Trắc nghiệm Bài 3. Giới thiệu một số dụng cụ đo trong phòng thực hành - Khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Đâu không phải dụng cụ đo chiều dài

 • A

  Thước cuộn

 • B

  Thước dây

 • C

  Nhiệt kế

 • D

  Thước kẻ

Câu 2 :

Đâu là dụng cụ dùng để đo chiều dài

 • A

  Nhiệt kế

 • B

  Thước cuộn

 • C

  Đồng hồ bấm giây

 • D

  Lực kế

Câu 3 :

Đâu là dụng cụ dùng để đo nhiệt độ

 • A

  Thước dây

 • B

  Nhiệt kế

 • C

  Thước cuộn

 • D

  Đồng hồ bấm giây

Câu 4 :

Đâu là dụng cụ đùng để đo khối lượng

 • A

  Cân điện tử

 • B

  Đồng hồ bấm giây

 • C

  Lực kế

 • D

  Nhiệt kế

Câu 5 :

Dụng cụ dùng để đo lực là:

 • A

  Cân điện tử

 • B

  Đồng hồ bấm giây

 • C

  Lực kế

 • D

  Nhiệt kế

Câu 6 :

Dụng cụ dùng để đo thể tích chất lỏng là

 • A

  Cân điện tử

 • B

  Đồng hồ bấm giây

 • C

  Ống chia độ

 • D

  Nhiệt kế

Câu 7 :

Khi đo nhiệt độ cơ thể người, người ta dùng:

 • A

  Nhiệt kế y tế

 • B

  Nhiệt kế rượu

 • C

  Nhiệt kế điện tử

 • D

  Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 8 :

Khi đo thể tích chất lỏng rất nhỏ, người ta thường dùng

 • A

  Cốc đong

 • B

  Ống đong

 • C

  Ống pipet

 • D

  Ống hút nhỏ giọt

Câu 9 :

Điều gì xảy ra khi đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ, đặt bình chia độ không thẳng đứng

 • A

  Không ảnh hưởng đến kết quả đo

 • B

  Đọc sai kết quả đo

 • C

  Không nhìn thấy lượng chất lỏng trong bình

 • D

  Cả ba trường hợp đều có thể xảy ra

Câu 10 :

Đây là dụng cụ đo nào:

 • A

  Cốc đong

 • B

  Ống đong

 • C

  Ống pipet

 • D

  Ống hút nhỏ giọt

Câu 11 :

Ống chia độ (ống đong) được dùng để:

 • A

  Được dùng để đo thể tích chất lỏng không lớn.

 • B

  Đo thể tích chất lỏng hay dung dịch với lượng lớn hơn ống chia độ.

 • C

  Dùng để vận chuyển một thể tích chất lỏng, đây là dụng cụ thông dụng trong phòng thí nghiệm hóa học, sinh học, y học.

 • D

  Dùng để đo trọng lượng hoặc tính toán khối lượng của vật

Câu 12 :

Đâu là cách đặt mắt quan sát đúng khi sử dụng thước ?

 • A

  Cách a,

 • B

  Cách b,

 • C

  Cách c,

 • D

  Cả ba cách đều đúng

Câu 13 :

Kí hiệu GHĐ trên dụng cụ đo nghĩa là:

 • A

  Hiệu giá trị lớn nhất ghi trên vạch chia

 • B

  Giá trị nhỏ nhất ghi trên vạch chia

 • C

  Giá trị đo ghi trên vạch chia

 • D

  Giá tri lớn nhất ghi trên vạch chia

Câu 14 :

Để đo thể tích chất lỏng bằng cốc chia độ, ta cần thực hiện theo bao nhiêu bước

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Câu 15 :

ĐCNN là kí hiệu của cụm từ

 • A

  Độ chia lớn nhất

 • B

  Độ chia nhỏ nhất

 • C

  Giớn hạn đo

 • D

  Cả ba đáp án trên đều sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đâu không phải dụng cụ đo chiều dài

 • A

  Thước cuộn

 • B

  Thước dây

 • C

  Nhiệt kế

 • D

  Thước kẻ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thước dây, thước cuộn, thước kẻ đều là những dụng cụ đo độ dài

Nhiệt kế là dụng cụ đo nhiệt độ

Câu 2 :

Đâu là dụng cụ dùng để đo chiều dài

 • A

  Nhiệt kế

 • B

  Thước cuộn

 • C

  Đồng hồ bấm giây

 • D

  Lực kế

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết giới thiệu một số dụng cụ đo

Lời giải chi tiết :

Dụng cụ dùng để đo chiều dài là thước cuộn

Câu 3 :

Đâu là dụng cụ dùng để đo nhiệt độ

 • A

  Thước dây

 • B

  Nhiệt kế

 • C

  Thước cuộn

 • D

  Đồng hồ bấm giây

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết giới thiệu một số dụng cụ đo

Lời giải chi tiết :

Dụng cụ dùng để đo nhiệt độ là nhiệt kế

Câu 4 :

Đâu là dụng cụ đùng để đo khối lượng

 • A

  Cân điện tử

 • B

  Đồng hồ bấm giây

 • C

  Lực kế

 • D

  Nhiệt kế

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết giới thiệu một số dụng cụ đo

Lời giải chi tiết :

Dụng cụ dùng để đo khối lượng là cân điện tử

Câu 5 :

Dụng cụ dùng để đo lực là:

 • A

  Cân điện tử

 • B

  Đồng hồ bấm giây

 • C

  Lực kế

 • D

  Nhiệt kế

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết giới thiệu một số dụng cụ đo

Lời giải chi tiết :

Dụng cụ dùng để đo lực là lực kế

Câu 6 :

Dụng cụ dùng để đo thể tích chất lỏng là

 • A

  Cân điện tử

 • B

  Đồng hồ bấm giây

 • C

  Ống chia độ

 • D

  Nhiệt kế

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Dụng cụ dùng để đo thể tích chất lỏng là ống chia độ

Câu 7 :

Khi đo nhiệt độ cơ thể người, người ta dùng:

 • A

  Nhiệt kế y tế

 • B

  Nhiệt kế rượu

 • C

  Nhiệt kế điện tử

 • D

  Cả ba đáp án trên đều đúng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Khi đo nhiệt độ cơ thể người, người ta dùng nhiệt kế y tế

Nhiệt kế rượu: đo nhiệt độ rượu

Nhiệt kế điện tử: Đo nhiệt độ nước hoặc một số dung môi khác

Câu 8 :

Khi đo thể tích chất lỏng rất nhỏ, người ta thường dùng

 • A

  Cốc đong

 • B

  Ống đong

 • C

  Ống pipet

 • D

  Ống hút nhỏ giọt

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Khi đo thể tích chất lỏng rất nhỏ, người ta thường dùng pipet 

Câu 9 :

Điều gì xảy ra khi đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ, đặt bình chia độ không thẳng đứng

 • A

  Không ảnh hưởng đến kết quả đo

 • B

  Đọc sai kết quả đo

 • C

  Không nhìn thấy lượng chất lỏng trong bình

 • D

  Cả ba trường hợp đều có thể xảy ra

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Khi đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ, đặt bình chia độ không thẳng đứng dẫn đến việc đọc sai kết quả

Câu 10 :

Đây là dụng cụ đo nào:

 • A

  Cốc đong

 • B

  Ống đong

 • C

  Ống pipet

 • D

  Ống hút nhỏ giọt

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Dụng cụ trên là ống đong

Câu 11 :

Ống chia độ (ống đong) được dùng để:

 • A

  Được dùng để đo thể tích chất lỏng không lớn.

 • B

  Đo thể tích chất lỏng hay dung dịch với lượng lớn hơn ống chia độ.

 • C

  Dùng để vận chuyển một thể tích chất lỏng, đây là dụng cụ thông dụng trong phòng thí nghiệm hóa học, sinh học, y học.

 • D

  Dùng để đo trọng lượng hoặc tính toán khối lượng của vật

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Đáp án B  là cốc đong

Đáp án C là pipeet

Đáp án D là cân điện tử

Câu 12 :

Đâu là cách đặt mắt quan sát đúng khi sử dụng thước ?

 • A

  Cách a,

 • B

  Cách b,

 • C

  Cách c,

 • D

  Cả ba cách đều đúng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

 Cách b là cách đúng khi sử dụng thước đo,  nhìn thẳng

Câu 13 :

Kí hiệu GHĐ trên dụng cụ đo nghĩa là:

 • A

  Hiệu giá trị lớn nhất ghi trên vạch chia

 • B

  Giá trị nhỏ nhất ghi trên vạch chia

 • C

  Giá trị đo ghi trên vạch chia

 • D

  Giá tri lớn nhất ghi trên vạch chia

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

GHĐ là Giá tri lớn nhất ghi trên vạch chia

Câu 14 :

Để đo thể tích chất lỏng bằng cốc chia độ, ta cần thực hiện theo bao nhiêu bước

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Để đo thể tích chất lỏng bằng cốc chia độ, ta cần thực hiện theo 5 bước:

 • Ước lượng thể tích chất lỏng cần đo
 • Chọc cốc chia độ có GHĐ phù hợp
 • Đặt cốc thẳng đứng, cho chất lỏng vào bình
 • Đặt mắt nhìn ngang với độ cao mức chất lỏng
 • Đọc và ghi kết quả
Câu 15 :

ĐCNN là kí hiệu của cụm từ

 • A

  Độ chia lớn nhất

 • B

  Độ chia nhỏ nhất

 • C

  Giớn hạn đo

 • D

  Cả ba đáp án trên đều sai

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

ĐCNN là độ chia nhỏ nhất

close