Trắc nghiệm Bài 29. Thực vật - Khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Tính đa dạng của thực vật được biểu hiện ở điều nào sau đây ?

 • A

  Số lượng các loài.

 • B

  Số lượng các cá thể trong mỗi loài.

 • C

  Môi trường sống của mỗi loài.

 • D

  Tất cả các phương án đưa ra.

Câu 2 : Ở Việt Nam đã phát hiện bao nhiêu loài thực vật:
 • A

  Khoảng 12 000 loài

 • B

  Khoảng 13 000 loài

 • C

  Khoảng 14 000 loài

 • D

  Khoảng 15 000 loài

Câu 3 :

Thực vật sống ở những nơi nào trên trái đất

 • A

  Trên cạn, dưới nước, đầm lầy

 • B

  Đồi núi, trung du, đồng bằng

 • C

  Sa mạc, hàn đới, ôn đới, nhiệt đới

 • D

  Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 4 :

Tại sao ở hoang mạc rất ít thực vật sống

 • A

  Khí hậu khắc nghiệt

 • B

  Môi trường sống chỉ có sa mạc cát

 • C

  Mưa ít

 • D

  Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 5 :

Giới thực vật được chia thành mấy nhóm chính

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Câu 6 :

Thực vật có mạch được chia thành mấy nhóm chính

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Câu 7 :

Trong các ngành thực vật hiện có, ngành nào bao gồm các đại diện có tổ chức cơ thể hoàn thiện nhất?

 • A

  Ngành Hạt trần.

 • B

  Ngành Hạt kín.

 • C

  Ngành Dương xỉ.

 • D

  Ngành Rêu.

Câu 8 :

Sự khác biệt của rêu với các thực vật khác là :

 • A

  Nhỏ bé

 • B

  Sống  ở nơi ẩm ướt

 • C

  Thân chưa có mạch dẫn và chưa phân nhánh; chưa có rễ chính thức

 • D

  Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 9 :

Rêu là nhóm thực vật:

 • A

  Bậc cao, sống trên cạn đầu tiên, không có mạch dẫn.

 • B

  Bậc cao, sống trên cạn,có mạch dẫn.

 • C

  Bậc thấp , sống trên cạn đầu tiên, không có mạch dẫn.

 • D

  Bậc thấp, sống trên cạn đầu tiên, có mạch dẫn.

Câu 10 : Đại diện của nhóm Rêu là:
 • A

  Dương xỉ

 • B

  Cây vạn tuế

 • C

  Rêu tường

 • D

  Cây xương rồng

Câu 11 :

Chọn những đặc điểm nào đúng với rêu:

 • A

  Cơ thể cấu tạo đơn bào

 • B

  Sinh sản bằng hạt

 • C

  Chưa có rễ thật, chưa có mạch dẫn, có dạng cây

 • D

  Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 12 :

Môi trường sống của rêu

 • A

  Nơi ẩm ướt

 • B

  Nơi khô ráo

 • C

  Dưới nước

 • D

  Cả ba đáp án đều đúng

Câu 13 :

Dương xỉ là nhóm thực vật

 • A

  Có mạch, không hạt

 • B

  Có mạch, có  hạt

 • C

  Không mạch, không hạt

 • D

  Không mạch, không hạt

Câu 14 :

Nhóm thực vật là đại diện của nhóm dương xỉ

 • A

  Cây dương xỉ, cỏ bợ, lông culi, xương rồng

 • B

  Cây dương xỉ, cỏ lau, lông culi, bèo tây

 • C

  Cây dương xỉ, cỏ bợ, lông culi, bèo tây

 • D

  Cây dương xỉ, cỏ bợ, lông culi, bèo ong

Câu 15 :

Cơ quan sinh dưỡng của dương xỉ là:

 • A

  Rễ giả, thân và lá chưa có mạch dẫn

 • B

  Rễ thật, thân và lá có mạch dẫn

 • C

  Rễ cọc, thân gỗ, lá kim

 • D

  Rễ giả, thân và lá có mạch dẫn

Câu 16 :

Chức năng hệ mạch dẫn của dương xỉ

 • A

  Trao đổi chất với môi trường

 • B

  Bảo vệ cơ thể

 • C

  Vận chuyển nước và các chất trong cây

 • D

  Sinh sản

Câu 17 :

Nhóm thực vật là thực vật bậc cao, có mạch, có hạt, hạt nằm lộ trên noãn

 • A

  Dương xỉ

 • B

  Rêu

 • C

  Hạt trần

 • D

  Hạt kín

Câu 18 :

Cơ quan sinh dưỡng của hạt trần là:

 • A

  Rễ giả, thân và lá chưa có mạch dẫn

 • B

  Rễ giả , thân và lá có mạch dẫn

 • C

  Rễ thật , thân gỗ, lá kim

 • D

  Rễ giả, thân và lá có mạch dẫn

Câu 19 :

Cây thông là cây hạt trần vì:

 • A

  Hạt không có vỏ bên ngoài

 • B

  Hạt không nằm trong quả mà bên ngoài quả

 • C

  Hạt nằm trên các vảy (lá noãn) chưa khép kín của nón cái

 • D

  Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 20 :

Đại diện của nhóm Hạt kín là:

 • A
  Dương xỉ
 • B
  Cây vạn tuế
 • C
  Rêu tường
 • D
  Cây xương rồng
Câu 21 :

Trong những nhóm cây sau đây, nhóm gồm các cây thuộc ngành Hạt kín là

 • A

  Cây dương xỉ, cây hoa hồng, cây ổi, cây rêu.

 • B

  Cây nhãn, cây hoa li, cây bèo tấm, cây vạn tuế.

 • C

  Cây bưởi, cây táo, cây hồng xiêm, cây lúa.

 • D

  Cây thông, cây rêu, cây lúa, cây rau muống.

Câu 22 :

Cơ quan sinh sản của nhóm hạt kín là

 

 • A

  Thân, rễ.

 • B

  Lá, rễ.

 • C

  Hoa.

 • D

  Nón.

Câu 23 :

Hiện tượng hạt được bao bọc trong quả có ý nghĩa thích nghi như thế nào?

 • A

  Giúp dự trữ các chất dinh dưỡng nuôi hạt khi chúng nảy mầm.

 • B

  Giúp các chất dinh dưỡng dự trữ trong hạt không bị thất thoát ra ngoài.

 • C

  Giúp hạt được bảo vệ tốt hơn, tăng cơ hội duy trì nòi giống.

 • D

  Tất cả các phương án đưa ra.

Câu 24 :

Nhóm nào đa dạng nhất?

 • A

  Rêu

 • B

  Dưỡng xỉ

 • C

  Hạt trần

 • D

  Hạt kín

Câu 25 :

Trong các nhóm thực vật dưới đây, nhóm nào xuất hiện sau cùng?

 • A

  Rêu.

 • B

  Hạt trần.

 • C

  Hạt kín.

 • D

  Dương xỉ.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tính đa dạng của thực vật được biểu hiện ở điều nào sau đây ?

 • A

  Số lượng các loài.

 • B

  Số lượng các cá thể trong mỗi loài.

 • C

  Môi trường sống của mỗi loài.

 • D

  Tất cả các phương án đưa ra.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tính đa dạng của thực vật được biểu hiện ở số lượng các loài, số lượng các cá thể trong mỗi loài và môi trường sống

Câu 2 : Ở Việt Nam đã phát hiện bao nhiêu loài thực vật:
 • A

  Khoảng 12 000 loài

 • B

  Khoảng 13 000 loài

 • C

  Khoảng 14 000 loài

 • D

  Khoảng 15 000 loài

Đáp án : A

Phương pháp giải :
Xem lí thuyết phần đa dạng thực vật
Lời giải chi tiết :

Số lượng loài: trên thế giới có khoảng 400000 loài thực vật đã được phát hiện, trong đó Việt Nam có gần 12 000  loài

Câu 3 :

Thực vật sống ở những nơi nào trên trái đất

 • A

  Trên cạn, dưới nước, đầm lầy

 • B

  Đồi núi, trung du, đồng bằng

 • C

  Sa mạc, hàn đới, ôn đới, nhiệt đới

 • D

  Cả ba đáp án trên đều đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết đa dạng thực vật

Lời giải chi tiết :

Thực vật sống ở khắp nơi trên trái đất

Câu 4 :

Tại sao ở hoang mạc rất ít thực vật sống

 • A

  Khí hậu khắc nghiệt

 • B

  Môi trường sống chỉ có sa mạc cát

 • C

  Mưa ít

 • D

  Cả ba đáp án trên đều đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lí thuyết phần đa dạng thực vật

Lời giải chi tiết :

Ở hoang mạc rất ít thực vật sống do ở đây có khí hậu khắc nghiệt, mưa rất ít, chỉ có những loài thích nghi tốt mới có thể sống được

Câu 5 :

Giới thực vật được chia thành mấy nhóm chính

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lí thuyết các nhóm thực vật

Lời giải chi tiết :

Giới thực vật được chia thành 2 nhóm chính là thực vật không có mạch và thực vật có mạch

Câu 6 :

Thực vật có mạch được chia thành mấy nhóm chính

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lí thuyết các nhóm thực vật

Lời giải chi tiết :

Thực vật có mạch được chia thành hai nhóm chính là thực vật không hạt và thực vật có hạt

Câu 7 :

Trong các ngành thực vật hiện có, ngành nào bao gồm các đại diện có tổ chức cơ thể hoàn thiện nhất?

 • A

  Ngành Hạt trần.

 • B

  Ngành Hạt kín.

 • C

  Ngành Dương xỉ.

 • D

  Ngành Rêu.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Trong các ngành thực vật hiện có, ngành hạt kín bao gồm các đại diện có tổ chức cơ thể hoàn thiện nhất

Câu 8 :

Sự khác biệt của rêu với các thực vật khác là :

 • A

  Nhỏ bé

 • B

  Sống  ở nơi ẩm ướt

 • C

  Thân chưa có mạch dẫn và chưa phân nhánh; chưa có rễ chính thức

 • D

  Cả ba đáp án trên đều đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết rêu 

Lời giải chi tiết :

Sự khác biệt của rêu với các thực vật khác là thân chưa có mạch dẫn và chưa phân nhánh; chưa có rễ chính thức

Câu 9 :

Rêu là nhóm thực vật:

 • A

  Bậc cao, sống trên cạn đầu tiên, không có mạch dẫn.

 • B

  Bậc cao, sống trên cạn,có mạch dẫn.

 • C

  Bậc thấp , sống trên cạn đầu tiên, không có mạch dẫn.

 • D

  Bậc thấp, sống trên cạn đầu tiên, có mạch dẫn.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lí thuyết phần Rêu

Lời giải chi tiết :

Rêu là nhóm thực vật bậc thấp, sống trên cạn đầu tiên, không có mạch dẫn.

Câu 10 : Đại diện của nhóm Rêu là:
 • A

  Dương xỉ

 • B

  Cây vạn tuế

 • C

  Rêu tường

 • D

  Cây xương rồng

Đáp án : C

Phương pháp giải :
Xem lí thuyết phần Rêu
Lời giải chi tiết :

Nhóm Rêu: cây rêu tường

Nhóm Dương xỉ: cây dương xỉ

Nhóm Hạt trần: cây vạn tuế, cây thông

Nhóm Hạt kín: cây đào, cây xương rồng

Câu 11 :

Chọn những đặc điểm nào đúng với rêu:

 • A

  Cơ thể cấu tạo đơn bào

 • B

  Sinh sản bằng hạt

 • C

  Chưa có rễ thật, chưa có mạch dẫn, có dạng cây

 • D

  Cả ba đáp án trên đều đúng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết rêu

Lời giải chi tiết :

Rêu chưa có rễ thật, chưa có mạch dẫn, có dạng cây

Câu 12 :

Môi trường sống của rêu

 • A

  Nơi ẩm ướt

 • B

  Nơi khô ráo

 • C

  Dưới nước

 • D

  Cả ba đáp án đều đúng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lí thuyết phần Rêu

Lời giải chi tiết :

Môi trường sống: những nơi ẩm ướt (chân tường, trên thân cây to, dưới tán rừng, trên đá…)

Câu 13 :

Dương xỉ là nhóm thực vật

 • A

  Có mạch, không hạt

 • B

  Có mạch, có  hạt

 • C

  Không mạch, không hạt

 • D

  Không mạch, không hạt

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lí thuyết phần thực vật có mạch

Lời giải chi tiết :

Dương xỉ là đại diện của nhóm thực vật có mạch, không hạt

Câu 14 :

Nhóm thực vật là đại diện của nhóm dương xỉ

 • A

  Cây dương xỉ, cỏ bợ, lông culi, xương rồng

 • B

  Cây dương xỉ, cỏ lau, lông culi, bèo tây

 • C

  Cây dương xỉ, cỏ bợ, lông culi, bèo tây

 • D

  Cây dương xỉ, cỏ bợ, lông culi, bèo ong

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lí thuyết phần thực vật có mạch

Lời giải chi tiết :

Nhóm thực vật là đại diện của nhóm dương xỉ là cây dương xỉ, cỏ bợ, lông culi, bèo ong

Câu 15 :

Cơ quan sinh dưỡng của dương xỉ là:

 • A

  Rễ giả, thân và lá chưa có mạch dẫn

 • B

  Rễ thật, thân và lá có mạch dẫn

 • C

  Rễ cọc, thân gỗ, lá kim

 • D

  Rễ giả, thân và lá có mạch dẫn

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Cơ quan sinh dưỡng của dương xỉ là rễ thật, thân và lá có mạch dẫn

Câu 16 :

Chức năng hệ mạch dẫn của dương xỉ

 • A

  Trao đổi chất với môi trường

 • B

  Bảo vệ cơ thể

 • C

  Vận chuyển nước và các chất trong cây

 • D

  Sinh sản

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lí thuyết phần thực vật có mạch

Lời giải chi tiết :

Dương xỉ có hệ mạch dẫn với chức năng vận chuyển nước và các chất trong cây

Câu 17 :

Nhóm thực vật là thực vật bậc cao, có mạch, có hạt, hạt nằm lộ trên noãn

 • A

  Dương xỉ

 • B

  Rêu

 • C

  Hạt trần

 • D

  Hạt kín

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết phần hạt trần

Lời giải chi tiết :

Hạt trần là nhóm thực vật là thực vật bậc cao, có mạch, có hạt, hạt nằm lộ trên noãn

Câu 18 :

Cơ quan sinh dưỡng của hạt trần là:

 • A

  Rễ giả, thân và lá chưa có mạch dẫn

 • B

  Rễ giả , thân và lá có mạch dẫn

 • C

  Rễ thật , thân gỗ, lá kim

 • D

  Rễ giả, thân và lá có mạch dẫn

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cơ quan sinh dưỡng gồm: rễ, thân, lá. Hầu hết các cây hạt trần có lá hình kim

Câu 19 :

Cây thông là cây hạt trần vì:

 • A

  Hạt không có vỏ bên ngoài

 • B

  Hạt không nằm trong quả mà bên ngoài quả

 • C

  Hạt nằm trên các vảy (lá noãn) chưa khép kín của nón cái

 • D

  Cả ba đáp án trên đều đúng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết hạt trần

Lời giải chi tiết :

Cây thông là cây hạt trần vì  hạt nằm trên các vảy (lá noãn) chưa khép kín của nón cái

Câu 20 :

Đại diện của nhóm Hạt kín là:

 • A
  Dương xỉ
 • B
  Cây vạn tuế
 • C
  Rêu tường
 • D
  Cây xương rồng

Đáp án : D

Phương pháp giải :
Xem lí thuyết phần hạt kín
Lời giải chi tiết :

Nhóm Rêu: cây rêu tường

Nhóm Dương xỉ: cây dương xỉ

Nhóm Hạt trần: cây vạn tuế, cây thông

Nhóm Hạt kín: cây đào, cây xương rồng

Câu 21 :

Trong những nhóm cây sau đây, nhóm gồm các cây thuộc ngành Hạt kín là

 • A

  Cây dương xỉ, cây hoa hồng, cây ổi, cây rêu.

 • B

  Cây nhãn, cây hoa li, cây bèo tấm, cây vạn tuế.

 • C

  Cây bưởi, cây táo, cây hồng xiêm, cây lúa.

 • D

  Cây thông, cây rêu, cây lúa, cây rau muống.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nhóm gồm các cây thuộc ngành Hạt kín là cây bưởi, cây táo, cây hồng xiêm, cây lúa.

Câu 22 :

Cơ quan sinh sản của nhóm hạt kín là

 

 • A

  Thân, rễ.

 • B

  Lá, rễ.

 • C

  Hoa.

 • D

  Nón.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cơ quan sinh sản của nhóm hạt kín là hoa

Câu 23 :

Hiện tượng hạt được bao bọc trong quả có ý nghĩa thích nghi như thế nào?

 • A

  Giúp dự trữ các chất dinh dưỡng nuôi hạt khi chúng nảy mầm.

 • B

  Giúp các chất dinh dưỡng dự trữ trong hạt không bị thất thoát ra ngoài.

 • C

  Giúp hạt được bảo vệ tốt hơn, tăng cơ hội duy trì nòi giống.

 • D

  Tất cả các phương án đưa ra.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hiện tượng hạt được bao bọc trong quả có ý nghĩa thích nghi giúp hạt được bảo vệ tốt hơn, tăng cơ hội duy trì nòi giống

Câu 24 :

Nhóm nào đa dạng nhất?

 • A

  Rêu

 • B

  Dưỡng xỉ

 • C

  Hạt trần

 • D

  Hạt kín

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Thực vật Hạt kín đa dạng nhất, chiếm ưu thế khắp các dạng môi trường sống và trở thành nhóm chiếm ưu thế nhất trong giới Thực vật.

Câu 25 :

Trong các nhóm thực vật dưới đây, nhóm nào xuất hiện sau cùng?

 • A

  Rêu.

 • B

  Hạt trần.

 • C

  Hạt kín.

 • D

  Dương xỉ.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trong các nhóm thực vật dưới đây, nhóm hạt kín xuất hiện sau cùng

close