Trắc nghiệm Bài 22. Đa dạng động vật không xương sống - Khoa học tự nhiên 6 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG khi nói về đa dạng động vật?

 • A

  Động vật đa dạng về loài và phong phú về số lượng.

 • B

  Động vật chỉ đa dạng về loài.

 • C

  Động vật chỉ phong phú về số lượng.

 • D

  Động vật có số lượng cá thể phong phú nhưng số loài ít.

Câu 2 :

Trên Thế giới đã phát hiện được khoảng:

 • A

  1,5 triệu loài động vật

 • B

  1,6 triệu loài động vật

 • C

  1,7 triệu loài động vật

 • D

  2 triệu loài động vật

Câu 3 :

Môi trường sống cơ bản của động vật bao gồm:

 • A

  Dưới nước và trên cạn.

 • B

  Dưới nước và trên không.

 • C

  Trên cạn và trên không.

 • D

  Dưới nước, trên cạn và trên không.

Câu 4 :

Điểm khác biệt giữa động vật không xương sống và động vật có xương sống:

 • A

  Lớp da bao bọc bên ngoài

 • B

  Khung xương trong

 • C

  Hệ tuần hoàn

 • D

  Hệ hô hấp

Câu 5 :

Động vật không xương sống được chia thành bao nhiêu nhóm ngành

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  6

 • D

  5

Câu 6 :

Nối các nhóm ở cột A với đặc điềm tưong ứng của cột B.

 • A

  1 – d, 2 – c, 3 – b, 4 – a.

 • B

  1 – c, 2 – d, 3 – b, 4 – a.

 • C

  1 – c, 2 – b, 3 – d, 4 – a.

 • D

  1 – c, 2 – d, 3 – a, 4 – b.

Câu 7 :

Động vật không xương sống chiếm khoảng bao nhiêu % trong tổng số các loài động vật?

 • A

  65%.

 • B

  75%.

 • C

  85%.

 • D

  95%.

Câu 8 :

Chọn câu không đúng khi nói về đặc điểm của ngành ruột khoang

 • A

  Là động vật bậc thấp, cơ thể hình trụ.

 • B

  Đối xứng tỏa tròn, có nhiều tua miệng bắt mồi.

 • C

  Sống môi trường trên cạn điển hình là ốc, thủy tức,…

 • D

  Có thể làm thức ăn, làm nơi ẩn nấp cho động vật khác.

Câu 9 :

Thuỷ tức là đại diện của nhóm động vật nào sau đây?

 • A

  Ruột khoang.      

 • B

  Giun.

 • C

  Thân mềm.

 • D

  Chân khớp.

Câu 10 :

Sinh vật nào dưới đây thuộc nhóm Ruột khoang?

 • A

  Ốc sên.

 • B

  Cua.

 • C

  Tôm.

 • D

  Hải quỳ.

Câu 11 :

Đặc điểm nào dưới đây là không đúng khi nói về nhóm Giun?

 • A

  Hình dạng cơ thể đa dạng.

 • B

  Sống môi trường đất ẩm, nước,…

 • C

  Cơ thể dài, đối xứng 2 bên.

 • D

  Chưa phân biệt được phần đầu đuôi – lưng bụng.

Câu 12 :

Đặc điểm nào không đúng khi nói về nhóm Thân mềm?

 • A

  Cơ thể mềm, thường có vỏ đá vôi bao bọc.

 • B

  Số lượng loài lớn, khác nhau về hình dạng, kích thước.

 • C

  Đại diện: trai, ốc, hến, sò,…

 • D

  Đều là những sinh vật có lợi, cung cấp thức ăn.

Câu 13 :

Thân mềm nào KHÔNG có vỏ cứng bảo vệ ngoài cơ thể

 • A

  Sò.

 • B

  Ốc sên.

 • C

  Bạch tuộc.

 • D

  Ốc vặn.

Câu 14 :

Đặc điểm nào không đúng khi nói về nhóm Chân khớp?

 • A

  Có thể chia làm 3 phần (đầu, ngực, bụng).

 • B

  Đa dạng, phomg phú, phân bố khắp nơi.

 • C

  Đại diện: rắn, ếch, rệt, chuồn chuồn,..

 • D

  Nhiều loài dùng làm thức ăn cho con người như tôm, cua.

Câu 15 :

Nhóm động vật nào sau đây có số lượng loài lớn nhất?

 • A

  Nhóm Cá.            

 • B

  Nhóm Chân khớp.        

 • C

  Nhóm Giun.        

 • D

  Nhóm Ruột khoang.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG khi nói về đa dạng động vật?

 • A

  Động vật đa dạng về loài và phong phú về số lượng.

 • B

  Động vật chỉ đa dạng về loài.

 • C

  Động vật chỉ phong phú về số lượng.

 • D

  Động vật có số lượng cá thể phong phú nhưng số loài ít.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Động vật đa dạng về loài và phong phú về số lượng

Câu 2 :

Trên Thế giới đã phát hiện được khoảng:

 • A

  1,5 triệu loài động vật

 • B

  1,6 triệu loài động vật

 • C

  1,7 triệu loài động vật

 • D

  2 triệu loài động vật

Đáp án : A

Phương pháp giải :
Xem phần lý thuyết đa dạng động vật
Lời giải chi tiết :

Số lượng loài:  hiện nay có khoảng hơn 1,5 triệu loài động vật đã được xác định, mô tả và định tên.

Câu 3 :

Môi trường sống cơ bản của động vật bao gồm:

 • A

  Dưới nước và trên cạn.

 • B

  Dưới nước và trên không.

 • C

  Trên cạn và trên không.

 • D

  Dưới nước, trên cạn và trên không.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Động vật phân bố ở khắp nơi dưới nước, trên cạn và trên không.

Câu 4 :

Điểm khác biệt giữa động vật không xương sống và động vật có xương sống:

 • A

  Lớp da bao bọc bên ngoài

 • B

  Khung xương trong

 • C

  Hệ tuần hoàn

 • D

  Hệ hô hấp

Đáp án : B

Phương pháp giải :
Xem phần lý thuyết đa dạng động vật
Lời giải chi tiết :

Điểm khác biệt giữa động vật không xương sống và động vật có xương sống: đông vật không xương sống (châu chấu) không có bộ xương trong, chưa có xương cột sống; động vật có xương sống (chim bồ câu) đã có xương cột sống và bộ xương

Câu 5 :

Động vật không xương sống được chia thành bao nhiêu nhóm ngành

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  6

 • D

  5

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Động vật không xương sống được chia thành 6 nhóm ngành : ruột khoang, giun tròn, giun dẹp, giun đốt, thân mềm, chân khớp

Câu 6 :

Nối các nhóm ở cột A với đặc điềm tưong ứng của cột B.

 • A

  1 – d, 2 – c, 3 – b, 4 – a.

 • B

  1 – c, 2 – d, 3 – b, 4 – a.

 • C

  1 – c, 2 – b, 3 – d, 4 – a.

 • D

  1 – c, 2 – d, 3 – a, 4 – b.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Đáp án đúng là 1 – c, 2 – d, 3 – b, 4 – a.

Câu 7 :

Động vật không xương sống chiếm khoảng bao nhiêu % trong tổng số các loài động vật?

 • A

  65%.

 • B

  75%.

 • C

  85%.

 • D

  95%.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Động vật không xương sống chiếm khoảng  95 % trong tổng số các loài động vật

Câu 8 :

Chọn câu không đúng khi nói về đặc điểm của ngành ruột khoang

 • A

  Là động vật bậc thấp, cơ thể hình trụ.

 • B

  Đối xứng tỏa tròn, có nhiều tua miệng bắt mồi.

 • C

  Sống môi trường trên cạn điển hình là ốc, thủy tức,…

 • D

  Có thể làm thức ăn, làm nơi ẩn nấp cho động vật khác.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ruột khoang sống dưới nước

Câu 9 :

Thuỷ tức là đại diện của nhóm động vật nào sau đây?

 • A

  Ruột khoang.      

 • B

  Giun.

 • C

  Thân mềm.

 • D

  Chân khớp.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ngành ruột khoang : Thủy tức, san hô, hải quỳ…

Cá: Cá đuối, cá chép…

Lưỡng cư: Ếch ương, cóc nhà…

Bò sát: cá sấu, rắn…

Câu 10 :

Sinh vật nào dưới đây thuộc nhóm Ruột khoang?

 • A

  Ốc sên.

 • B

  Cua.

 • C

  Tôm.

 • D

  Hải quỳ.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hải quỳ là một đại điện của ruột khoang

Câu 11 :

Đặc điểm nào dưới đây là không đúng khi nói về nhóm Giun?

 • A

  Hình dạng cơ thể đa dạng.

 • B

  Sống môi trường đất ẩm, nước,…

 • C

  Cơ thể dài, đối xứng 2 bên.

 • D

  Chưa phân biệt được phần đầu đuôi – lưng bụng.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Giun đã phân biệt được phần đầu đuôi – lưng bụng.

Câu 12 :

Đặc điểm nào không đúng khi nói về nhóm Thân mềm?

 • A

  Cơ thể mềm, thường có vỏ đá vôi bao bọc.

 • B

  Số lượng loài lớn, khác nhau về hình dạng, kích thước.

 • C

  Đại diện: trai, ốc, hến, sò,…

 • D

  Đều là những sinh vật có lợi, cung cấp thức ăn.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Thân mềm có một số loài có hại như ốc sên, ốc bươu vàng

Câu 13 :

Thân mềm nào KHÔNG có vỏ cứng bảo vệ ngoài cơ thể

 • A

  Sò.

 • B

  Ốc sên.

 • C

  Bạch tuộc.

 • D

  Ốc vặn.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thân mềm KHÔNG có vỏ cứng bảo vệ ngoài cơ thể là bạch tuộc

Câu 14 :

Đặc điểm nào không đúng khi nói về nhóm Chân khớp?

 • A

  Có thể chia làm 3 phần (đầu, ngực, bụng).

 • B

  Đa dạng, phomg phú, phân bố khắp nơi.

 • C

  Đại diện: rắn, ếch, rệt, chuồn chuồn,..

 • D

  Nhiều loài dùng làm thức ăn cho con người như tôm, cua.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Rắn, ếch, rệt, chuồn chuồn,.. không phải đại điện của chân khớp

Câu 15 :

Nhóm động vật nào sau đây có số lượng loài lớn nhất?

 • A

  Nhóm Cá.            

 • B

  Nhóm Chân khớp.        

 • C

  Nhóm Giun.        

 • D

  Nhóm Ruột khoang.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nhóm động vật có số lượng loài lớn nhất là chân khớp

 

close