Trắc nghiệm Bài 35. Lực và biểu diễn lực - Khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:

“Khi vật A đẩy hoặc kéo vật B ta nói vật A … lên vật B.”

 • A

  tác dụng lực

 • B

  làm biến dạng

 • C

  tác dụng đẩy

 • D
  tác dụng kéo
Câu 2 :

Hình nào biểu diễn đúng lực trên hình vẽ, biết độ lớn của lực là 3 N.

 • A
 • B
 • C
 • D
Câu 3 :

Các đặc trưng của lực trong hình vẽ sau đây là:

 • A

  Điểm đặt tại vật, phương nằm ngang, chiều từ trái qua phải

 • B

  Điểm đặt tại vật, phương nằm ngang, chiều từ phải qua trái

 • C

  Điểm đặt tại vật, phương xiên tạo với mặt phẳng ngang góc 450, chiều từ dưới lên trên.

 • D
  Điểm đặt tại vật, phương xiên tạo với mặt phẳng ngang góc 450, chiều từ trên xuống dưới
Câu 4 :

Để biểu diễn lực, người ta dùng:

 • A

  một đường thẳng

 • B

  một đoạn thẳng

 • C

  một mũi tên

 • D
  nhiều đoạn thẳng
Câu 5 :

Hình nào biểu diễn đúng lực do búa đóng đinh vào tường với tỉ xích 0,5 cm ứng với 10N?

 • A

  Hình B

 • B

  Hình D

 • C

  Hình A

 • D
  Hình C
Câu 6 :

Hãy chọn câu trả lời đúng. Muốn biểu diễn một véc tơ lực chúng ta cần phải biết các yếu tố:

 • A

  Phương, chiều

 • B

  Điểm đặt, phương, chiều

 • C

  Điểm đặt, phương, độ lớn

 • D

  Điểm đặt, phương, chiều và độ lớn

Câu 7 :

Trên hình vẽ là lực tác dụng lên ba vật theo cùng một tỉ lệ xích như nhau. Trong các sắp xếp theo thứ tự giảm dần của lực sau đây, sắp xếp nào là đúng?

 • A

  \({F_3} > {F_2} > {F_1}\)

 • B

  \({F_2} > {F_3} > {F_1}\)

 • C

  \({F_1} > {F_2} > {F_3}\)

 • D

  Một cách sắp xếp khác

Câu 8 :

Đâu là đặc trưng của lực?

 • A

  Độ lớn của lực

 • B

  Phương và chiều của lực

 • C

  Điểm đặt của lực

 • D
  Cả 3 đặc trưng trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:

“Khi vật A đẩy hoặc kéo vật B ta nói vật A … lên vật B.”

 • A

  tác dụng lực

 • B

  làm biến dạng

 • C

  tác dụng đẩy

 • D
  tác dụng kéo

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Khi vật A đẩy hoặc kéo vật B ta nói vật A tác dụng lực lên vật B.

Câu 2 :

Hình nào biểu diễn đúng lực trên hình vẽ, biết độ lớn của lực là 3 N.

 • A
 • B
 • C
 • D

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Sử dụng lý thuyết biểu diễn lực: Biểu diễn các đặc trưng của lực bằng một mũi tên.

Lời giải chi tiết :

Độ lớn lực kéo là 3N => ta quy ước 1 cm chiều dài mũi tên ứng với 1 N.

Lực kéo khối gỗ (hình vẽ) có:

- Điểm đặt: tại khối gỗ

- Phương nằm ngang, chiều từ phải qua trái.

- Độ lớn: 3 N ứng với độ dài 3 cm.

=> Hình A biểu diễn đúng.

Câu 3 :

Các đặc trưng của lực trong hình vẽ sau đây là:

 • A

  Điểm đặt tại vật, phương nằm ngang, chiều từ trái qua phải

 • B

  Điểm đặt tại vật, phương nằm ngang, chiều từ phải qua trái

 • C

  Điểm đặt tại vật, phương xiên tạo với mặt phẳng ngang góc 450, chiều từ dưới lên trên.

 • D
  Điểm đặt tại vật, phương xiên tạo với mặt phẳng ngang góc 450, chiều từ trên xuống dưới

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Từ hình vẽ, ta thấy, lực có:

- Điểm đặt tại vật

- Phương xiên tạo với mặt phẳng ngang góc 450

- Chiều từ dưới lên trên.

Câu 4 :

Để biểu diễn lực, người ta dùng:

 • A

  một đường thẳng

 • B

  một đoạn thẳng

 • C

  một mũi tên

 • D
  nhiều đoạn thẳng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trong Vật lí,  người ta dùng một mũi tên để biểu diễn các đặc trưng của lực.

Câu 5 :

Hình nào biểu diễn đúng lực do búa đóng đinh vào tường với tỉ xích 0,5 cm ứng với 10N?

 • A

  Hình B

 • B

  Hình D

 • C

  Hình A

 • D
  Hình C

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Lực do búa đóng đinh vào tường có:

- Điểm đặt: tại đinh => A, B sai

- Phương: nằm ngang => A sai

- Chiều: hướng vào tường => D sai

Suy ra: hình C đúng

Câu 6 :

Hãy chọn câu trả lời đúng. Muốn biểu diễn một véc tơ lực chúng ta cần phải biết các yếu tố:

 • A

  Phương, chiều

 • B

  Điểm đặt, phương, chiều

 • C

  Điểm đặt, phương, độ lớn

 • D

  Điểm đặt, phương, chiều và độ lớn

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Lực là một đại lượng vectơ được biểu diễn bằng một mũi tên có:

- Gốc là điểm đặt của lực.

- Phương và chiều là phương và chiều của lực.

- Độ dài biểu diễn cường độ của lực theo một tỉ lệ xích cho trước.

Câu 7 :

Trên hình vẽ là lực tác dụng lên ba vật theo cùng một tỉ lệ xích như nhau. Trong các sắp xếp theo thứ tự giảm dần của lực sau đây, sắp xếp nào là đúng?

 • A

  \({F_3} > {F_2} > {F_1}\)

 • B

  \({F_2} > {F_3} > {F_1}\)

 • C

  \({F_1} > {F_2} > {F_3}\)

 • D

  Một cách sắp xếp khác

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Gọi tỉ lệ xích của biểu diễn lực như hình bằng a

Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}{F_1} = a\\{F_2} = 2{\rm{a}}\\{F_3} = 3{\rm{a}}\end{array} \right.\)

Ta suy ra: \({F_3} = \frac{3}{2}{F_2} = 3{F_1} \to {F_3} > {F_2} > {F_1}\)

Câu 8 :

Đâu là đặc trưng của lực?

 • A

  Độ lớn của lực

 • B

  Phương và chiều của lực

 • C

  Điểm đặt của lực

 • D
  Cả 3 đặc trưng trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Mỗi lực đều có 4 đặc trưng cơ bản là: điểm đặt, phương, chiều và độ lớn.

close