Trắc nghiệm Bài 2: Một số dụng cụ đo trong phòng thực hành - Khoa học tự nhiên 6 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Đâu không phải dụng cụ đo chiều dài

 • A

  Thước cuộn

 • B

  Thước dây

 • C

  Nhiệt kế

 • D

  Thước kẻ

Câu 2 :

Đâu là dụng cụ dùng để đo chiều dài

 • A

  Nhiệt kế

 • B

  Thước cuộn

 • C

  Đồng hồ bấm giây

 • D

  Lực kế

Câu 3 :

Đâu là dụng cụ dùng để đo nhiệt độ

 • A

  Thước dây

 • B

  Nhiệt kế

 • C

  Thước cuộn

 • D

  Đồng hồ bấm giây

Câu 4 :

Đâu là dụng cụ đùng để đo khối lượng

 • A

  Cân điện tử

 • B

  Đồng hồ bấm giây

 • C

  Lực kế

 • D

  Nhiệt kế

Câu 5 :

Dụng cụ dùng để đo lực là:

 • A

  Cân điện tử

 • B

  Đồng hồ bấm giây

 • C

  Lực kế

 • D

  Nhiệt kế

Câu 6 :

Dụng cụ dùng để đo thể tích chất lỏng là

 • A

  Cân điện tử

 • B

  Đồng hồ bấm giây

 • C

  Ống chia độ

 • D

  Nhiệt kế

Câu 7 :

Dụng cụ nào không được sử dụng để đo thể tích chất lỏng

 • A

  Ống chia độ

 • B

  Cốc chia độ

 • C

  Nhiệt kế

 • D

  Pipette

Câu 8 :

Khi cân một lượng chất rất nhỏ,cần sự chính xác cao, người ta sử dụng

 • A

  Cân điện tử

 • B

  Cân đồng hồ

 • C

  Lực kế

 • D

  Nhiệt kế

Câu 9 :

Điều gì xảy ra khi đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ, đặt bình chia độ không thẳng đứng

 • A

  Không ảnh hưởng đến kết quả đo

 • B

  Đọc sai kết quả đo

 • C

  Không nhìn thấy lượng chất lỏng trong bình

 • D

  Cả ba trường hợp đều có thể xảy ra

Câu 10 :

Công dụng của cân điện tử là:

 • A

  Đo thể tích chất lỏng hay dung dịch với lượng lớn hơn ống chia độ.

 • B

  Dùng để đo trọng lượng hoặc tính toán khối lượng của vật, độ đo chính xác hơn cân đồng hồ

 • C

  Được dùng để đo thể tích chất lỏng không lớn

 • D

  Dùng để vận chuyển một thể tích chất lỏng, đây là dụng cụ thông dụng trong phòng thí nghiệm hóa học, sinh học, y học.

Câu 11 :

Công dụng cụ thể của pipette là:

Pipet thủy tinh từ 1 - 10ml dài 20cm - ống hút dung dịch có chia vạch | Shopee Việt Nam

 • A

  Đo thể tích chất lỏng hay dung dịch với lượng lớn hơn ống chia độ.

 • B

  Dùng để đo trọng lượng hoặc tính toán khối lượng của vật, độ đo chính xác hơn cân đồng hồ

 • C

  Được dùng để đo thể tích chất lỏng không lớn

 • D

  Dùng để vận chuyển một thể tích chất lỏng, đây là dụng cụ thông dụng trong phòng thí nghiệm hóa học, sinh học, y học.

Câu 12 :

Kí hiệu GHĐ trên dụng cụ đo nghĩa là:

 • A

  Hiệu giá trị lớn nhất ghi trên vạch chia

 • B

  Giá trị nhỏ nhất ghi trên vạch chia

 • C

  Giá trị đo ghi trên vạch chia

 • D

  Giá tri lớn nhất ghi trên vạch chia

Câu 13 :

ĐCNN là kí hiệu của cụm từ

 • A

  Độ chia lớn nhất

 • B

  Độ chia nhỏ nhất

 • C

  Giớn hạn đo

 • D

  Cả ba đáp án trên đều sai

Câu 14 :

Để đo thể tích viên đá, người ta dùng

 • A

  Cân điện tử

 • B

  Cân đồng hồ

 • C

  Cốc đong

 • D

  Thước dây

Câu 15 :

Đây là dụng cụ nào:

 • A

  Cân điện tử

 • B

  Cân đồng hồ

 • C

  Cốc đong

 • D

  Thước dây

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đâu không phải dụng cụ đo chiều dài

 • A

  Thước cuộn

 • B

  Thước dây

 • C

  Nhiệt kế

 • D

  Thước kẻ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thước dây, thước cuộn, thước kẻ đều là những dụng cụ đo độ dài

Nhiệt kế là dụng cụ đo nhiệt độ

Câu 2 :

Đâu là dụng cụ dùng để đo chiều dài

 • A

  Nhiệt kế

 • B

  Thước cuộn

 • C

  Đồng hồ bấm giây

 • D

  Lực kế

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết giới thiệu một số dụng cụ đo

Lời giải chi tiết :

Dụng cụ dùng để đo chiều dài là thước cuộn

Câu 3 :

Đâu là dụng cụ dùng để đo nhiệt độ

 • A

  Thước dây

 • B

  Nhiệt kế

 • C

  Thước cuộn

 • D

  Đồng hồ bấm giây

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết giới thiệu một số dụng cụ đo

Lời giải chi tiết :

Dụng cụ dùng để đo nhiệt độ là nhiệt kế

Câu 4 :

Đâu là dụng cụ đùng để đo khối lượng

 • A

  Cân điện tử

 • B

  Đồng hồ bấm giây

 • C

  Lực kế

 • D

  Nhiệt kế

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết giới thiệu một số dụng cụ đo

Lời giải chi tiết :

Dụng cụ dùng để đo khối lượng là cân điện tử

Câu 5 :

Dụng cụ dùng để đo lực là:

 • A

  Cân điện tử

 • B

  Đồng hồ bấm giây

 • C

  Lực kế

 • D

  Nhiệt kế

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết giới thiệu một số dụng cụ đo

Lời giải chi tiết :

Dụng cụ dùng để đo lực là lực kế

Câu 6 :

Dụng cụ dùng để đo thể tích chất lỏng là

 • A

  Cân điện tử

 • B

  Đồng hồ bấm giây

 • C

  Ống chia độ

 • D

  Nhiệt kế

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Dụng cụ dùng để đo thể tích chất lỏng là ống chia độ

Câu 7 :

Dụng cụ nào không được sử dụng để đo thể tích chất lỏng

 • A

  Ống chia độ

 • B

  Cốc chia độ

 • C

  Nhiệt kế

 • D

  Pipette

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Dụng cụ không để đo thể tích chât lỏng là nhiệt kế

Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ

Câu 8 :

Khi cân một lượng chất rất nhỏ,cần sự chính xác cao, người ta sử dụng

 • A

  Cân điện tử

 • B

  Cân đồng hồ

 • C

  Lực kế

 • D

  Nhiệt kế

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Cân điện tử dùng để đo trọng lượng hoặc tính toán khối lượng của vật, độ đo chính xác hơn cân đồng hồ

Câu 9 :

Điều gì xảy ra khi đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ, đặt bình chia độ không thẳng đứng

 • A

  Không ảnh hưởng đến kết quả đo

 • B

  Đọc sai kết quả đo

 • C

  Không nhìn thấy lượng chất lỏng trong bình

 • D

  Cả ba trường hợp đều có thể xảy ra

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Khi đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ, đặt bình chia độ không thẳng đứng dẫn đến việc đọc sai kết quả

Câu 10 :

Công dụng của cân điện tử là:

 • A

  Đo thể tích chất lỏng hay dung dịch với lượng lớn hơn ống chia độ.

 • B

  Dùng để đo trọng lượng hoặc tính toán khối lượng của vật, độ đo chính xác hơn cân đồng hồ

 • C

  Được dùng để đo thể tích chất lỏng không lớn

 • D

  Dùng để vận chuyển một thể tích chất lỏng, đây là dụng cụ thông dụng trong phòng thí nghiệm hóa học, sinh học, y học.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Cân điện tử dùng để đo trọng lượng hoặc tính toán khối lượng của vật, độ đo chính xác hơn cân đồng hồ

Câu 11 :

Công dụng cụ thể của pipette là:

Pipet thủy tinh từ 1 - 10ml dài 20cm - ống hút dung dịch có chia vạch | Shopee Việt Nam

 • A

  Đo thể tích chất lỏng hay dung dịch với lượng lớn hơn ống chia độ.

 • B

  Dùng để đo trọng lượng hoặc tính toán khối lượng của vật, độ đo chính xác hơn cân đồng hồ

 • C

  Được dùng để đo thể tích chất lỏng không lớn

 • D

  Dùng để vận chuyển một thể tích chất lỏng, đây là dụng cụ thông dụng trong phòng thí nghiệm hóa học, sinh học, y học.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Pipette dùng để vận chuyển một thể tích chất lỏng, đây là dụng cụ thông dụng trong phòng thí nghiệm hóa học, sinh học, y học.

Câu 12 :

Kí hiệu GHĐ trên dụng cụ đo nghĩa là:

 • A

  Hiệu giá trị lớn nhất ghi trên vạch chia

 • B

  Giá trị nhỏ nhất ghi trên vạch chia

 • C

  Giá trị đo ghi trên vạch chia

 • D

  Giá tri lớn nhất ghi trên vạch chia

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

GHĐ là Giá tri lớn nhất ghi trên vạch chia

Câu 13 :

ĐCNN là kí hiệu của cụm từ

 • A

  Độ chia lớn nhất

 • B

  Độ chia nhỏ nhất

 • C

  Giớn hạn đo

 • D

  Cả ba đáp án trên đều sai

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

ĐCNN là độ chia nhỏ nhất

Câu 14 :

Để đo thể tích viên đá, người ta dùng

 • A

  Cân điện tử

 • B

  Cân đồng hồ

 • C

  Cốc đong

 • D

  Thước dây

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Để đo thể tích viên đá, người ta dùng cốc đong

Câu 15 :

Đây là dụng cụ nào:

 • A

  Cân điện tử

 • B

  Cân đồng hồ

 • C

  Cốc đong

 • D

  Thước dây

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Dụng cụ trên là thước dây

close