Trắc nghiệm Bài 19. Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào - Khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Đặc điểm chính của cơ thể sinh vật:

 • A
  Cảm ứng
 • B
  Dinh dưỡng
 • C
  Sinh trưởng và sinh sản
 • D
  Tất cả các đáp án trên đều đúng
Câu 2 :

Quá trình cảm ứng của sinh vật là

 • A

  Quá trình tạo ra con non

 • B

  Quá trình cảm nhận và phản ứng với sự thay đổi của môi trường

 • C

  Quá trình cơ thể lớn lên về kích thước

 • D

  Quá trình loại bỏ các chất thải

Câu 3 :

Quá trình sinh vật lấy, biến đổi thức ăn và hấp thụ chất dinh dưỡng gọi là:

 • A

  Tiêu hóa.

 • B

  Hô hấp.

 • C

  Bài tiết.

 • D

  Sinh sản.

Câu 4 :

Sinh vật là những

 • A

  Vật sống

 • B

  Vật không sống

 • C

  Vừa là vật sống, vừa là vật không sống

 • D

  Vật chất

Câu 5 :

Các sinh vật có kích thước khác nhau là do

 • A

  Số lượng tế bào cấu tạo lên cơ thể khác nhau

 • B

  Số lượng tế bào cấu tạo lên cơ thể giống nhau

 • C

  Môi trường sống

 • D

  Thức ăn

Câu 6 :

Cơ thể đơn bào là cơ thể có cấu tạo:

 • A
  Một tế bào
 • B
  Hai tế bào
 • C
  Hàng trăm tế bào
 • D
  Hàng nghìn tế bào
Câu 7 :

Nhận định nào dưới đây không đúng khi nói về sinh vật đơn bào?

 • A

  Cả cơ thể chỉ cấu tạo gồm 1 tế bào.

 • B

  Có thể di chuyển được.

 • C

  Có thể là sinh vật nhân thực hoặc sinh vật nhân sơ.

 • D

  Luôn sống cùng với nhau để hình thành nên tập đoàn.

Câu 8 :

………cơ thể đơn bào có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

 • A

  Không có.

 • B

  Tất cả.

 • C

  Đa số.

 • D

  Một số ít.

Câu 9 : Trong những cơ thể sinh vật dưới đây, đâu là cơ thể đơn bào
 • A
  Con voi

 • B
  Giun đất
 • C
  Cây hoa hồng
 • D
  Vi khuẩn E.coli
Câu 10 :

Đặc điểm cơ thể dưới đây là:

 • A
  Đơn bào, nhân sơ
 • B
  Đơn bào, nhân thực
 • C
  Đa bào, nhân sơ
 • D
  Đa bào, nhân thực
Câu 11 :

Sự giống nhau của trùng biến hình và vi khuẩn là

 • A

  Đều được cấu tạo từ nhiều tế bào

 • B

  Đều được cấu tạo từ hai tế bào.

 • C

  Đều được cấu tạo từ một tế bào.

 • D

  Trùng biến hình thuộc nhóm tế bào nhân thực, còn vi khuẩn thuộc nhóm tế bào nhân sơ.

Câu 12 :

Quan sát hình ảnh trùng roi và trả lời các câu hỏi.

Chức năng của thành phần cấu trúc x là gì?

 • A

  Hô hấp.

 • B

  Chuyển động.

 • C

  Sinh sản.

 • D

  Quang hợp.

Câu 13 : Sinh vật nào sau đây không có cấu tạo cơ thể đa bào?
 • A
  Hoa mai
 • B
  Rong biển
 • C
  San hô
 • D
  Tảo lục
Câu 14 :

Cơ thể đa bào:

 • A

  Cấu tạo từ nhiều tế bào

 • B

  cấu tạo từ 1 tế bào

 • C

  Chủ yếu cấu tạo từ các tế bào nhân sơ

 • D

  Cấu tạo từ 1 tế bào nhân thực

Câu 15 :

Đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở cơ thể đa bào?

 • A

  Có thể sinh sản.

 • B

  Có thể di chuyển.

 • C

  Có thể cảm ứng.

 • D

  Có nhiều tế bào trong cùng 1 cơ thể.

Câu 16 :

Cơ thể thực vật được cấu tạo từ các tế bào

 • A

  Tế bào biểu bì, tế bào mạch dẫn, tế bào cơ

 • B

  Tế bào biểu bì, tế bào thần kinh…

 • C

  Tế bào biểu bì, tế bào mạch dẫn…

 • D

  Tế bào thần kinh, tế bào cơ, tế bào hồng cầu….

Câu 17 :

Cơ thể động vật được cấu tạo từ các tế bào

 • A

  Tế bào biểu bì, tế bào mạch dẫn, tế bào cơ…

 • B

  Tế bào biểu bì, tế bào thần kinh..

 • C

  Tế bào biểu bì, tế bào mạch dẫn…

 • D

  Tế bào thần kinh, tế bào cơ, tế bào hồng cầu….

Câu 18 :

Đặc điểm giống nhau ở cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào là:

 • A
  Đều là vật sống
 • B
  Cấu trúc tế bào gồm những phần chính: màng tế bào, chất tế bào và vật chất di truyền (nhân tế bào hoặc vụng nhân).
 • C
  Đều được cấu tạo từ tế bào
 • D
  Các đáp án trên đều đúng

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đặc điểm chính của cơ thể sinh vật:

 • A
  Cảm ứng
 • B
  Dinh dưỡng
 • C
  Sinh trưởng và sinh sản
 • D
  Tất cả các đáp án trên đều đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :
Xem lại lí thuyết cơ thể sinh vật
Lời giải chi tiết :

Cơ thể chỉ một cá thể sinh vật có khả năng thực hiện các quá trình sống cơ bản: cảm ứng, dinh dưỡng, sinh trưởng và sinh sản,chết ..

Câu 2 :

Quá trình cảm ứng của sinh vật là

 • A

  Quá trình tạo ra con non

 • B

  Quá trình cảm nhận và phản ứng với sự thay đổi của môi trường

 • C

  Quá trình cơ thể lớn lên về kích thước

 • D

  Quá trình loại bỏ các chất thải

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại lí thuyết cơ thể sinh vật

Lời giải chi tiết :

Quá trình cảm ứng của sinh vật là quá trình cảm nhận và phản ứng với sự thay đổi của môi trường

Câu 3 :

Quá trình sinh vật lấy, biến đổi thức ăn và hấp thụ chất dinh dưỡng gọi là:

 • A

  Tiêu hóa.

 • B

  Hô hấp.

 • C

  Bài tiết.

 • D

  Sinh sản.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết cơ thể sinh vật

Lời giải chi tiết :

Quá trình sinh vật lấy, biến đổi thức ăn và hấp thụ chất dinh dưỡng gọi là tiêu hóa

Câu 4 :

Sinh vật là những

 • A

  Vật sống

 • B

  Vật không sống

 • C

  Vừa là vật sống, vừa là vật không sống

 • D

  Vật chất

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại lí thuyết cơ thể sinh vật

Lời giải chi tiết :

Sinh vật là những vật sống có khả năng thực hiện các quá trình sống cơ bản: cảm ứng, dinh dưỡng, sinh trưởng và sinh sản..

Câu 5 :

Các sinh vật có kích thước khác nhau là do

 • A

  Số lượng tế bào cấu tạo lên cơ thể khác nhau

 • B

  Số lượng tế bào cấu tạo lên cơ thể giống nhau

 • C

  Môi trường sống

 • D

  Thức ăn

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại lí thuyết cơ thể sinh vật

Lời giải chi tiết :

Các sinh vật có kích thước khác nhau là do số lượng tế bào cấu tạo lên cơ thể khác nhau

Câu 6 :

Cơ thể đơn bào là cơ thể có cấu tạo:

 • A
  Một tế bào
 • B
  Hai tế bào
 • C
  Hàng trăm tế bào
 • D
  Hàng nghìn tế bào

Đáp án : A

Phương pháp giải :
Xem lại lí thuyết cơ thể đơn bào
Lời giải chi tiết :

Cơ thể đơn bào là cơ thể đuợc cấu tạo từ 1 tế bào. Tế bào đó thực hiện được chức năng của một cơ thể sống.

Các đáp án còn lại là ở cơ thể đa bào

Câu 7 :

Nhận định nào dưới đây không đúng khi nói về sinh vật đơn bào?

 • A

  Cả cơ thể chỉ cấu tạo gồm 1 tế bào.

 • B

  Có thể di chuyển được.

 • C

  Có thể là sinh vật nhân thực hoặc sinh vật nhân sơ.

 • D

  Luôn sống cùng với nhau để hình thành nên tập đoàn.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết cơ thể đơn bào

Lời giải chi tiết :

Chỉ có một số loài sống cùng nhau để hình thành nên tập đoàn, ví dụ trùng roi

Câu 8 :

………cơ thể đơn bào có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

 • A

  Không có.

 • B

  Tất cả.

 • C

  Đa số.

 • D

  Một số ít.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết cơ thể đơn bào

Lời giải chi tiết :

Một số cơ thể đơn bào có kích thước lớn như tảo có thể nhìn thấy bằng mắt thường

Câu 9 : Trong những cơ thể sinh vật dưới đây, đâu là cơ thể đơn bào
 • A
  Con voi

 • B
  Giun đất
 • C
  Cây hoa hồng
 • D
  Vi khuẩn E.coli

Đáp án : D

Phương pháp giải :
Xem lại phần lí thuyết cơ thể đơn bào và đa bào
Lời giải chi tiết :

Đáp án A,B,C đều là cơ thể đa bào (thực vật và động vật)

Đáp án D là vi khuẩn, hầu hết vi khuẩn đều là cơ thể đơn bào

Câu 10 :

Đặc điểm cơ thể dưới đây là:

 • A
  Đơn bào, nhân sơ
 • B
  Đơn bào, nhân thực
 • C
  Đa bào, nhân sơ
 • D
  Đa bào, nhân thực

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tảo bong bóng Valonia ventricosa, một trong những sinh vật đơn bào, nhân thực to nhất với đường kính hơn 1 cm

Câu 11 :

Sự giống nhau của trùng biến hình và vi khuẩn là

 • A

  Đều được cấu tạo từ nhiều tế bào

 • B

  Đều được cấu tạo từ hai tế bào.

 • C

  Đều được cấu tạo từ một tế bào.

 • D

  Trùng biến hình thuộc nhóm tế bào nhân thực, còn vi khuẩn thuộc nhóm tế bào nhân sơ.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Giống nhau: đều được cấu tạo từ một tế bào.

Câu 12 :

Quan sát hình ảnh trùng roi và trả lời các câu hỏi.

Chức năng của thành phần cấu trúc x là gì?

 • A

  Hô hấp.

 • B

  Chuyển động.

 • C

  Sinh sản.

 • D

  Quang hợp.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại lí thuyết cơ thể đơn bào

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc x là lục lạp có chức năng quang hợp

Câu 13 : Sinh vật nào sau đây không có cấu tạo cơ thể đa bào?
 • A
  Hoa mai
 • B
  Rong biển
 • C
  San hô
 • D
  Tảo lục

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lí thuyêt xem phần lí thuyết cơ thể đơn bào và đa bào

Lời giải chi tiết :

Tảo lục có cấu tạo cơ thể đơn bào

Các đáp án khác đều có cấu tạo cơ thể đa bào

Câu 14 :

Cơ thể đa bào:

 • A

  Cấu tạo từ nhiều tế bào

 • B

  cấu tạo từ 1 tế bào

 • C

  Chủ yếu cấu tạo từ các tế bào nhân sơ

 • D

  Cấu tạo từ 1 tế bào nhân thực

Đáp án : A

Phương pháp giải :

xem lí thuyêt xem phần lí thuyết cơ thể đa bào

Lời giải chi tiết :

Cơ thể đa bào được cấu tạo từ nhiều tế bào

Câu 15 :

Đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở cơ thể đa bào?

 • A

  Có thể sinh sản.

 • B

  Có thể di chuyển.

 • C

  Có thể cảm ứng.

 • D

  Có nhiều tế bào trong cùng 1 cơ thể.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết cơ thể đa bào

Lời giải chi tiết :

Cơ thể đa bào có nhiều tế bào trong cùng 1 cơ thể.

 

Câu 16 :

Cơ thể thực vật được cấu tạo từ các tế bào

 • A

  Tế bào biểu bì, tế bào mạch dẫn, tế bào cơ

 • B

  Tế bào biểu bì, tế bào thần kinh…

 • C

  Tế bào biểu bì, tế bào mạch dẫn…

 • D

  Tế bào thần kinh, tế bào cơ, tế bào hồng cầu….

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lí thuyêt xem phần lí thuyết đa bào

Lời giải chi tiết :

Cơ thể thực vật được cấu tạo từ các tế bào: tế bào biểu bì, tế bào mạch dẫn….

Câu 17 :

Cơ thể động vật được cấu tạo từ các tế bào

 • A

  Tế bào biểu bì, tế bào mạch dẫn, tế bào cơ…

 • B

  Tế bào biểu bì, tế bào thần kinh..

 • C

  Tế bào biểu bì, tế bào mạch dẫn…

 • D

  Tế bào thần kinh, tế bào cơ, tế bào hồng cầu….

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lí thuyêt xem phần lí thuyết đa bào

Lời giải chi tiết :

Cơ thể động vật được cấu tạo từ các tế bào tế bào thần kinh, tế bào cơ, tế bào hồng cầu….

Câu 18 :

Đặc điểm giống nhau ở cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào là:

 • A
  Đều là vật sống
 • B
  Cấu trúc tế bào gồm những phần chính: màng tế bào, chất tế bào và vật chất di truyền (nhân tế bào hoặc vụng nhân).
 • C
  Đều được cấu tạo từ tế bào
 • D
  Các đáp án trên đều đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :
Xem lại lý thuyết cơ thể đơn bào và đa bào
Lời giải chi tiết :

Điểm giống nhau giữa cơ thể đơn bào và đa bào:

 - Đều là vật sống,

 - Đơn vị cấu tạo nên cơ thể đều là tế bào gồm ba thành phần chính: mảng tế bào, chất tế bào và vật chất di truyền (nhân tế bào hoặc vụng nhân).

close