hình tivi

 • C

  Đường chéo của màn hình tivi

 • D

  Chiều rộng của cái tivi

Câu 8 :

Chọn câu trả lời đúng. Màn hình máy tính nhà Tùng là loại \(19{\rm{ }}inch\). Đường chéo của màn hình đó có kích thước:

 • A

  \(48,26{\rm{ }}mm\)

 • B

  \(4,826{\rm{ }}mm\)

 • C

  \(48,26{\rm{ }}cm\)

 • D

  \(48,26{\rm{ }}dm\)

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đơn vị đo chiều dài trong hệ thống đo lường hợp pháp của nước ta là:

 • A

  \(km\)

 • B

  \(cm\)

 • C

  \(mm\)

 • D

  \(m\)

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước Việt Nam là mét \(\left( m \right)\)

Câu 2 :

Giới hạn đo của thước là:

 • A

  1 mét

 • B

  Độ dài giữa hai vạch chỉ liên tiếp trên thước.

 • C

  Độ dài lớn nhất ghi trên thước.

 • D

  Cả 3 câu trên đều sai

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Giới hạn đo (GHĐ) của thước là độ dài lớn nhất ghi trên thước

Câu 3 :

Độ chia nhỏ nhất của thước là:

 • A

  1mm

 • B

  Độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước

 • C

  Cả hai câu A,B đều đúng                

 • D

  Cả hai câu A,B đều sai

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước là độ dài giữa 2 vạch chia liên tiếp trên thước

Câu 4 :

Khi dùng thước để đo kích thước của một vật em cần phải:

 • A

  Biết GHĐ và ĐCNN

 • B

  Ước lượng độ dài của vật cần đo

 • C

  Chọn thước đo thích hợp cho vật cần đo

 • D

  Thực hiện cả 3 yêu cầu trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Khi dùng thước để do kích thước đầu tiên phải ước lượng độ dài vật cần đo để chọn được thước đo thích hợp, sau đó xem GHĐ và ĐCNN của thước đó

=> Thực hiện cả 3 yêu cầu trên

Câu 5 :

Chọn câu trả lời đúng : ĐCNN của thước cho em biết:

 • A

  Giới hạn nhỏ nhất của độ dài vật mà thước có thể đo với độ chính xác biết được.

 • B

  Giới hạn nhỏ nhất mà mắt còn phân biệt khi đo.

 • C

  Sai số của phép đo.

 • D

  Cả 3 câu trên đều đúng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước là độ dài giữa 2 vạch chia liên tiếp trên thước nên là giới hạn nhỏ nhất của độ dài vật mà thước có thể đo với độ chính xác biết được

Câu 6 :

Khi đo kích thước của sân đá bóng, người ta nên dùng thước đo nào dưới đây để việc đo được thuận lợi nhất?

 • A

  Thước thẳng có GHĐ \(1m\) , ĐCNN \(1cm\)

 • B

  Thước thẳng có GHĐ \(1,5m\),ĐCNN \(5{\rm{ }}mm\)

 • C

  Thước dây có GHĐ \(5{\rm{ }}m\), ĐCNN \(1{\rm{ }}cm\)

 • D

  Thước dây có GHĐ \(10m\), ĐCNN \(1cm\)

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Để đo kích thước sân bóng đá ta phải dùng thước dây, vì chiều dài sân bóng cỡ 10m nên ta phải dùng thước có GHĐ 10m và ĐCNN 1cm mới thích hợp

Câu 7 :

Chọn câu trả lời đúng. Thuật ngữ “Tivi 24 inch” để chỉ

 • A

  Chiều cao của màn hìng tivi

 • B

  Chiều rộng của màn hình tivi

 • C

  Đường chéo của màn hình tivi

 • D

  Chiều rộng của cái tivi

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức thực tế về tivi

Lời giải chi tiết :

Thuật ngữ “Tivi 24 inch” để chỉ đường chéo của màn hình tivi

Câu 8 :

Chọn câu trả lời đúng. Màn hình máy tính nhà Tùng là loại \(19{\rm{ }}inch\). Đường chéo của màn hình đó có kích thước:

 • A

  \(48,26{\rm{ }}mm\)

 • B

  \(4,826{\rm{ }}mm\)

 • C

  \(48,26{\rm{ }}cm\)

 • D

  \(48,26{\rm{ }}dm\)

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ta có, \(1inch = 2,54cm\). Từ đó, ta suy ra:

\(19inch = 19.2,54 = 48,26cm\)

close