Hợp của hai tập hợp

Tập hợp gồm các phần tử thuộc tập hợp A hoặc thuộc tập hợp B gọi là hợp của hai tập hợp A và B. Kí hiệu: (A cup B)

Quảng cáo

1. Lý thuyết

+ Định nghĩa:

Tập hợp gồm các phần tử thuộc tập hợp A hoặc thuộc tập hợp B gọi là hợp của hai tập hợp A và B.

+ Kí hiệu: \(A \cup B\)

+ Nhận xét

\(A \cup B = \{ x|x \in A\) hoặc \(x \in B\} \)

\(A \cup B = B \Leftrightarrow A \subset B\)

+ Biểu đồ Ven

 

+ Xác định hợp của hai tập con của \(\mathbb{R}\)

Bước 1: Biểu diễn hai tập hợp đó trên trục số.

Bước 2: Hợp hai tập hợp là phần không bị gạch ở cả hai tập hợp.

 

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Cho tập hợp \(C = \{ 2;3;5;7\} \) và \(D = \{  - 1;2;4;5;9\} \)

Tập hợp \(C \cup D = \{ 2;3;5;7; - 1;4;9\} \)

Ví dụ 2. Cho tập hợp \(A = ( - 3;5]\) và \(B = [1; + \infty )\). Xác định \(A \cup B\) và biểu diễn trên trục số.

 

Vậy \(A \cup B = ( - 3; + \infty )\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close