Trắc nghiệm Bài 30. Các dạng năng lượng - Khoa học tự nhiên 6 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Dạng năng lượng được sinh ra do chuyển động của vật mà có là:

 • A
  Động năng
 • B
  Thế năng
 • C
  Nhiệt năng
 • D
  Quang năng
Câu 2 :

Dạng  năng lượng có liên quan đến hoạt động được mô tả trong hình sau:

 • A

  Thế năng trọng trường

 • B

  Thế năng đàn hồi

 • C

  Nhiệt năng

 • D

  Quang năng

Câu 3 :

Khi bắn cung, mũi tên nhận được năng lượng và bay đi. Mũi tên có năng lượng ở dạng nào? Chọn đáp án chính xác nhất.

 • A

  Thế năng

 • B

  Động năng

 • C

  Cơ năng

 • D

  Nhiệt năng

Câu 4 :

Chọn đáp án sai?

 • A

  Một số quá trình biến đổi tự nhiên không nhất thiết phải cần tới năng lượng.

 • B

  Đơn vị của năng lượng trong hệ SI là jun (J).

 • C

  Năng lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực.

 • D
  Năng lượng từ gió truyền lực lên diều, nâng diều bay cao. Gió càng mạnh, lực nâng diều lên càng cao.
Câu 5 :

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:

“Khi năng lượng … thì lực tác dụng có thể …”.

 • A

  càng nhiều, càng yếu

 • B

  càng ít, càng mạnh

 • C

  càng nhiều, càng mạnh

 • D
  tăng, giảm
Câu 6 : Dạng năng lượng nào cần thiết để nước đá tan thành nước?
 • A

  Năng lượng ánh sáng

 • B

  Năng lượng âm thanh

 • C

  Năng lượng hóa học

 • D
  Năng lượng nhiệt
Câu 7 :

Ghép tên dạng năng lượng ở cột A phù hợp với phần mô tả ở cột B.

 • A

  1e, 2g, 3h, 4d, 5a, 6c, 7b

 • B

  1e, 2g, 3h, 4d, 5c, 6a, 7b

 • C

  1e, 2h, 3g, 4d, 5a, 6c, 7b

 • D

  1b, 2a, 3h, 4d, 5g, 6c, 7e

Câu 8 :

Dạng năng lượng được dự trữ trong que diêm, pháo hoa là:

 • A

  nhiệt năng

 • B

  quang năng

 • C

  hóa năng

 • D

  cơ năng

Câu 9 :

Những dạng năng lượng nào xuất hiện trong quá trình một khúc gỗ trượt có ma sát từ trên mặt phẳng nghiêng xuống?

 • A

  Nhiệt năng, động năng và thế năng

 • B

  Chỉ có nhiệt năng và động năng

 • C

  Chỉ có động năng và thế năng

 • D

  Chỉ có động năng

Câu 10 :

Quan sát thí nghiệm trong vẽ, sau khi buông vật 1, nó chuyển động xuống phía dưới và va chạm với vật 2, đẩy vật 2 chuyển động. Chọn đáp án sai?

 • A

  Năng lượng ban đầu của vật 1 trong trường hợp a lớn hơn trong trường hợp b

 • B

  Lực do vật 1 tác dụng lên vật 2 khi va chạm trong trường hợp a lớn hơn trong trường hợp b

 • C

  Năng lượng ban đầu của vật 1 trong hai trường hợp bằng nhau

 • D

  Cả A và B đều đúng.

Câu 11 :

Trong xây dựng, người ta dùng búa máy để đóng các cọc bê tông. Một búa máy có khối lượng M được thả rơi từ độ cao H xuống và đóng vào một cọc bê tông có khối lượng m trên mặt đất làm cọc lún sâu vào trong đất một đoạn h. Hãy nêu sự phụ thuộc của h vào H để thấy được năng lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực.

 • A

  H càng lớn thì h càng nhỏ

 • B

  H càng lớn thì h càng lớn

 • C

  H càng nhỏ thì h càng lớn

 • D

  Cả A và C đều đúng.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Dạng năng lượng được sinh ra do chuyển động của vật mà có là:

 • A
  Động năng
 • B
  Thế năng
 • C
  Nhiệt năng
 • D
  Quang năng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Mọi vật chuyển động đều có động năng như: cánh quạt đang quay, ô tô di chuyển trên đường, quả bóng lăn, …

Câu 2 :

Dạng  năng lượng có liên quan đến hoạt động được mô tả trong hình sau:

 • A

  Thế năng trọng trường

 • B

  Thế năng đàn hồi

 • C

  Nhiệt năng

 • D

  Quang năng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Dạng năng lượng có liên quan đến hoạt động được mô tả ở hình là thế năng đàn hồi.

Câu 3 :

Khi bắn cung, mũi tên nhận được năng lượng và bay đi. Mũi tên có năng lượng ở dạng nào? Chọn đáp án chính xác nhất.

 • A

  Thế năng

 • B

  Động năng

 • C

  Cơ năng

 • D

  Nhiệt năng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Sử dụng lý thuyết các dạng năng lượng.

Cơ năng gồm động năng và thế năng.

Lời giải chi tiết :

Khi bắn cung, mũi tên nhận được năng lượng và bay đi. Mũi tên có năng lượng ở dạng cơ năng vì nó chuyển động và ở trên cao so với mặt đất.

Câu 4 :

Chọn đáp án sai?

 • A

  Một số quá trình biến đổi tự nhiên không nhất thiết phải cần tới năng lượng.

 • B

  Đơn vị của năng lượng trong hệ SI là jun (J).

 • C

  Năng lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực.

 • D
  Năng lượng từ gió truyền lực lên diều, nâng diều bay cao. Gió càng mạnh, lực nâng diều lên càng cao.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

- Mọi quá trình biến đổi trong tự nhiên đều cần tới năng lượng => A sai.

- Đơn vị của năng lượng là jun (J) => đúng

- Năng lượng là đại lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực. => đúng

- Năng lượng từ gió truyền lực lên diều, nâng diều bay cao. Gió càng mạnh, lực nâng diều lên càng cao. => đúng

Câu 5 :

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:

“Khi năng lượng … thì lực tác dụng có thể …”.

 • A

  càng nhiều, càng yếu

 • B

  càng ít, càng mạnh

 • C

  càng nhiều, càng mạnh

 • D
  tăng, giảm

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :
Khi năng lượng càng nhiều thì lực tác dụng có thể càng mạnh”.
Câu 6 : Dạng năng lượng nào cần thiết để nước đá tan thành nước?
 • A

  Năng lượng ánh sáng

 • B

  Năng lượng âm thanh

 • C

  Năng lượng hóa học

 • D
  Năng lượng nhiệt

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nước đóng đá ở nhiệt độ 00C, nhiệt độ tăng dần thì đá sẽ tan ra. Vậy năng lượng nhiệt cần thiết để nước đá tan thành nước.

Câu 7 :

Ghép tên dạng năng lượng ở cột A phù hợp với phần mô tả ở cột B.

 • A

  1e, 2g, 3h, 4d, 5a, 6c, 7b

 • B

  1e, 2g, 3h, 4d, 5c, 6a, 7b

 • C

  1e, 2h, 3g, 4d, 5a, 6c, 7b

 • D

  1b, 2a, 3h, 4d, 5g, 6c, 7e

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

1e, 2g, 3h, 4d, 5a, 6c, 7b

Câu 8 :

Dạng năng lượng được dự trữ trong que diêm, pháo hoa là:

 • A

  nhiệt năng

 • B

  quang năng

 • C

  hóa năng

 • D

  cơ năng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Dạng năng lượng được dự trữ trong que diêm, pháo hoa là hóa năng.

Câu 9 :

Những dạng năng lượng nào xuất hiện trong quá trình một khúc gỗ trượt có ma sát từ trên mặt phẳng nghiêng xuống?

 • A

  Nhiệt năng, động năng và thế năng

 • B

  Chỉ có nhiệt năng và động năng

 • C

  Chỉ có động năng và thế năng

 • D

  Chỉ có động năng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

- Tấm gỗ trên mặt phẳng nghiêng, tức là nó ở một độ cao so với mặt đất => có thế năng.

- Khúc gỗ trượt có ma sát từ trên mặt phẳng nghiêng xuống nên có động năng.

- Do trượt có ma sát nên có nhiệt năng xuất hiện.

Vậy những dạng năng lượng xuất hiện trong quá trình một khúc gỗ trượt có ma sát từ trên mặt phẳng nghiêng xuống gồm: thế năng, động năng, nhiệt năng.

Câu 10 :

Quan sát thí nghiệm trong vẽ, sau khi buông vật 1, nó chuyển động xuống phía dưới và va chạm với vật 2, đẩy vật 2 chuyển động. Chọn đáp án sai?

 • A

  Năng lượng ban đầu của vật 1 trong trường hợp a lớn hơn trong trường hợp b

 • B

  Lực do vật 1 tác dụng lên vật 2 khi va chạm trong trường hợp a lớn hơn trong trường hợp b

 • C

  Năng lượng ban đầu của vật 1 trong hai trường hợp bằng nhau

 • D

  Cả A và B đều đúng.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

- Năng lượng ban đầu của vật 1 trong trường hợp a lớn hơn vì nó ở độ cao lớn hơn. Năng lượng của nó ở dạng thế năng => A đúng

- Lực do vật 1 tác dụng lên vật 2 khi va chạm trong trường hợp a lớn hơn, thể hiện quãng đường đi được sau va chạm tới lúc dừng lớn hơn => B đúng.

Câu 11 :

Trong xây dựng, người ta dùng búa máy để đóng các cọc bê tông. Một búa máy có khối lượng M được thả rơi từ độ cao H xuống và đóng vào một cọc bê tông có khối lượng m trên mặt đất làm cọc lún sâu vào trong đất một đoạn h. Hãy nêu sự phụ thuộc của h vào H để thấy được năng lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực.

 • A

  H càng lớn thì h càng nhỏ

 • B

  H càng lớn thì h càng lớn

 • C

  H càng nhỏ thì h càng lớn

 • D

  Cả A và C đều đúng.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

H càng lớn thì h càng lớn. Khi tăng H thì năng lượng của búa máy tăng lên dẫn đến khi đóng cọc thì nó tác dụng lực lên cọc lớn hơn làm cho cọc lún sâu hơn vào trong đất.

close